Дослідження трансформацій фінансової системи (курсовий проект)

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.072.00.O.005
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Фінанси
Лектор: Проф. Алєксєєв Ігор Валентинович, доц. Урікова Оксана Михайлівна, доц. Мазур Андріана Володимирівна
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою написання курсового проекту є дослідження відносин у фінансовій системі у різних галузях економіки України. Завданнями за змістом досліджуваних явищ є – дослідити трансформаційні процеси у відповідній галузі чи у суб’єкта господарювання, дати їх оцінку, розробити власні рекомендації щодо подальшого впровадження інновацій у досліджуваній сфері та запропонувати заходи з їх реалізації.
Завдання: Написання курсового проекту передбачає формування у здобувачів освіти компетентностей: загальної: - ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. - ЗК8. Здатність працювати в міжнародному контексті. - ЗК9. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). - ЗК10. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). Фахових (спеціальних): - СК1. Здатність використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з дослідницькими та управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності. - СК2. Здатність використовувати теоретичний та методичний інструментарій для діагностики і моделювання фінансової діяльності суб’єктів господарювання. - СК4. Здатність оцінювати дієвість наукового, аналітичного і методичного інструментарію для обґрунтування управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи та страхування. - СК5. Здатність оцінювати межі власної фахової компетентності та підвищувати професійну кваліфікацію. - СК7. Здатність до пошуку, використання та інтерпретації інформації, необхідної для вирішення професійних і наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи та страхування. - СК11. Здатність аналізувати фінансову та податкову політику на мікро- й макрорівні та обґрунтовувати напрями їх удосконалення. - СК13. Здатність розробляти стратегії для прийняття управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи та страхування на принципах liberal arts and science education. Фахових (професійного спрямування): - СКС-1. Здатність наукового дослідження та моделювання процесів бюджетування і оподаткування у корпораціях, їхнього антикризового фінансового управління та фінансового контролінгу, взаємозв’язку з фінансовими посередниками, управління інвестиційною і договірною діяльністю у корпораціях, використовуючи фахові знання з фінансів, банківської справи та страхування. - СКС-2. Здатність застосовувати перспективні наукові напрями управління публічними фінансами, формувати стратегії соціально-економічного розвитку та бюджети територіальних громад, аналізувати їх виконання, забезпечувати систему контролю, можливостей залучення інвестиційних ресурсів, зокрема шляхом муніципальних запозичень. - СКС-3. Здатність трансформувати уміння і навички наукового дослідження управління стратегічним розвитком фінансового ринку і його учасників, удосконалення банківського державного регулювання, внутрішнього аудиту та контролінгу, управління банківськими ризиками, проектування банківських продуктів та послуг, враховуючи особливості використання європейського сертифікату банкіра.
Результати навчання: У результаті написання курсового проекту здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі програмні результати навчання: - ПР03. Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових підходів і методів до конкретних ситуацій професійної діяльності. - ПР04. Відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, необхідну для вирішення професійних та наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи та страхування. - ПР06. Доступно і аргументовано представляти результати досліджень усно і письмово, брати участь у фахових дискусіях. - ПР07. Вирішувати етичні дилеми з опорою на норми закону, етичні принципи та загальнолюдські цінності. - ПР23. Розробляти стратегії банків на фінансових ринках, проектувати банківські продукти і послуги, управляти банківськими ризиками з урахуванням вимог європейського сертифікату банкіра. - ПР25. Враховувати вплив кон’юнктури на міжнародних фінансових ринках при плануванні структури капіталу та портфеля фінансових інвестицій. У результаті написання курсового проекту здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі програмні результати навчання: уміння: - УМ1. Розв'язання складних непередбачуваних задач і проблем у спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання, що передбачає збирання та інтерпретацію інформації (даних), вибір методів та інструментальних засобів, застосування інноваційних підходів. Комунікація: - КОМ1. Донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень та власного досвіду в галузі професійної діяльності. - КОМ2. Здатність ефективно формувати комунікаційну стратегію. автономія і відповідальність: - АВ2. Відповідальність за професійний розвиток окремих осіб та/або груп осіб.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Фінансові інновації. фінансовий менеджмент, методологія досліджень у фінансах, страховий менеджмент, податковий менеджмент
Короткий зміст навчальної програми: Процес написання курсового проекту передбачає вивчення понять «трансформації» та «фінансової системи», дослідження трансформацій державного бюджету і фондів соціального страхування в Україні і в Республіці Польща, виявлення змін в податковій системі України та Республіки Польща, дослідження тенденцій взаємодії державного пенсійного фонду з недержавними пенсійними фондами України і Республіки Польща, дослідження складу і фінансового стану страхових компаній України і Республіки Польща, а також дослідження трансформацій інституційної структури банківської системи.
Опис: Теми курсових проектів визначаються за індивідуальними завданнями, які видає кафедра (викладач, який керує курсовим проектуванням). Перелік тем курсових проектів є відкритим і може бути доповнений за бажанням здобувача вищої освіти за попереднім погодженням із керівником.
Методи та критерії оцінювання: Поточний та заліковий контроль. • написання курсового проекту (70%) • захист курсового проекту (30 %, контрольний захід, залік) Методи оцінювання знань: перевірка розділів курсового проекту, усне опитування, презентація і захист курсового проекту.
Критерії оцінювання результатів навчання: Методи контролю знань та умінь здобувача при виконанні курсового проекту включають: • написання курсового проекту (70%) • захист курсового проекту (30 %, контрольний захід, залік) Методи оцінювання знань: перевірка розділів курсового проекту, усне опитування, презентація і захист курсового проекту.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Методичні рекомендації до виконання курсового проекту “Дослідження трансформацій фінансової системи” для студентів денної та заочної форм навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти (ОНП) спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” / Укладачі: д.е.н., професор Алєксєєв І.В., к.е.н. Горлач Н.Ю., к.е.н., доцент Мазур А.В., к.е.н., доцент Урікова О.М. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2022. – 22 с. 2. Бондарчук М.К. Теоретичні аспекти взаємодії фінансових установ і реального сектору економіки в умовах антикризового управління: [Взаємодія банків та інших фінансових установ з підприємствами: теорія, методика і практична реальність: монографія / за заг. ред. Л.І. Катан та Н.І. Демчук. — Дніпро: Пороги, 2018, с. 216-225. 3. Правове забезпечення Національної інноваційної системи у сучасних умовах: монографія / [С. В. Глібко, О. В. Розгон, Ю. В. Георгієвський та ін.]; за ред. С. В. Глібка, О. В. Розгон. – Харків: НДІ прав. забезп. інновац. розвитку НАПрН України, 2020. – 360 с. 4. Фінанси в трансформаційній економіці України: Навч. посібник / Затверджено Міністерством освіти і науки України / За ред. д.е.н., проф. М.І. Крупки. – Львів: Видавничий центр Львівського університету імені Івана Франка, 2017. – 614 с. 5. Фінансове регулювання економіки. Навчальний посібник / Ю.Б. Іванов, Л.Й. Аведян, А.Г. Кабанець. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2018. – 232 с. (Укр. мов.) 6. Нормативно-інституційне забезпечення сприяння господарській діяльності в інноваційному суспільстві : монографія / [Є. М. Білоусов, І. В. Борисов, Н. М. Вапнярчук та ін.] ; за ред. А. П. Гетьмана, О. О. Дмитрик, К. О. Токарєвої. – Харків : НДІ прав. забезп. інновац. розвитку НАПрН України, 2020. – 312 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimitshttps://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017р., протокол №35).