Портфельний менеджмент

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.072.03.E.036
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Фінанси
Лектор: Доцент Кондрат Ірина Юріївна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Надання студентам теоретичних і методологічних знань та практичних навичок з портфельного інвестування для вирішення конкретних задач формування і ефективного управління інвестиційним портфелем, у тому числі в умовах воєнного стану, дослідження загальних закономірностей розвитку сучасного фінансового ринку.
Завдання: Формування та розвиток у студентів компетентностей: загальних: Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). фахових: Здатність використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності. Здатність застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи та страхування. Здатність до пошуку, використання та інтерпретації інформації, необхідної для вирішення професійних і наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи та страхування. Здатність адаптувати та імплементувати міжнародні стандарти та нормативи у практичну діяльність корпорацій у частині управління активами, капіталом, інвестиціями, фінансовими результатами, фінансовими ризиками. Здатність розробляти стратегії для прийняття управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи та страхування на принципах liberal arts and science education. Здатність трансформувати уміння і навички наукового дослідження управління стратегічним розвитком фінансового ринку і його учасників, удосконалення банківського державного регулювання, внутрішнього аудиту та контролінгу, управління банківськими ризиками, проектування банківських продуктів та послуг, враховуючи особливості використання європейського сертифікату банкіра.
Результати навчання: Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових підходів і методів до конкретних ситуацій професійної діяльності. Відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, необхідну для вирішення професійних та наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи та страхування. Здійснювати діагностику і моделювання фінансової діяльності суб’єктів господарювання. Оцінювати ступінь складності завдань при плануванні діяльності та опрацюванні її результатів. Обґрунтовувати актуальність досліджень, можливість досягнення поставлених цілей з урахуванням наявних ресурсів, висувати гіпотези, аргументувати висновки за результатами досліджень. Обирати методи адаптації та напрями використання міжнародних стандартів та нормативів у практичній діяльності професіонала у сфері фінансів. Використовувати інформаційні системи державних фінансових органів та корпоративних інформаційних систем, електронних систем передавання банківської інформації, міжбанківських та інших платіжних систем. Вміти формувати стратегії соціально-економічного розвитку та бюджети територіальних громад, аналізувати їх виконання, забезпечувати систему контролю, залучення інвестиційних ресурсів, зокрема шляхом муніципальних запозичень. Враховувати вплив кон’юнктури на міжнародних фінансових ринках при плануванні структури капіталу та портфеля фінансових інвестицій. Методи навчання і викладання: лекції, практичні заняття - інформаційно-рецептивний метод, репродуктивний метод, евристичний метод, метод проблемного викладу, кейси; самостійна робота – проблемно-пошуковий метод, метод проектного навчання. Методи оцінювання рівня досягнення результатів навчання: поточний контроль – виконання та захист науково-дослідного завдання, усне та фронтальне опитування; робота над кейсами; екзаменаційний контроль – тестування, розв’язування задач, усне опитування.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Страховий менеджмент Фінансові інновації
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна спрямована на надання студентам теоретичних знань і практичних навичок з портфельного інвестування для вирішення конкретних задач формування і ефективного управління інвестиційним портфелем, дослідження загальних закономірностей розвитку сучасного фінансового ринку.
Опис: 1. Інвестування: сутність, концепції, цілі, інструменти. 2. Пряме та портфельне інвестування. 3. Правове регулювання процесу портфельного інвестування в Україні та світі. 4. Об’єкти портфельного інвестування. 5. Організування і функціонування ринку цінних паперів. 6. Кількісні методи оцінювання ризику в портфельному інвестуванні. 7. Застосування фундаментального аналізу для прогнозування майбутньої динаміки цін на фінансових ринках. 8. Особливості застосування основних методів та прийомів технічного аналізу. 9. Портфельний аналіз: характерні ознаки портфеля, види портфеля, етапи формування портфеля цінних паперів. 10. Диверсифікація портфеля: як знизити ризик, не знижуючи дохідності. Умови успішної диверсифікації. 11. Сучасні теорії моделювання дохідності портфеля фінансових активів: переваги, недоліки, обмеження застосування на практиці. 12. Аналіз сучасних моделей ціноутворення активів на фінансовому ринку: параметри та економетричні допущення. 13. Формування інвестиційного портфеля на засадах теорії Дж. Тобіна. 14. Психологічні аспекти прийняття рішень щодо інвестування. 15. Оцінювання ефективності інвестиційного портфеля.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (30%) передбачає тематичний контроль рівня знань упродовж семестру в письмовій тестовій формі у ВНС й усно, розв’язування задач і вирішення проблемних ситуацій –15%; індивідуальне науково-дослідне завдання – 15%. Екзаменаційний контроль передбачає письмову (60%) й усну компоненту (10%).
Критерії оцінювання результатів навчання: Методи контролю знань та умінь здобувача при вивченні дисципліни включають: 1. Поточний контроль роботи здобувача: • Тестове опитування; • Усне опитування на практичних заняттях; • Обговорення практичних кейсів та розробка рекомендацій щодо їх вирішення; • Виконання індивідуальних науково-дослідних завдань (за варіантом) та їх захист. 2. Підсумковий контроль: Складання екзамену (письмової та усної компонент) Письмова компонента: Завдання 1-го рівня – тести з однією правильною відповіддю; Завдання 2-го рівня – тести з множинним вибором; Завдання 3-го рівня – розв’язати задачі.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Електронний навчально- методичний комплекс з дисципліни «Портфельний менеджмент» для студентів Інституту економіки і менеджменту другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Укладачі: к.е.н., доц., доцент кафедри фінансів Кондрат І.Ю., к.е.н., доц., доцент кафедри фінансів Ярошевич Н.Б., к.е.н., доц., доцент кафедри фінансів Ливдар М.В., к.е.н., доцент Лащик І.І. Електронний навчально- методичний комплекс розміщено за адресою: https://vns.lpnu.ua/mod/resource/view.php?id=396663. 2. Грем Б. Стратегія вартісного інвестування. – «Наш формат», 2019. – 544 с. 3. Історія фінансових ринків. Від класиків — сучасникам / за ред. Девіда Чемберса та Елроя Дімсoнa; пер. з англ. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. — 308 с. 4. Талер Р. Поведінкова економіка. Чому люди діють ірраціонально і як отримати з цього вигоду. – «Наш формат», 2021. – 464 с. 5. Kondrat I. Y., Yaroshevych N. B., Lyvdar M., Drala R. I. Evaluating crypto portfolio performance // Вісник Національного університету ”Львівська політехніка”. Серія "Проблеми економіки та управління". – 2020. – Т. 4, № 1. – С. 11–21. 6. Кондрат І. Ю., Блага О. В. Поведінкові аспекти портфельного інвестування домогосподарств України // Наука і техніка сьогодні (Серія «Педагогіка», Серія «Право», Серія «Економіка», Серія «Техніка», Серія «Фізико-математичні науки»). – 2022. – № 6 (6). – С. 46–54. 7. Кондрат І. Ю., Ососкало С. Л. Податкові аспекти портфельного інвестування // Наука і техніка сьогодні (Серія «Педагогіка», Серія «Право», Серія «Економіка», Серія «Техніка», Серія «Фізико-математичні науки»). – 2022. – № 5 (5). – С. 98–109. 8. Кондрат І. Ю., Шах О. М. Сучасні фінансові інструменти портфельного інвестування в Україні // Наука і техніка сьогодні (Серія «Педагогіка», Серія «Право», Серія «Економіка», Серія «Техніка», Серія «Фізико-математичні науки»). – 2022. – № 7 (7). – С. 64–74.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Website: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017р., протокол №35).