Фінансовий менеджмент

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.072.00.O.004
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Фінанси
Лектор: кандидат економічних наук, професор Партин Г.О. http://wiki.lp/edu/ua/wiki/Партин_Галина_Остапівна
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Набуття студентами концептуальних знань теорії та аналітичних, комунікативних, організаторських навичок фінансового управління на підприємстві, зокрема, організації системи забезпечення фінансового менеджменту, управління фінансовими взаємовідносинами з діловими партнерами, розв’язання складних спеціалізованих задач щодо формування і використання фінансових ресурсів в процесі операційної та інвестиційної діяльності підприємства, у т.ч. інноваційного характеру, дослідження шляхів вдосконалення фінансової діяльності та обґрунтування фінансової стратегії і тактики з врахуванням особливостей фінансового стану підприємства на ринку та впливу чинників фінансових ризиків, а також сформувати належні практичні навички використання методів й інструментів фінансового управління та проведення досліджень.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів освіти компетентностей: інтегральної компетентності: Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у професійній діяльності або у процесі навчання у сфері фінансів, банківської справи та страхування, у т.ч. інноваційного характеру, що передбачає застосування теорій та методів управління фінансами, проведення досліджень та характеризується невизначеністю умов і вимог до професійної та дослідницької діяльності. загальних компетентностей:. - ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. - ЗК2. Здатність спілкуватися іноземною мовою. - ЗК3. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. - ЗК8. Здатність працювати в міжнародному контексті. фахових компетентностей: - СК1. Здатність використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності. - СКЗ. Здатність застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи та страхування. - СК7. Здатність до пошуку, використання та інтерпретації інформації, необхідної для вирішення професійних і наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи та страхування. - СК8. Здатність застосовувати інноваційні підходи в сфері фінансів, банківської справи та страхування. - СК10. Здатність виконувати наукові дослідження у сфері фінансів, банківської справи та страхування з урахуванням поставлених завдань та наявних обмежень. - СК11. Здатність аналізувати фінансову та податкову політику на мікро- й макрорівні та обґрунтовувати напрями їх удосконалення. - СК12. Здатність адаптувати та імплементувати міжнародні стандарти та нормативи у практичну діяльність корпорацій у частині управління активами, капіталом, інвестиціями, фінансовими результатами, фінансовими ризиками. Фахові компетентності професійного спрямування «Корпоративні фінанси: - СКС-1. Здатність наукового дослідження та моделювання процесів бюджетування і оподаткування у корпораціях, їхнього антикризового фінансового управління та фінансового контролінгу, взаємозв’язку з фінансовими посередниками, управління інвестиційною і договірною діяльністю у корпораціях, використовуючи фахові знання з фінансів, банківської справи та страхування.
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: знати: сутність, мету і функції фінансового менеджменту, складові фінансового механізму; інформаційне та організаційне забезпечення фінансового менеджменту; методи оцінювання вартості грошей в часі та їх використання у фінансових розрахунках; сучасні методи та інструментарій фінансового управління активами, капіталом, прибутком. інвестиціями, грошовими потоками, фінансовими ризиками та дослідження їх ефективності; методи фінансового аналізу і планування; зміст основних механізмів антикризового фінансового управління підприємством при загрозі банкрутства: уміти: використовувати теорію і методи фінансового менеджменту для вирішення складних задач і проблем у професійній та дослідницькій діяльності, зокрема організувати систему фінансового менеджменту; застосувати методи та інструментарій фінансового менеджменту для управління формуванням, розподілом та використанням фінансових ресурсів і досліджувати їх ефективність; виявляти, ставити та вирішувати проблеми з урахуванням наявних ресурсів; забезпечувати ефективне управління грошовими потоками, доходами, витратами й фінансовими результатами, інвестиціями, активами, капіталом підприємства; розробляти багатоваріантні підходи до регулювання фінансових ризиків; ставити цілі, скеровувати зусилля на пріоритетні напрямки роботи, формувати фінансову стратегію і фінансові плани підприємства з врахуванням невизначеності розвитку умов діяльності; оцінювати фінансовий стан підприємства; організувати антикризове фінансове управління; працювати в команді та формувати ефективну комунікаційну стратегію.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - пререквізит: - кореквізит: ринок фінансових послуг
Короткий зміст навчальної програми: .Вивчення теоретичних та прикладних основ фінансового менеджменту, визначення складових системи його організаційного та інформаційного забезпечення, методичного інструментарію оцінювання вартості грошей в часі, вартості власного і позикового капіталу, оцінювання ефективності інвестиційних проектів та рівня фінансових ризиків, аналізу фінансового стану та оцінки ймовірності банкрутства підприємства, методів формування фінансових планів і бюджетів. Висвітлення методів та механізмів управління прибутком, активами, капіталом, інвестиціями, фінансовими ризиками підприємства та особливостей антикризового фінансового управління.
Опис: Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту. Система забезпечення фінансового менеджменту. Управління грошовими потоками підприємства. Визначення вартості грошей в часі та їх використання у фінансових розрахунках. Управління прибутком підприємства. Управління активами. Вартість і оптимізація структури капіталу. Управління інвестиціями. Аналіз фінансових звітів. Внутрішньофірмове прогнозування та планування на підприємстві. Управління фінансовими ризиками. Антикризове фінансове управління підприємством.
Методи та критерії оцінювання: Методи контролю знань та умінь здобувача при вивченні дисципліни включають: 1. Поточний контроль роботи здобувача освіти: Усне опитування та тестування здобувачів освіти (студентів) на лекційних і практичних заняттях, виступи при обговоренні проблемних завдань, правильність виконання практичних завдань, оцінка активності під час роботи у малих групах, участі у дискусіях, оцінювання правильності розрахунків і обгрунтованості висновків за результатами досліджень при виконанні лабораторних робіт, розрахунково-графічної роботи, контрольних робіт, здатності аргументовано представляти результати досліджень під час захисту виконаних робіт у присутності інших студентів. Виконання тестових завдань за темами курсу у ВНС . Письмова робота і усна компонента на екзамені. 2. Підсумковий контроль: Складання екзамену (письмової та усної компонент) Письмова компонента: Завдання 1-го рівня – тести; Завдання 2-го рівня – тести; Завдання 3-го рівня – розв’язати 2 задачі;
Критерії оцінювання результатів навчання: Поточний контроль – 40 балів, у тому числі: -тестування за темами – 8 балів; -усне опитування, виконання практичних завдань, ефективність комунікації у малих групах – 7 балів; -виконання і захист розрахунково-графічної роботи - 10 балів; -виконання і захист лабораторних робіт (3*5балів) – 15 балів. Екзаменаційний контроль – 60 балів, у тому числі: -письмова компонента – 47 балів; - усна компонента – 13 балів.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: В процесі навчання здобувач повинен за результатами поточного контролю набрати від 26 до 40 балів. До обов’язкових видів робіт поточного контролю входять: 1. Тестування у ВНС за темами навчальної дисципліни, що оцінюється максимум в 8 балів. 2. Виконання практичних завдань, відповіді при усному опитуванні. Максимально здобувач може отримати на занятті 0,5 бали. Загалом оцінюється у 7 балів. 3. Виконання розрахунково-графічної роботи оцінюється в 10 балів, з яких 5 балів за зміст і оформлення завдання і максимально 5 балів за здатність аргументовано представляти результати досліджень. 4. Виконання і захист лабораторних робіт (3 лабораторні роботи) оцінюється по 5 балів за кожну лабораторну роботу (3бали за зміст і оформлення та 2 бали за здатність аргументовано представляти результати досліджень). Разом 15 балів. Окремо додатковими балами (від 5 до 10 балів) заохочується здобувач до науково-пошукової роботи – участь в конкурсах науково-пошукових робіт, публікації наукових тез і статей. Студент, який вчасно (до початку екзаменаційної сесії) не виконав усі обов’язкові види робіт або не набрав 26 балів з поточного контролю, не допускається до екзамену. На екзамені здобувач може отримати максимум 60 балів. Екзамен складається з письмової та усної компонент. Письмова компонента - екзаменаційний білет, який складається із завдань трьох рівнів, що оцінюються за окремою шкалою: Рівень1 – тести - 23 тести*1 бал = 23 бали; Рівень 2 – тести – 8 тестів*1,5 бали = 12 балів; Рівень 3 – задачі – 2 задачі по 5 та 7 балів = 12 балів. Під час усного спілкування з викладачем здобувач може отримати від 0 до 13 балів за відповідь на запитання екзаменатора.
Рекомендована література: .1. Аранчій В.І. Фінансовий менеджмент: навч. посібник. /В.І. Аранчій , О.О. Томілін, Л.О. Дорогань-Писаренко. РВВ ПДАУ, 2021. - 300 с. 2. Партин Г.О. – Фінансовий менеджмент: підручник. / Г.О. Партин, Н.Є. Селюченко. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 388 с. 3. Фінансовий менеджмент: Підручник. / В.М. Шелудько; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. 2-ге вид., стер. — К.: Знання, 2013. — 375 с. 4. Школьник І. О. Фінансовий менеджмент : навч. посіб. / І. О. Школьник. –К. : Ліра-К, 2015.–301 с. Методичне забезпечення 1. Робоча програма навчальної дисципліни «Фінансовий менеджмент». 2. Конспекти лекцій та їх презентації з дисципліни. 3.Тестові завдання за кожною темою. 4. Таблиці складних відсотків. 5. Питання до екзамену, екзаменаційні білети. 6. Методичні рекомендації для проведення практичних та семінарських занять з дисципліни “Фінансовий менеджмент” для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної та заочної форм навчання / Уклад. Г.О.Партин, О.О. Бонецький, Р.І. Задерецька, О.В. Дідух - Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2020. - 61 с. 7. Фінансовий менеджмент: Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Фінансовий менеджмент” для студентів денної і заочної форм навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / Укл.: Партин Г.О., Дідух О.В – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2021. – 26 с. 8. Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт №1 та №2 з дисципліни “Фінансовий менеджмент” для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» заочної форми навчання / Уклад. Г.О. Партин, О.В. Дідух, О.Б. Курило - Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2021. – 26 с. 9. Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни “Фінансовий менеджмент” для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної форми навчання / Уклад. Г.О. Партин, О.В. Дідух - Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2021. - 18с. 10. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з дисципліни “Фінансовий менеджмент” для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / Укл.: Партин Г.О., Селюченко Н.Є. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2021. – 20 с. 11. Віртуальне навчальне середовище Фінансового менеджменту. – Режим доступу: http://vns.lp.edu.ua/course/view.php?id=7322 та http://vns.lp.edu.ua/course/view.php?id=14513 Інформаційні ресурси 1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. №436-ІV [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua. 2. Офіційний веб-сайт Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua 3. Офіційний веб-сайт Міністерства фінансів України. – Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua . 4. Офіційний веб - сайт Державного комітету статистики України- Режим доступу: www.ukrstat. gov.ua . 5. Офіційний веб - сайт Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України" [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://smida.gov.ua. 6. Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. [Електронний ресурс]. Режим доступу. http://portal.rada.gov.ua 7. Офіційний веб-сайт Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua 8. Реалізація промислової продукції https://index.minfin.com.ua/ua/economy/trade/prod/
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу здобувачів освіти з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).