Fintech: основи та застосування фінансових технологій

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.072.00.M.010
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Фінанси
Лектор: доцент Мазур Андріана Володимирівна, к.е.н.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Оволодіння студентами знань щодо основних принципів побудови та функціонування ринку фінансових технологій, їх роль та місце у забезпеченні цифрової трансформації традиційного сектору фінансових послуг.
Завдання: ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. Набуття гнучкого способу мислення, відкритого для застосування економічних знань для вирішення стратегічних та поточних завдань (зберігаючи при цьому критичне ставлення до усталених наукових концепцій). ЗК4. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми з урахуванням наявних ресурсів. ЗК10. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). СК7. Здатність до пошуку, використання та інтерпретації інформації, необхідної для вирішення професійних і наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи та страхування. СК9. Здатність розробляти технічні завдання для проектування інформаційних систем у сфері фінансів, банківської справи та страхування. СК10. Здатність виконувати наукові дослідження у сфері фінансів, банківської справи та страхування з урахуванням поставлених завдань та наявних обмежень.
Результати навчання: ПР03. Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових підходів і методів до конкретних ситуацій професійної діяльності. ПР04. Відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, необхідну для вирішення професійних та наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи та страхування. ПР10. Здійснювати діагностику і моделювання фінансової діяльності суб’єктів господарювання. ПР13. Оцінювати ступінь складності завдань при плануванні діяльності та опрацюванні її результатів. ПР14. Обґрунтовувати актуальність досліджень, можливість досягнення поставлених цілей з урахуванням наявних ресурсів, висувати гіпотези, аргументувати висновки за результатами досліджень. ПР18. Обирати методи адаптації та напрями використання міжнародних стандартів та нормативів у практичній діяльності професіонала у сфері фінансів. ПР20. Використовувати інформаційні системи державних фінансових органів та корпоративних інформаційних систем, електронних систем передавання банківської інформації, міжбанківських та інших платіжних систем. Методи навчання і викладання: Лекції, лабораторні заняття - інформаційно-рецептивний метод, евристичний метод, метод проблемного викладу, воркшопи, кейси; самостійна робота – проблемно-пошуковий метод, застосування новітніх інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні. Методи оцінювання рівня досягнення результатів навчання: Поточний контроль – виконання та захист науково-дослідного завдання, усне та фронтальне опитування; колективне вирішення проблемних завдань, тестування.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни: Методологія досліджень у фінансах, Фінансовий менеджмент, Ринок фінансових послуг. Супутні і наступні навчальні дисципліни: Фінансові інновації, Моделювання діяльності на страховому ринку.
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна спрямована на надання студентам теоретичних знань і практичних навичок з особливостей функціонування ринку FinTech, застосування інструментів FinTech, автоматизації бізнес-процесів.
Опис: Сутність, роль та властивості інформаційних технологій у фінансах. Застосування інструментарію інформаційних технологій у фінансовому секторі. Засади функціонування ринку FinTech. FinTech на фондовому ринку. Засади функціонування цифрової економіки. Електронна комерція. Електронний бізнес. Центри спільного обслуговування. Засади забезпечення системи кібербезпеки. Управління фінансами ІТ-проектів.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль роботи здобувача: - Тестове опитування; - Усне опитування на лабораторних заняттях; - Виконання лабораторних робіт та їх захист; - Виконання індивідуальних науково-дослідних завдань та їх захист; - Робота над кейсами, на воркшопах; - Робота в малих групах; - Написання есе, тез доповіді, статті. Підсумковий контроль: за результатами поточного контролю.
Критерії оцінювання результатів навчання: Підсумковий контроль (100%): лабораторні заняття (50%), тестування (20%), усна компонента (30%).
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: Лабораторні заняття (виконання лабораторних завдань, індивідуальних науково-дослідних завдань) - 50 балів; Усне опитування в процесі роботи студентів у малих групах на лекційних та лабораторних заняттях - 30 балів; Тестування - 20 балів. При дистанційній роботі (у тому числі за умов карантину) передбачається співбесіда зі студентами під час проведення відеоконференцій на лекційних та лабораторних заняттях, робота в програмному продукті під час виконання лабораторних робіт, воркшопів. Письмові роботи пересилаються до ВНС, або на електронну пошту викладача в домені @lpnu.ua.
Рекомендована література: 1. Віртуальне навчальне середовище: електронний навчально-методичний комплекс з дисципліни «Fintech: основи та застосування фінансових технологій». – Режим доступу: https://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=8434 . 2. Yurii Kryvenchuk, Alina Yamniuk, Iryna Protsyk, Lesia Sai, Andriana Mazur, Olena Sydorchuk. Random forest as a method of predicting the presence of cardiovasculars diseases // CEUR Workshop Proceedings. – 2022. – Vol. 3171 : Computational Linguistics and Intelligent Systems 2022 : Proceedings of the 6th International conference on computational linguistics and intelligent systems (COLINS 2022). Vol. 1 : Main conference, Gliwice, Poland, May 12-13, 2022. – P. 416–426. http://ceur-ws.org/Vol-3171/paper34.pdf (SciVerse SCOPUS). 3. Restructuring Management. Threats, Adaptations and Development in the Face of Changes : Collective monograph [I. Alieksieiev, A. Mazur (2022) Challenges and objectives of financial support for innovation projects: analysis and international comparison (Chapter 18). – p.241–248]. Torun, Poland: TNOiK, Stowarzyszenie Wyzszej Uzytecznosci, Cracow University of Economics. https://iz.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2022/05/2022_Restructuring-Management.-Threats-Adaptations-and-Development-in-the-Face-of-Changes.pdf 4. Socio-economic and management concepts : Collective monograph [I. Alieksieiev, A. Mazur (2021) Providing sustainable finance: the role of financial institutions (7.1). – p.323–331]. – Boston: International Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2021. DOI - 10.46299/ISG.2021.MONO.ECON.I. Retrieved from https://isg-konf.com/socio-economic-and-management-concepts/ 5. Viktor Khavalko, Andriana Mazur, Vladyslav Mykhailyshyn, Roman Zhelizniak, Iryna Kovtyk (2020). Economic efficiency of innovative projects of CNN modified architecture application // CEUR Workshop Proceedings. – 2020. – Vol. 2654 : Proceedings of the International workshop on cyber hygiene (CybHyg-2019) co-located with 1st International conference on cyber hygiene and conflict management in global information networks (CyberConf 2019). Kyiv, Ukraine; November 30, 2019. – P. 182–193. Retrieved from http://ceur-ws.org/Vol-2654/paper14.pdf (SciVerse SCOPUS). 6. Ozirkovskyy L., Kulyk I., Mazur A., Petryshyn N., Malynovska Yu. (2018) Analysis of the Maintenance Strategy Effectiveness Based on the Reliability/Cost Ratio. Proceedings of 14th International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering (TCSET), (Lviv-Slavske, February 20 – 24, 2018). – Lviv-Slavske: IEEE, 2018. – P. 54-56. (Scopus)
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).