Управління фінансовою санацією підприємств

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.072.01.E.017
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Фінанси
Лектор: професор Бондарчук Марія Костянтинівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Набуття студентами концептуальних знань теорії та аналітичних, комунікативних, організаторських навичок санаційного фінансового управління на підприємстві, в банках і страхових компаніях, зокрема, антикризового управління, контролінгу та його ролі у фінансовій санації підприємств, джерел фінансування санації різних суб’єктів господарювання, економіко-математичного моделювання банкрутства підприємств, комерційного банку, страхових компаній тощо, а також з урахуванням інноваційних підходів сформувати належні практичні навички використання методів й інструментів антикризового фінансового управління та проведення наукових досліджень.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів освіти інтегральної компетентності: здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у професійній діяльності або у процесі навчання у сфері фінансів, банківської справи та страхування, у т.ч. інноваційного характеру, що передбачає застосування теорій та методів управління фінансами, проведення досліджень та характеризується невизначеністю умов і вимог до професійної та дослідницької діяльності. Навички міжособистісної взаємодії. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). Здатність використовувати теоретичний та методичний інструментарій для діагностики і моделювання фінансової діяльності суб’єктів господарювання. Здатність застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи та страхування. Здатність до пошуку, використання та інтерпретації інформації, необхідної для вирішення професійних і наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи та страхування. Здатність виконувати наукові дослідження у сфері фінансів, банківської справи та страхування з урахуванням поставлених завдань та наявних обмежень. Здатність розробляти стратегії для прийняття управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи та страхування на принципах liberal arts and science education. Здатність наукового дослідження та моделювання процесів бюджетування і оподаткування у корпораціях, їхнього антикризового фінансового управління та фінансового контролінгу, взаємозв’язку з фінансовими посередниками, управління інвестиційною і договірною діяльністю у корпораціях, використовуючи фахові знання з фінансів, банківської справи та страхування.
Результати навчання: Знати на рівні новітніх досягнень основні концепції і методології наукового пізнання у сфері фінансів, банківської справи та страхування. Застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи та страхування. Обґрунтувати вибір варіантів управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи і страхування та оцінювати їх ефективність з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів. Обґрунтовувати актуальність досліджень, можливість досягнення поставлених цілей з урахуванням наявних ресурсів, висувати гіпотези, аргументувати висновки за результатами досліджень. Застосовувати концептуальні знання методології дослідження проблем фінансових відносин на підприємствах, в організаціях та установах. Здійснювати загальний, фінансовий, податковий, операційний дью-ділідженс у рамках діяльності фінансових та нефінансових корпорацій. Обирати і застосовувати теоретико-прикладні методи і моделі антикризового управління у сфері фінансів, банківництва і страхування. Розробляти стратегії банків на фінансових ринках, проектувати банківські продукти і послуги, управляти банківськими ризиками з урахуванням вимог європейського сертифікату банкіра. Застосовувати перспективні наукові напрями управління фінансовими операціями в міжнародному русі капіталу та приймати стратегічні рішення учасників фінансових ринків у складних непередбачуваних умовах.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Фінансовий менеджмент, страховий менеджмент, ринок фінансових послуг, фінансові інновації
Короткий зміст навчальної програми: Предметом вивчення навчальної дисципліни «Управління фінансовою санацією підприємств» є теоретичні та практичні засади наукових досліджень у сфері фінансів, банківської справи і страхування, що формує спеціалізовані концептуальні знання і уміння управління на засадах наукового підходу з трансфером знань, які є складними, непередбачуваними та потребують нових стратегій. Дисципліна є однією з важливих навчальних дисциплін магістерської підготовки в умовах динамічного середовища, що забезпечує оволодіння студентами професійних теоретичних знань і практичних навичок з дослідницьких компетентностей. Теоретичні знання щодо сутності фінансової санації; особливостей застосування форм і методів контролінгу для забезпечення системи раннього попередження і реагування; механізмів антикризового управління; пошуку фінансових джерел санації, підходів до управління фінансовою санацією підприємств, банків і страхових компаній дозволяють професійно проводити дослідження у сфері санаційного управління фінансами. Практичні навики дозволять приймати науково обґрунтовані фінансові рішення; генерувати оригінальні й ефективні ідеї для побудови фінансових стратегій у динамічному середовищі, інноваційно мислити та організовано діяти у сфері фінансів, банківської справи і страхування на міжнародних і вітчизняних ринках.
Опис: Сутність фінансової санації підприємств та порядок її проведення. Антикризове управління у сфері фінансів, банківництва і страхування. Контролінг та його роль у фінансовій санації підприємств. Форми, правила та умови санації підприємств. Фінансові джерела санації підприємства. Економіко-правові аспекти санації та банкрутства підприємства. Управління фінансовою санацією комерційних банків. Управління фінансовою санацією страхових компаній
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль роботи здобувача: тестування; усне опитування, оцінювання виконання і захисту лабораторних робіт. Екзаменаційний контроль: оцінювання складання екзамену (письмової та усної компонент). Письмова компонента: завдання 1-го рівня – тести; завдання 2-го рівня –задачі.
Критерії оцінювання результатів навчання: Поточний контроль: 1. Лабораторні заняття (24 бали). Практичні заняття, робота у ВНС (16 балів) Підсумковий контроль: На екзамені здобувач може отримати максимум 60 балів. Екзамен складається з письмової та усної компонент. Письмова компонента - екзаменаційний білет, який складається із завдань двох рівнів, що оцінюються за окремою шкалою: Рівень1 – тести 20 тестів*2 бал = 40 балів; Рівень 2 – розв’язати задачі – 2 задачі *5 балів = 10 балів Під час усного спілкування з викладачем здобувач може отримати від 0 до 10 балів за відповідь на запитання екзаменатора.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: Поточний контроль: 1. Лабораторні заняття (24 бали). Практичні заняття, робота у ВНС (16 балів) Підсумковий контроль: На екзамені здобувач може отримати максимум 60 балів. Екзамен складається з письмової та усної компонент. Письмова компонента - екзаменаційний білет, який складається із завдань двох рівнів, що оцінюються за окремою шкалою: Рівень1 – тести 20 тестів*2 бал = 40 балів; Рівень 2 – розв’язати задачі – 2 задачі *5 балів = 10 балів Під час усного спілкування з викладачем здобувач може отримати від 0 до 10 балів за відповідь на запитання екзаменатора.
Рекомендована література: 1. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року, №436-IV 2. КОДЕКС УКРАЇНИ З ПРОЦЕДУР БАНКРУТСТВА від 18 жовтня 2018 року N 2597-VIII 3. Кизим Н.А., Благун И.С. Зінченко В.А., Чанг Хонг Венг . Моделювання банкрутства комерційних банків. – Х.: ІД «ИНЖЕК», 2003. – 220с. 4. Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємств: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2004. – 412 с. 5. Financial sanitation and enterprise’s crisis management / Мariia Bondarchuk, Ihor Alieksieyev: Tutorial – Lviv:,2017. – 268 p. Фінансова санація і антикризове управління підприємством: навч. посібник / М. К. Бондарчук, І. В. Алєксєєв. . – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 268 с. 6. Bondarchuk M. Management of sanation innovations as a part of economic security industrial and financial group: [Security of the xxi century: national and geopolitical aspects: [collective monograph] /[ Bondarchuk M., Bublyk M., Vivchar O.] in edition I. Markina. – Prague. - Nemoros s.r.o. – 2019.- Czech Republic.- 500 p. 7. Бондарчук М.К. Теоретичні аспекти взаємодії фінансових установ і реального сектору економіки в умовах антикризового управління: [Взаємодія банків та інших фінансових установ з підприємствами: теорія, методика і практична реальність: монографія / за заг. ред. Л.І. Катан та Н.І. Демчук. — Дніпро: Пороги, 2018, с.216-225 8. Бондарчук М.К. Теоретичні основи та прикладні проблеми діагностики кризових явищ та напрями управління ними у ВГО: [Управління соціально-економічним розвитком країни, регіону, підприємства в умовах кризи (фінансова, аграрна галузі та невиробнича сфера): моногр. ] / за ред. Л.М. Савчук.– Дніпро: Видавець Біла К.О., 2019.-472с. c.133-141. 9. Бондарчук М.К. Потреба системи раннього попередження і реагування в антикризовому управліннні бізнес-структур. Scientific research of the XXI century. Volume 1 : collective monograph / Compiled by V. Shpak; Chairman of the Editorial Board S. Tabachnikov. Sherman Oaks, Los Angeles : GS publishing service, 2021. 430 р. Available at: DOI : 10.51587/9781-7364-13302-2021-001 10. Бондарчук М.К. АНТИКРИЗОВИЙ РОЗВИТОК ІНТЕГРОВАНИХ СТРУКТУР БІЗНЕСУ У ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ. Theoretical and practical aspects of modern scientific research : collective monograph / Compiled by V. Shpak; Chairman of the Editorial Board S. Tabachnikov. Sherman Oaks, California : GS Publishing Services, 2022. 256 р. ISBN 978-1-7364133-7-1 DOI : 10.51587/9781-7364-13371-2022-007 11. Електронний навчально-методичний комплекс «Управління фінансовою санацією підприємств» / Бондарчук М.К., Желізняк Р.Й. - Адреса розміщення: https://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=504.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35)