Банківський менеджмент

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.072.00.O.008
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Фінанси
Лектор: професор Бондарчук Марія Костянтинівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Підготовка висококваліфікованих професіоналів, які досконало володіють спеціальними концептуальними знаннями у сфері банківської справи, здатні інтегрувати знання та розв’язувати складні задачі у різних напрямах банківського менеджменту, в умовах невизначеності та змінності навколишнього середовища, на засадах оволодіння системою компетентностей. Це забезпечуватиметься внаслідок формування у здобувачів вищої освіти теоретичних знань щодо сутності та функцій банківського менеджменту в комерційних банках України, освоєння принципів та особливостей банківського менеджменту, опанування практичними навичками розробки банківської стратегії, створення ефективної системи формування та використання банківських ресурсів.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів освіти інтегральної компетентності - здатності розв’язувати складні задачі і проблеми у професійній діяльності або у процесі навчання у сфері фінансів, банківської справи та страхування, у т.ч. інноваційного характеру, що передбачає застосування теорій та методів управління фінансами, проведення досліджень та характеризується невизначеністю умов і вимог до професійної та дослідницької діяльності. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). Здатність оцінювати дієвість наукового, аналітичного і методичного інструментарію для обґрунтування управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи та страхування. Здатність оцінювати межі власної фахової компетентності та підвищувати професійну кваліфікацію. Здатність розробляти технічні завдання для проектування інформаційних систем у сфері фінансів, банківської справи та страхування. Здатність розробляти стратегії для прийняття управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи та страхування на принципах liberal arts and science education. Здатність трансформувати уміння і навички наукового дослідження управління стратегічним розвитком фінансового ринку і його учасників, удосконалення банківського державного регулювання, внутрішнього аудиту та контролінгу, управління банківськими ризиками, проектування банківських продуктів та послуг, враховуючи особливості використання європейського сертифікату банкіра.
Результати навчання: Використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності. Застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи та страхування. Застосовувати поглиблені знання в сфері фінансового, банківського та страхового менеджменту для прийняття рішень. Обґрунтувати вибір варіантів управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи та страхування та оцінювати їх ефективність з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів. Обґрунтовувати актуальність досліджень, можливість досягнення поставлених цілей з урахуванням наявних ресурсів, висувати гіпотези, аргументувати висновки за результатами досліджень. Обирати і застосовувати теоретико-прикладні методи і моделі антикризового управління у сфері фінансів, банківництва і страхування. Розробляти стратегії банків на фінансових ринках, проектувати банківські продукти і послуги, управляти банківськими ризиками з урахуванням вимог європейського сертифікату банкіра. Враховувати вплив кон’юнктури на міжнародних фінансових ринках при плануванні структури капіталу та портфеля фінансових інвестицій
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Фінансовий менеджмент, страховий менеджмент, Ринок фінансових послуг, фінансові інновації
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна «Банківський менеджмент» є однією з важливих навчальних дисциплін магістерської підготовки в умовах динамічного середовища, що забезпечує оволодіння здобувачами вищої освіти професійних теоретичних знань і практичних навичок. Охоплено широке коло сучасних інноваційних векторів розвитку теорії і практики банківської справи, що формує спеціалізовані концептуальні знання і уміння управління на засадах наукового підходу з трансфером знань, які є складними, непередбачуваними та потребують нових стратегій. Передбачено вивчення механізму управління комерційним банком; ознайомлення з особливостями організації банківської діяльності; розгляд стратегічного та оперативного управління комерційним банком; опрацювання механізмів управління комерційним банком, зокрема таких як внутрішній контроль, банківський маркетинг, оцінювання діяльності комерційного банку; поглиблення теоретичних знань щодо управління персоналом банку; дослідження методичних засад управління пасивами, активами, системою платежів і розрахунків у комерційному банку, а також банківськими ризиками та фінансовими результатами.
Опис: Предмет, метод управління комерційним банком. Організація банківської діяльності. Стратегічне та оперативне управління комерційним банком. Внутрішній контроль як інструмент банківського менеджменту. Управління персоналом банку. Банківський маркетинг. Оцінювання діяльності комерційного банку. Управління пасивами комерційного банку. Управління активами комерційного банку. Управління системою платежів і розрахунків у банку. Управління банківськими ризиками. Фінансові результати і фінансовий стан комерційного банку. Управління банківськими інноваціями.
Методи та критерії оцінювання: Методи контролю знань та умінь здобувача освіти при вивченні дисципліни включають: Поточний контроль роботи здобувача освіти: - Тестове опитування; - Усне та фронтальне опитування на практичних та лабораторних заняттях; - Розв’язування задач з використанням дослідницького методу, дослідно-статистичного методу; методу синтезу, індукції та дедукції; спектру економіко-математичних методів, у т.ч. методу теорії ймовірностей, інформаційно-рецептивного методу, репродуктивного методу, евристичного методу, методу прийняття рішень, методу оптимізації, методу динамічного програмування, методу проблемного викладу тощо та оформлення розв’язків у вигляді звітів та самостійних робіт. Виконання індивідуального науково-дослідного завдання з використанням дослідницького методу, дослідно-статистичного методу, евристичного методу, методу прийняття рішень та його захист на практичному занятті.
Критерії оцінювання результатів навчання: Поточний контроль: 1. Практичні заняття, робота у малих групах, виконання індивідуальних науково-дослідних завдань (35 балів), Робота у ВНС (10 балів) Підсумковий контроль: Складання екзамену (письмової та усної компонент) Письмова компонента (30 балів): - Завдання 1-го рівня – тести; - Завдання 2-го рівня – ускладнені тести; - Завдання 3-го рівня – розв’язати задачі . Усна компонента (25 балів). Усна компонента екзамену проводиться на платформі MS Teams із повним відеозаписом.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: Поточний контроль: 1. Практичні заняття, робота у малих групах, виконання індивідуальних науково-дослідних завдань (35 балів), Робота у ВНС (10 балів) Підсумковий контроль: Складання екзамену (письмової та усної компонент) Письмова компонента (30 балів): - Завдання 1-го рівня – тести; - Завдання 2-го рівня – ускладнені тести; - Завдання 3-го рівня – розв’язати задачі . Усна компонента (25 балів). Усна компонента екзамену проводиться на платформі MS Teams із повним відеозаписом.
Рекомендована література: 1. Аналіз банківської діяльності: підручник / за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. А. М. Герасимовича ; ДНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2010. - 600 с. 2. Банківський менеджмент: Підручник / За ред. О. А. Кириченка, В.І. Міщенка. — К.: Знання, 2005. 3. Бондарчук М.К., Алєкссєв І.В. БАНКІВСЬКА СИСТЕМА: Навчальний посібник. — Львів: Ліга-Прес, 2021,- 246 с. Bondarchuk Mariia, Alieksieiev Ihor. BANKING SYSTEM: Tutorial – Lviv: Liga-Pres,2021. – 246 p. 4. Вовчак О.Д., Бучко І.Є. Управління банківськими ризиками : навч. посібник. – Львів, ЛТЕУ, 2017. – 358 с. 5. Примостка Л.О. Банківський менеджмент. Хеджування фінансових ризиків: Навч.посібник. К, КНЕУ, 1998. 108с. 6. Bondarchuk M.K., Alieksieiev I.V., Chervinska O.V., Mizjuk I., Repetskiy B., Mizjuk K. STRATEGIC FINANCIAL SUSTAINABILITY MANAGEMENT COMMERCIAL BANK. German International Journal of Modern Science №16, 2021. P. 13-16. ISSN (Print) 2701-8369 ISSN (Online) 2701-8377. 7. Fostyak, V., Tanchak, Y., Druhova, V., Alieksieiev, I., & Bondarchuk М. (2021). DEPOSIT POLICY OF BANKS OF UKRAINE IN CONDITIONS OF COVID-2019 PANDEMIC. Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice, 3(38), 15–24. https://doi.org/10.18371/fcaptp.v3i38.237415 8. Бондарчук М. К., Ющик Ю. В. Стратегічні напрями управління активами і пасивами банку // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2022. - №7 (63). https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-7-8162. 9. Електронний навчально-методичний комплекс «Банківський менеджмент» / Бондарчук М.К., Мороз Н.В. Желізняк Р.Й. - Адреса розміщення: https:// https://vns.lpnu.ua/mod/page/view.php?id=24103
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).