Дослідження стратегій фінансових установ (курсовий проект)

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.072.03.E.037
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Фінанси
Лектор: кандидат економічних наук, доцент Гориславець П.А.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою курсового проекту є виконання студентами завдань щодо розробки елементів стратегії фінансових установ на основі теоретичних знань, отриманих у процесі навчання з оцінки діяльності фінансових установ.
Завдання: Здатність проведення досліджень на відповідному рівні, формулювати нові гіпотези та наукові задачі в області фінансів, банківської справи та страхування; Здатність приймати обґрунтовані рішення; Здатність використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності; Здатність оцінювати дієвість наукового, аналітичного і методичного інструментарію для обґрунтування управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи та страхування; Здатність застосовувати міждисциплінарні підходи при розв’язанні складних задач і проблем у сфері фінансів, банківської справи та страхування; Здатність застосовувати інноваційні підходи в сфері фінансів, банківської справи та страхування; Здатність обґрунтовано добирати і ефективно використовувати інноваційні інструменти та сучасні технології страхового менеджменту для вирішення програмними засобами завдань професійної діяльності фінансиста; Здатність формувати стратегію портфельного інвестування на основі фундаментального і технічного аналізу, застосовувати методичний інструментарій до формування, оцінювання, оптимізації та моніторингу інвестиційного портфеля.
Результати навчання: Використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності. Знати на рівні новітніх досягнень основні концепції і методології наукового пізнання у сфері фінансів, банківської справи та страхування. Доступно і аргументовано представляти результати досліджень усно і письмово, брати участь у фахових дискусіях. Вміти застосовувати інноваційні підходи у сфері фінансів, банківської справи та страхування та управляти ними. Обґрунтувати вибір варіантів управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи та страхування та оцінювати їх ефективність з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів. Здійснювати загальний, фінансовий, податковий, операційний дью-ділідженс урамках діяльності фінансових та нефінансових корпорацій. Обирати та застосовувати економіко-математичні методи та моделі та визначати переваги їх прикладного застосування у діяльності фінансових та нефінансових корпорацій.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - пререквізит: ринок фінансових послуг, страховий менеджмент. - кореквізит: фінансові інновації, банківський менеджмент, портфельний менеджмент, моделювання діяльності на страховому ринку.
Короткий зміст навчальної програми: Стратегічний аналіз: аналіз зовнішнього середовища, аналіз сильних і слабких сторін фінансової установи, формування стратегічних альтернатив діяльності компанії на ринку; аналіз фінансового стану; розробка елементів стратегії діяльності фінансової установи на ринку (за індивідуальним завданням).
Опис: Виконання курсового проєкту відповідно до вимог: Розділ 1. Аналіз основних показників діяльності фінансової установи . Розділ 2. . Розробка елементів стратегії
Методи та критерії оцінювання: Вступна лекція: інформаційно-рецептивний метод; евристичний метод; метод проблемного викладу. Самостійна робота: репродуктивний метод; дослідницький метод.
Критерії оцінювання результатів навчання: Поточний та заліковий контроль. Методи оцінювання знань: перевірка розділів курсового проекту, усне опитування, презентація і захист курсового проекту.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Батрак О. В. СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО СЕКТОРА ТА ФІНАНСОВОЇ ІНДУСТРІЇ В УКРАЇНІ НА ІННОВАЦІЙНИХ ЗАСАДАХ. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки». № 9(53), 2021. С. 106-113 2. Бондаренко Л.П., Мороз Н.В., Лащик І.І. Функціональні особливості застосування блокчейн технології у фінансовому секторі. Інвестиції: практика та досвід.2019. № 3. С. 21–25. 3. Родченко С. С. СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ФІНАНСОВИХ СТРАТЕГІЙ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ. Науковий вісник Ужгородського національного ун-ту. Вип. 26, част.а 2. 2019. C. 59-66 4. Cтратегія НКЦПФР. URL:https://www.nssmc.gov.ua/about-us/strategy/ 5. Стратегія розвитку фінансового сектору України до 2025 року. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/ article/Strategy_FS_2025.pdf?v=4 6. Стратегія розвитку фінтеху в Україні до 2025 року (сталий розвиток інновацій, кешлес та фінграмотність). URL: https://bank.gov.ua/ua/file/download?file=Strategy_finteh2025.pdf 7. Яценко М.С., Бондаренко А.О. Актуальні питання розвитку сектору фінансових послуг із застосуванням сучасних фінансових технологій. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2019. № 2. С. 25–30.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).