Фінансові інновації

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.072.00.O.009
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Фінанси
Лектор: професор Алєксєєв Ігор Валентинович, д.е.н. доцент Мазур Андріана Володимирівна, к.е.н.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Оволодіння знаннями та навичками дослідження проблем інноваційного розвитку фінансової системи, фінансових відносин в інноваційній сфері.
Завдання: ЗК2. Здатність спілкуватися іноземною мовою. ЗК3. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. ЗК10. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). СК8. Здатність застосовувати інноваційні підходи в сфері фінансів, банківської справи та страхування. СК13 Здатність розробляти стратегії для прийняття управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи та страхування на принципах liberal arts and science education. СКС2. Здатність застосувати перспективні наукові напрями управління публічними фінансами, формувати стратегії соціально-економічного розвитку та бюджети територіальних громад, аналізувати їх виконання, забезпечувати систему контролю, можливостей залучення інвестиційних ресурсів, зокрема шляхом муніципальних запозичень. СКС-3. Здатність трансформувати уміння і навички наукового дослідження управління стратегічним розвитком фінансового ринку і його учасників, удосконалення банківського державного регулювання, внутрішнього аудиту та контролінгу, управління банківськими ризиками, проектування банківських продуктів та послуг, враховуючи особливості використання європейського сертифікату банкіра.
Результати навчання: ПР02. Знати на рівні новітніх досягнень основні концепції і методології наукового пізнання у сфері фінансів, банківської справи та страхування. ПР06. Доступно і аргументовано представляти результати досліджень усно і письмово, брати участь у фахових дискусіях. ПР08. Вміти застосовувати інноваційні підходи у сфері фінансів, банківської справи та страхування та управляти ними. ПР12. Обґрунтувати вибір варіантів управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи і страхування та оцінювати їх ефективність з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів. ПР14. Обґрунтовувати актуальність досліджень, можливість досягнення поставлених цілей з урахуванням наявних ресурсів, висувати гіпотези, аргументувати висновки за результатами досліджень. ПР16. Застосовувати концептуальні знання методології дослідження проблем фінансових відносин на підприємствах, в організаціях та установах. ПР22. Вміти формувати стратегії соціально-економічного розвитку та бюджети територіальних громад, аналізувати їх виконання, забезпечувати систему контролю, залучення інвестиційних ресурсів, зокрема шляхом муніципальних запозичень. ЗН2. Критичне осмислення основних теорій, принципів, методів і понять у навчанні та професійній діяльності. УМ1. Розв’язання складних непередбачуваних задач і проблем у спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання, що передбачає збирання та інтерпретацію інформації (даних), вибір методів та інструментальних засобів, застосування інноваційних підходів для різних рівнів та етапів наукових досліджень, що дозволяють фахово проводити дослідження і фінансування наукових розробок. КОМ2. Здатність ефективно формувати комунікаційну стратегію. АВ2. Відповідальність за професійний розвиток окремих осіб та/або груп осіб. Методи навчання і викладання Лекції, семінарські, практичні заняття: метод евристичний, метод проблемного викладу, метод дедукції; метод індукції, науково-дослідницький метод. Самостійна робота: проблемно-пошуковий метод, дослідницький метод. Методи оцінювання рівня досягнення результатів навчання: Поточний контроль: - Тестування; - Усне вибіркове опитування; - Виконання та захист практичних робіт. - Виконання та захист індивідуального завдання; Екзаменаційний контроль: - Тестування або виконання індивідуального завдання; - Усне опитування.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни: Методологія досліджень у фінансах, Податковий менеджмент, Страховий менеджмент, Ринок фінансових послуг. Супутні і наступні навчальні дисципліни: Моделювання діяльності на страховому ринку.
Короткий зміст навчальної програми: Вивчення наукових засад інноваційної діяльності. Дослідження соціально-економічного розвитку та інноваційної діяльності. Вивчення теорій інновацій, теоретичних та прикладних засад діяльності венчурних підприємств, фондів та венчурного фінансування. Висвітлення передумов фінансових інновацій в суспільстві і на підприємствах, в організаціях та установах. Дослідження фінансових засад інноваційного розвитку підприємства. Аналізування інноваційних змін у фінансовій системі України. Вивчення теоретико-методологічних засад діяльності інноваційних підприємств і недержавних пенсійних фондів, зокрема щодо захисту вкладів в умовах динамічного податкового законодавства.
Опис: Наукові засади інноваційної діяльності. Економічний розвиток та інноваційна діяльність. Теорії інновацій. Історія та передумови фінансових інновацій в суспільстві. Моделі фінансових систем та їх вплив на інноваційний розвиток. Інноваційні підприємства і кластеризація економіки. Венчурні підприємства, фонди та венчурне фінансування. Технологічна реструктуризація як форма інноваційного розвитку підприємств. Інноваційні зміни у фінансовій системі України. Недержавні пенсійні фонди і проблема захисту їхніх активів. Інноваційність розширення застосування медичного страхування. Формування доходів бюджетів територіальних громад як фінансова інновація. Інноваційні структури в активізації розвитку підприємства. . Інноваційні аспекти розвитку підприємств регіону. Регіональне регулювання інноваційного розвитку підприємств.
Методи та критерії оцінювання: - Поточний контроль: (тестове опитування; усне опитування на практичних заняттях; робота в малих групах; виконання індивідуального завдання (за варіантом) та його захист. - Підсумковий контроль: складання екзамену (письмової та усної компонент).
Критерії оцінювання результатів навчання: • практичні заняття, робота у малих групах (45%); • підсумковий контроль (55% - екзаменаційний контроль): письмова компонента (30%), усна компонента (25%).
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: В процесі навчання здобувач повинен продемонструвати активну навчальну діяльність протягом семестру і за результатами поточного контролю набрати від 26 до 45 балів. До обов’язкових видів робіт поточного контролю входять: 1. Тестування у ВНС з 7 тем навчальної дисципліни, які оцінюються максимум в 1 бал; 2. Виконання практичних робіт з розміщенням у ВНС, які складаються з 2-3х завдань і оцінюються від 0 до 4 балів кожна робота. 3. Виконання індивідуального завдання за окремим варіантом, в 5 балів і максимально 1,5 бали за захист. Крім того здобувач може отримати бали за активність на заняттях (Усне, фронтальне опитування), доповіді на семінарських заняттях максимально 1-2 бали. Окремо додатковими балами (від 5 до 10 балів) заохочується здобувач до науково-пошукової роботи – участь в конкурсах науково-пошукових робіт, публікації наукових тез і статей. На екзамені здобувач може отримати максимум 55 балів. Екзамен складається з письмової та усної компонент.
Рекомендована література: 1. Електронний навчально-методичний комплекс «Фінансові інновації». Укладачі: Алєксєєв Ігор Валентинович, Мазур Андріана Володимирівна Адреса розміщення: https://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=110 Номер та дата реєстрації: Е41-231-813/2020 від 04.05.2020 р. Сертифікат № 03214. 2. Електронний навчально-методичний комплекс «Financial innovations». Укладачі: Алєксєєв Ігор Валентинович, Мазур Андріана Володимирівна Адреса розміщення: https://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=112 Номер та дата реєстрації: Е41-231-710/2018 від 13.09.2018 р. Сертифікат № 02434. 3. Restructuring Management. Threats, Adaptations and Development in the Face of Changes : Collective monograph [I. Alieksieiev, A. Mazur (2022) Challenges and objectives of financial support for innovation projects: analysis and international comparison (Chapter 18). – p.241–248]. Torun, Poland: TNOiK, Stowarzyszenie Wyzszej Uzytecznosci, Cracow University of Economics. https://iz.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2022/05/2022_Restructuring-Management.-Threats-Adaptations-and-Development-in-the-Face-of-Changes.pdf 4. Socio-economic and management concepts : Collective monograph [I. Alieksieiev, A. Mazur (2021) Providing sustainable finance: the role of financial institutions (7.1). – p.323–331]. – Boston: International Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2021. DOI - 10.46299/ISG.2021.MONO.ECON.I. Retrieved from https://isg-konf.com/socio-economic-and-management-concepts/ 5. Alieksieiev, I., Mazur, A., & Storozhenko О. (2021). Implementing the sustainable development goals in Ukraine: financing framework. Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice, 5(40), 399–409. https://doi.org/10.18371/fcaptp.v5i40.245191 (Web of Science)
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).