Страховий менеджмент

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.072.00.O.003
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Фінанси
Лектор: кандидат економічних наук, доцент Гориславець П.А.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Підготовка спеціалістів високого рівня кваліфікації в галузі управління фінансами страхових організацій, який забезпечуватиме їм конкурентні переваги при працевлаштуванні як у межах України, так і в інших країнах, за рахунок формування у студентів сучасного економічного мислення та системи спеціальних знань у галузі страхового менеджменту, засвоєння студентами основних теоретичних положень та вироблення необхідних практичних навичок, що дозволяють ефективно здійснювати цю діяльність у страхових компаніях та вибудовувати договірні відносини зі споживачами страхових послуг, державою, іншими контрагентами.
Завдання: Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми з урахуванням наявних ресурсів. Здатність приймати обґрунтовані рішення. Навички міжособистісної взаємодії. Здатність працювати і виконувати роботу в команді, виконуючи провідну, лідерську роль, демонструвати чітке розуміння зв’язків між своїми обов’язками і завданнями команди та організації. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети. Здатність ставити цілі, скеровувати зусилля на пріоритетні напрямки роботи, наполегливість у досягненні мети; відповідальність за якість виконуваної роботи; ініціативність та підприємницький дух; вміння звітувати про проведену роботу. Здатність працювати в міжнародному контексті(набуття навиків і досвіду роботи у міжнародній та мультикультурній групах). Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). Здатність використовувати теоретичний та методичний інструментарій для діагностики і моделювання фінансової діяльності суб’єктів господарювання. Здатність застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи та страхування. Здатність розробляти технічні завдання для проектування інформаційних систем у сфері фінансів, банківської справи та страхування. Здатність виконувати наукові дослідження у сфері фінансів, банківської справи та страхування з урахуванням поставлених завдань та наявних обмежень. Здатність адаптувати та імплементувати міжнародні стандарти та нормативи у практичну діяльність корпорацій у частині управління активами, капіталом, інвестиціями, фінансовими результатами, фінансовими ризиками.
Результати навчання: Знати на рівні новітніх досягнень основні концепції і методології наукового пізнання у сфері фінансів, банківської справи та страхування. Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових підходів і методів до конкретних ситуацій професійної діяльності. Вирішувати етичні дилеми з опорою на норми закону, етичні принципи та загальнолюдські цінності Застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи та страхування. Здійснювати діагностику і моделювання фінансової діяльності суб’єктів господарювання. Застосовувати поглиблені знання в сфері фінансового, банківського та страхового менеджменту для прийняття рішень. Презентувати результати власних досліджень зокрема, шляхом підготовки наукових публікацій і виступів на наукових заходах. Застосовувати концептуальні знання методології дослідження проблем фінансових відносин на підприємствах, в організаціях та установах. Обирати методи адаптації та напрями використання міжнародних стандартів та нормативів у практичній діяльності професіонала у сфері фінансів. Обирати і застосовувати теоретико-прикладні методи і моделі антикризового управління у сфері фінансів, банківництва і страхування. Застосовувати перспективні наукові напрями управління фінансовими операціями в міжнародному русі капіталу та приймати стратегічні рішення учасників фінансових ринків у складних непередбачуваних умовах. Враховувати вплив кон’юнктури на міжнародних фінансових ринках при плануванні структури капіталу та портфеля фінансових інвестицій.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізит: - кореквізити: фінансовий менеджмент; ринок фінансових послуг; моделювання діяльності на страховому ринку (у разі вибору блоку)
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна спрямована на вивчення особливостей функціонування страховиків на фінансовому ринку, методів, способів, прийомів управління страховою та інвестиційною діяльністю, взаємозв’язків із зовнішнім середовищем.
Опис: Страхування як особливий вид підприємницької діяльності і перспективи його розвитку в Україні та світі. Зміст і функції страхового менеджменту. Стратегічне управління страховою організацією. Інформаційні системи в управлінні страховою організацією. Сутність і завдання страхового маркетингу. Фінансові основи страхової діяльності. Страховий тариф як основа забезпечення беззбитковості страхових операцій. Формування страхових резервів з метою забезпечення виконання страхових зобов'язань. Інвестиційна діяльність страхової компанії: принципи організації, регулювання та оптимізація. Перестрахування та його роль у забезпеченні виконання страхових зобов’язань. Методи оцінки фінансової стійкості та платоспроможності страхової компанії. Аналізування, планування та прогнозування страхової діяльності.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль роботи здобувача: тестування; усне опитування, оцінювання виконання і захисту лабораторних робіт та індивідуального науково-дослідного завдання. Екзаменаційний контроль: оцінювання складання екзамену (письмової та усної компонент). Письмова компонента: завдання 1-го та 2-го рівня – тести; завдання 3-го рівня –задачі.
Критерії оцінювання результатів навчання: 1. Поточний контроль роботи здобувача (40 балів): тестування; усне опитування, оцінювання виконання і захисту лабораторних робіт та індивідуального науково-дослідного завдання (тестування за темами у ВНС– 4 бали; виконання та захист індивідуального науково-дослідного завдання – 12 балів; виконання та захист лабораторних робіт – 24 бали). 2. Екзаменаційний контроль (60 балів): оцінювання складання екзамену (письмової та усної компонент). Письмова компонента: завдання 1-го та 2-го рівня – тести (30 балів); завдання 3-го рівня –задачі (15) балів. Усна компонента - 15 балів. При дистанційній роботі (у тому числі за умов карантину) передбачається захист здобувачами лабораторних робіт та індивідуального науково-дослідного завдання під час проведення відеоконференцій. Індивідуальні звіти з лабораторних робіт та письмові роботи пересилаються до ВНС. Усна компонента екзамену проводиться на платформі MS Teams із повним відеозаписом.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Клапків Ю.М. Ринок страхових послуг: концептуальні засади, технічні інновації та перспективи розвитку: монографія. Тернопіль: ТНЕУ, 2020. 568 с. 2. Конкурентоспроможність страхового ринку України в умовах активізації глобалізаційних процесів: колективна монографія [текст] / за матеріалами праць наукової групи і науковою редакцією д-ра екон. наук, проф. Л. В. Шірінян. – К.: Видавництво Ліра-К, 2020. – 404 с. 3. Внукова Н. М. Пруденційний нагляд у сфері страхування : монографія / Н. М. Внукова, О. В. Корват, Н. С. Опешко. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 260 с. (Укр. мов.) 4. Сокиринська І. Г. Журавльова Т.О., Аберніхіна І.Г. Страховий менеджмент. Навчальний посібник./.І.Г.Сокиринська, Т.О.Журавльова, І.Г.Аберніхіна –Дніпропетровськ: Пороги, 2016. - с. 5. Страховий менеджмент: підручник / [Осадець С.С., Мурашко О.В., Фурман В.М., Баранов А.Л., Баранова О.В., Залєтов О.М., Нечипоренко В.І. ]; за ред. д-ра економ. наук, проф. С.С. Осадця. - К.: КНЕУ, 2011. – 333. 6. Супрун А.А., Супрун Н.В. Страховий менеджмент. Навч. посіб. / А.А. Супрун, Н.В. Супрун. – Львів: Магнолія, 2010. – 300 c. 7. Козьменко, О. В. Рейтингування страхових компаній і розрахунок страхових тарифів на базі використання економіко-математичних методів [Текст]: монографія / О. В. Козьменко. – Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2008. – 95 с. 8. Стратегічне управління страховою компанією : [кол. моногр.] /В. М. Фурман, О. Ф. Філонюк, М. П. Ніколенко та ін. ; наук ред та кер. кол. авт. д-р екон. наук В. М. Фурман. – К. : КНЕУ, 2008. – 440 с. 9. Бондарчук М.К., Бобанич М.М. Моніторинг фінансового стану страхової компанії // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2022. — №8. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2022-8-8176
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).