Бюджетний менеджмент

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.072.02.E.026
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Фінанси
Лектор: Ярошевич Н.Б.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Отримання студентами фундаментальних теоретичних знань щодо управління публічними фінансами та прикладних базових знань з методики планування та виконання бюджетів бюджетної системи України, організації та реалізації бюджетного контролю
Завдання: Вивчення дисципліни передбачає формування наступних компетентностей: загальні компетентності - здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів) спеціальні компетентності: - здатність розробляти технічні завдання для проектування інформаційних систем у сфері фінансів, банківської справи та страхування. - здатність аналізувати фінансову та податкову політику на мікро- й макрорівні та обґрунтовувати напрями їх вдосконалення- СК11. Здатність аналізувати фінансову та податкову політику. - здатність здійснювати податкове адміністрування та податкове планування на основі бюджетної класифікації, податкового календаря. - здатність прогнозувати майбутні потреби у фінансових ресурсах на рівні публічного сектора економіки та контролювати дотримання бюджетної дисципліни
Результати навчання: Результатами навчання є отримання концептуальних знань у сфері публічних фінансів (системи органів оперативного управління бюджетом; бюджетного обліку та звітності, механізму касового виконання бюджету; методів контролю за виконанням бюджету), включаючи тенденції та напрями удосконалення фінансової та податкової політики держави, та здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів), вирішувати етичні дилеми з опорою на норми закону, етичні принципи та загальнолюдські цінності. – знати: архітектоніку інформаційних систем у сфері державних фінансів; систему аналізу фінансової та податкової політики на макрорівні, напрями їх удосконалення; систему податкового адміністрування та податкового планування на основі бюджетної класифікації, податковий календар; систему прогнозування майбутніх потреб у фінансових ресурсах на рівні публічного сектора економіки та систему контролю за дотриманням бюджетної дисципліни; – вміти: здійснювати загальний, фінансовий, податковий, операційний дью-ділідженс у рамках діяльності фінансових та нефінансових корпорацій; використовувати інформаційні системи державних фінансових органів, електронних систем передавання банківської інформації; розв'язувати складні непередбачувані задачі і проблеми у спеціалізованих сферах професійної діяльності, що передбачає збирання та інтерпретацію інформації (даних), вибір методів та інструментальних засобів, застосування інноваційних підходів; ефективно формувати комунікаційну стратегію. В результаті вивчення дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі програмні результати навчання: – вирішувати етичні дилеми з опорою на норми закону, етичні принципи та загальнолюдські цінності – обґрунтовувати напрями удосконалення фінансової та податкової політики держави, фінансових та нефінансових корпорацій – здійснювати загальний, фінансовий, податковий, операційний д’ю-ділідженс у рамках діяльності фінансових та нефінансових корпорацій – використовувати інформаційні системи державних фінансових органів та корпоративних інформаційних систем, електронних систем передавання банківської інформації, міжбанківських та інших платіжних систем
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - публічні фінанси – податковий менеджмент – методологія досліджень у фінансах
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна надає студентам можливість засвоєння теорії і практики управління державними і місцевими фінансами; дозволяє закласти наукові основи і навички фахово-орієнтованої дослідницької діяльності майбутніх фахівців, формує комплекс знань і умінь щодо організування й ведення досліджень у бюджетній сфері
Опис: 1. Сутність та складові бюджетного менеджменту. 2. Органи оперативного управління бюджетом. 3. Планування бюджету. Бюджетний процес і бюджетний регламент. 4. Виконання бюджету. Організація виконання дохідної частини бюджету 5. Організація, методи та види бюджетного фінансування. 6. Облік виконання бюджету і звітність про виконання бюджету. 7. Контроль за виконанням бюджету
Методи та критерії оцінювання: - поточний контроль (40%), контрольний захід (60%), екзамен
Критерії оцінювання результатів навчання: Поточний контроль (20%) передбачає тестову і усну компоненти, виконання індивідуальних дослідницьких завдань (14%), виконання навчальних кейсів (6%) на практичних заняттях. Екзаменаційний контроль передбачає письмову компоненту (50%)у і усну компоненту (10%).
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: Поточний контроль проводить двічі упродовж семестру. Перший поточний контроль (10 % балів) охоплює 1-4 теми навчальної дисципліни; другий поточний контроль (10% балів) охоплює 5-7 теми навчальної дисципліни. Завдання поточного та екзаменаційного контролів містять тести 1-го рівня складності (охоплюють текстовий матеріал навчальної дисципліни, передбачають вибір однієї з 5 варіантів текстових відповідей) та тести 2-го рівня складності (охоплюють матеріал практичних занять, передбачають вибір однієї з 5 варіантів числових відповідей)
Рекомендована література: 1. Бюджетний менеджмент: навчальний посібник в схемах і таблицях/ С. В. Качула, Л. В. Лисяк, О.В. Добровольська. – Дніпро: Монолит, 2022. – 200 с. 2. Білик О. І., Хім М. К. Бюджетний менеджмент. Навчальний посібник. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2021. – 340 с. 3. Бюджетна система: підручник / І. В. Алєксєєв, Н. Б. Ярошевич, І. Ю. Кондрат, М. В. Ливдар. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019.-400 с. 4. Ярошевич Н.Б. Бюджетна система: Практикум: Навчальний посібник / Н.Б.Ярошевич, І.Ю.Кондрат, А.І.Якимів.– Львів.: «Новий Світ-2000», 2019. – 400 с. 5. Бюджетна система: навчальний посібник / Піхоцька О. М., Фурдичко Л. Є., Синютка Н. Г. – Львів: ТНЕУ, 2019. – 328 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти.
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка»