Моделювання діяльності на страховому ринку

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.072.03.E.035
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Фінанси
Лектор: кандидат економічних наук, доцент Гориславець П.А.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Підготовка спеціалістів високого рівня кваліфікації у сфері управління фінансами страхових організацій, який забезпечуватиме їм конкурентні переваги при працевлаштуванні як у межах України, так і в інших країнах, за рахунок формування у студентів поглиблених знань щодо управління страховою організацією, зокрема в частині моделювання основних фінансово-економічних відносин страховиків, зокрема вивчення особливостей функціонування небанківських фінансово-кредитних установ на фінансовому ринку, опанування економіко-математичних методів та моделей, які застосовуються в управлінні страховою та інвестиційною діяльністю страхових організацій.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів здатності розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми, у т.ч. інноваційного характеру, під час професійної діяльності у галузі фінансів, банківської справи та страхування або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів управління фінансами і характеризуються комплексністю та невизначеністю умов та формування таких компетентностей: Здатність до пошуку, використання та інтерпретації інформації, необхідної для вирішення професійних і наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи та страхування. Здатність розробляти технічні завдання для проектування інформаційних систем у сфері фінансів, банківської справи та страхування. Здатність виконувати наукові дослідження у сфері фінансів, банківської справи та страхування з урахуванням поставлених завдань та наявних обмежень. Здатність адаптувати та імплементувати міжнародні стандарти та нормативи у практичну діяльність корпорацій у частині управління активами, капіталом, інвестиціями, фінансовими результатами, фінансовими ризиками. Здатність трансформувати уміння і навички наукового дослідження управління стратегічним розвитком фінансового ринку і його учасників, удосконалення банківського державного регулювання, внутрішнього аудиту та контролінгу, управління банківськими ризиками, проектування банківських продуктів та послуг, враховуючи особливості використання європейського сертифікату банкіра.
Результати навчання: Відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, необхідну для вирішення професійних та наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи та страхування. Вирішувати етичні дилеми з опорою на норми закону, етичні принципи та загальнолюдські цінності Застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи та страхування. Здійснювати діагностику і моделювання фінансової діяльності суб’єктів господарювання. Презентувати результати власних досліджень зокрема, шляхом підготовки наукових публікацій і виступів на наукових заходах. Обґрунтовувати напрями удосконалення фінансової та податкової політики держави, фінансових та нефінансових корпорацій. Обирати методи адаптації та напрями використання міжнародних стандартів та нормативів у практичній діяльності професіонала у сфері фінансів. Обирати і застосовувати теоретико-прикладні методи і моделі антикризового управління у сфері фінансів, банківництва і страхування. Застосовувати перспективні наукові напрями управління фінансовими операціями в міжнародному русі капіталу та приймати стратегічні рішення учасників фінансових ринків у складних непередбачуваних умовах.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - пререквізит: ринок фінансових послуг, страховий менеджмент. - кореквізит: портфельний менеджмент
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна спрямована на вивчення особливостей функціонування небанківських фінансово-кредитних установ на фінансовому ринку та опанування економіко-математичних методів та моделей, які застосовуються в управлінні страховою та інвестиційною діяльністю страхових організацій.
Опис: Особливості функціонування небанківських фінансово-кредитних установ на фінансовому ринку. Теоретико-методологічні основи моделювання економічних процесів. Моделі та методи автоматизації прийняття рішень з управління основною діяльністю страхової компанії. Моделювання оптимальної стратегії страхової компанії при впровадженні нових видів страхування. Моделі планування і прогнозування страхової діяльності. Стохастичне моделювання процесу надходження страхових премій. Моделі тарифікації на страхові послуги. Динамічна модель банкрутства. Моделювання операцій перестрахування. Модель оптимізації інвестиційної діяльності страхової компанії. Механізм управління вартістю страхових компаній. Розвиток інтеграційних процесів в діяльності банків та страхових компаній.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль роботи здобувача: оцінювання виконання і захисту лабораторних робіт. Екзаменаційний контроль: оцінювання складання екзамену (письмової та усної компонент). Письмова компонента (за варіантом): завдання 1-го рівня – письмове опитування, 2-го рівня – завдання щодо формування моделей оптимізації у загальному вигляді; завдання 3-го рівня – дослідження причинно-наслідкових зв’язків.
Критерії оцінювання результатів навчання: 1. Поточний контроль роботи здобувача (45 балів): оцінювання виконання і захисту лабораторних робіт. 1. Виконання та захист лабораторних робіт – 4 роботи, максимальні бали відповідно 12, 7, 13, 13 балів, у т.ч. 2 бали за захист кожної роботи, разом 45 балів. 2. Екзаменаційний контроль: оцінювання складання екзамену (письмової та усної компонент). Письмова компонента (за ваіантом) (40 балів): завдання 1-го рівня – письмове опитування, 2-го рівня – завдання щодо формування моделей оптимізації у загальному вигляді; завдання 3-го рівня – дослідження причинно-наслідкових зв’язків. Під час усного спілкування з викладачем здобувач може отримати від 0 до 15 балів за відповідь на запитання екзаменатора за усіма питаннями, винесеними на семестровий контроль та виконаними завданнями. При дистанційній роботі (у тому числі за умов карантину) передбачається захист здобувачами лабораторних робіт під час проведення відеоконференцій. Індивідуальні звіти з лабораторних робіт та письмові роботи пересилаються до ВНС. Усна компонента екзамену проводиться на платформі MS Teams із повним відеозаписом.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Клапків Ю.М. Ринок страхових послуг: концептуальні засади, технічні інновації та перспективи розвитку: монографія. Тернопіль: ТНЕУ, 2020. 568 с. 2. Конкурентоспроможність страхового ринку України в умовах активізації глобалізаційних процесів: колективна монографія [текст] / за матеріалами праць наукової групи і науковою редакцією д-ра екон. наук, проф. Л. В. Шірінян. – К.: Видавництво Ліра-К, 2020. – 404 с. 3. Внукова Н. М. Пруденційний нагляд у сфері страхування : монографія / Н. М. Внукова, О. В. Корват, Н. С. Опешко. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 260 с. (Укр. мов.) 4. Сокиринська І. Г. Журавльова Т.О., Аберніхіна І.Г. Страховий менеджмент. Навчальний посібник./.І.Г.Сокиринська, Т.О.Журавльова, І.Г.Аберніхіна –Дніпропетровськ: Пороги, 2016. - с. 5. Страховий менеджмент: підручник / [Осадець С.С., Мурашко О.В., Фурман В.М., Баранов А.Л., Баранова О.В., Залєтов О.М., Нечипоренко В.І. ]; за ред. д-ра економ. наук, проф. С.С. Осадця. - К.: КНЕУ, 2011. – 333. 6. Супрун А.А., Супрун Н.В. Страховий менеджмент. Навч. посіб. / А.А. Супрун, Н.В. Супрун. – Львів: Магнолія, 2010. – 300 c. 7. Козьменко, О. В. Рейтингування страхових компаній і розрахунок страхових тарифів на базі використання економіко-математичних методів [Текст]: монографія / О. В. Козьменко. – Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2008. – 95 с. 8. Стратегічне управління страховою компанією : [кол. моногр.] /В. М. Фурман, О. Ф. Філонюк, М. П. Ніколенко та ін. ; наук ред та кер. кол. авт. д-р екон. наук В. М. Фурман. – К. : КНЕУ, 2008. – 440 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).