Дослідження фінансового потенціалу корпорацій (курсовий проект)

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.072.01.E.019
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Фінанси
Лектор: кандидат економічних наук, доцент Бондаренко Л.П.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою курсового проекту є оволодіння студентами теоретико-методичними та практичними навичками здійснення дослідження фінансового потенціалу корпорацій.
Завдання: 1. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 2. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 3. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 4. Здатність використовувати фундамнтальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з дослідницькими та управлінськими інструментами для здійснення процесійної та наукової діяльності. 5. Здатність оцінювати дієвість наукового, аналітичного та методичного інструментарію для обгрунтування управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи та страхування. 6. Здатність застосовувати міждисциплінарні підходи при розв'язанні складних задач і проблем у сфері фінансів, банківської справи та страхування. 7. Здатність застосовувати інноваційні підходи у сфері фінансів, банківської справи та страхування. 8. Здатність виконувати наукові дослідження у сфері фінансів, банківської справи та страхування з врахуванням поставлених завдань та наявних обмежень. 9. Здатність адаптувати та імлементувати міжнародні стандарти та нормативи у практичну діяльність корпорацій у частині управління активами, капіталом, інвестиціями, фінансовими результатами, фінансовими ризиками. 10. Здатність наукового дослідження та моделювання процесів бюджетування та оподаткування у корпораціях, їхнього антикризового фінансового управління та фінансового контролінгу, взаємозв'язку з фінансовими посередниками, управління інвестиційною та договірною діяльністю у корпораціях, використовуючи фахові знання з фінансів, банківської справи та страхування.
Результати навчання: 1. Використовувати фундамнтальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з дослідницькими та управлінськими інструментами для здійснення процесійної та наукової діяльності. 2. Знати на рівні новітніх досягнень основні концепції та методології наукового пізнання у сфері фінансів,банківської справи та страхування. 3. Доступно і аргументовано представляти результати досліджень усно і письмово, брати участь у фахових дискусіях. 4. Вміти застосувати інноваційні підходи у сфері фінансів, банківської справи та страхування та управляти ними. 5. Застосовувати поглиблені знання в сфері фінансового, банківського та страхового менеджменту для прийняття рішень. 6. Обгрунтувати вибір варіантів управлінських рашень у сфері фінансів, банківської справи та страхування та оцінювати їх ефективність з урахуванням цілей,наявних обмежень, законодавчих етичних аспектів. 7. Оцінювати ступінь складності завдань при плануванні діяльності та опрацювання її результатів. 8. Обґрунтовувати актуальність досліджень, можливість досягнення поставлених цілей з урахуванням наявних ресурсів, висувати гіпотези, аргументувати висновки за результатами досліджень. 9. Вміти формувати стратегії соціально-економічного розвитку та бюджети територіальних громад, аналізувати їх виконання, забезпечувати истему контролю, залучення інвестиційних ресурсів, зокрема шляхом муніципальних запозичень 10. Враховувати вплив кон'юнктури на міжнародних фінансових ринках при плануванні структури капіталу та портфеля фінансових інвестицій.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: -пререквізит: методологія досліджень у фінансах, фінасовий менеджмент
Короткий зміст навчальної програми: Виконання курсового проекту передбачає поглиблене засвоєння студентами знань щодо проведення аналізу фінансового потенціалу суб’єктів господарювання (корпорацій), діагностики існуючих проблем та здійснення рекомендацій щодо покращення фінансового потенціалу досліджуваних корпоративних структур.
Опис: Дослідження сутності фінансового потенціалу. Управління активами корпорації. Управління інвестиційним потенціалом корпорації. Управління поточними фінансовими інвестиціями. Формування капіталу корпорації. Визначення шляхів підвищення фінансового потенціалу корпорації.
Методи та критерії оцінювання: Підсумковий (екзаменаційний) контроль (100 балів)
Критерії оцінювання результатів навчання: Виконання та захист курсового проекту (100 балів). За допущені помилки в розрахунках чи некоректно оформлені таблиці і рисунки бали можуть знижуватися від 5 до 30 балів. За значні помилки у розрахунках курсовий проект може бути відправлений на доопрацювання.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Ендовицький Д.А. Корпоративний аналіз. Навчальний посібник / Д.А. Ендовицький, Л.С. Коробейникова, І.В. Полухіна – М.: Юрайт, 2019. – 213 с. 2. Маринич І.А. Сучасні підходи до діагностики фінансового потенціалу підприємства / І.А. Маринич // Науковий вісник – К.: НЛТУ України, 2010. – № 20.1. – 105-108 с. 3. Маслак О.І. Особливості оцінювання економічного потенціалу підприємства в умовах циклічних коливань / О.І. Маслак // Вісник соціально-економічних досліджень. – К., 2013. – №1 – 121-127 с. 3. 4. Росс С. Корпоративні фінанси: підручник / C. Росс, Р. Уэстерфилд, Д. Джаффи, 2021. - C. 736. 5. Маслиган О.О. Сучасна управлінська парадигма фінансового потенціалу виробничих підприємств / О.О. Маслиган, Л.Ш. Маматова, С.А. Жуков, О.М. Рибак // Економіка та держава. - 2022.- №2. - С. 26-31.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).