Дослідження фінансових ресурсів територіальних громад (курсовий проект)

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.072.02.E.032
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Фінанси
Лектор: Вівчар О.Й.
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою дисципліни є підвищення ефективності і водночас економне використання наявних ресурсів, збереження при цьому довкілля в належному стані для наступних поколінь
Завдання: ЗК3 Здатність проведення досліджень на відповідному рівні ЗК6 Навички міжособистісної взаємодії ЗК10 Здатність генерувати нові ідеї СК5 Здатність оцінювати межі власної фахової компетентності та підвищувати професійну діяльність СК13 Здатність розробляти стратегії для прийняття управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи та страхування
Результати навчання: – знати: архітектоніку інформаційних систем у сфері державних фінансів; систему аналізу фінансової та податкової політики на макрорівні, напрями їх удосконалення; систему податкового адміністрування та податкового планування на основі бюджетної класифікації, податковий календар; систему прогнозування майбутніх потреб у фінансових ресурсах на рівні публічного сектора економіки та систему контролю за дотриманням бюджетної дисципліни; –вміти: здійснювати загальний, фінансовий, податковий, операційний дью-ділідженс у рамках діяльності фінансових та нефінансових корпорацій; використовувати інформаційні системи державних фінансових органів, електронних систем передавання банківської інформації; розв'язувати складні непередбачувані задачі і проблеми у спеціалізованих сферах професійної діяльності, що передбачає збирання та інтерпретацію інформації (даних), вибір методів та інструментальних засобів, застосування інноваційних підходів; ефективно формувати комунікаційну стратегію. ПР13 Оцінювати ступінь складності завдань при плануванні діяльності та працюванні її результатів ПР15 Презентувати результати власних досліджень зокрема, шляхом підготовки наукових публікацій і виступів на наукових заходах ПР25 Враховуючи вплив конюктури на міжнародних фінансових ринках при плануванні структури капіталу та портфеля фінансових інвестицій ЗН1 Концептуальні знання, набуті в процесі навчання та професійної діяльності, включаючи певні знання сучасних досягнень ЗН2 Критичне осмислення основних теорій, принципів, методів і понять у навчанні та професійній діяльності УМ1 Розвязання складних непередбачуваних задач і проблем у спеціалізованих сферах професійної діяльності та навчання що передбачає збирання та інтерпритацію інформації, вибір методів та інструметальних засобів, застосування інноваційних підходів. КОМ2 Здатність ефективно формувати комунікаційну стратегію АВ3 Здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - фінанси – бюджетна система
Короткий зміст навчальної програми: 1. Завдання та мета курсового проекту 2. Вимоги до написання курсового проекту 3. Порядок оцінювання курсового проекту 4. Теми курсового проекту Курсовий проект передбачає: огляд законодавчої та нормативної бази функціонування окремих ланок бюджетної системи України; учасників бюджетного процесу; окремих стадій бюджетного процесу відповідно до варіанту завдання.; обґрунтування теоретичної бази, огляд навчально-методичної; періодичної і монографічної літератури; збирання і обробку цифрового матеріалу за даними законів України про Державний бюджет та даними офіційної статистики відповідно до варіанту завдання; аналіз бюджетних показників
Опис: 1. Джерела фінансових ресурсів об’єднаної територіальної громади 2. Бюджетні механізми фінансування розвитку об’єднаної територіальної громади 3. Інвестиційні механізми фінансування розвитку об’єднаної територіальної громади 4. Грантові механізми фінансування проектів місцевого соціально-економічного розвитку 5. Кредитні механізми фінансування місцевого економічного розвитку
Методи та критерії оцінювання: поточний контроль (100 %): опитування залік диференційований
Критерії оцінювання результатів навчання: Виконання та захист курсового проекту (100 балів). За допущені помилки в розрахунках чи некоректно оформлені таблиці і рисунки, сформульовані висновки бали можуть знижуватися від 5 до 30 балів. За значні помилки у розрахунках курсовий проект може бути відправлений на доопрацювання.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») отримує студент, який виконав усі поставлені в КП завдання, результати дослідження представлені у доступній і переконливій формі, на високому рівні підготовлені демонстраційні аркуші та проведена презентація результатів досліджень; правильно оформлена письмова частина КП; 87–71 бал – («добре») виставляється за правильне розуміння і викладення поставлених у КП завдань, подачу результатів дослідження у доступній формі, належну підготовку демонстраційних аркушів та презентацію результатів досліджень; правильне оформлення письмової частини КП. Однак, містять певні (неістотні) недоліки у застосовуванні теоретичних положень під час проведення комплексного аналізу процесів управління бюджетними ресурсами; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабке розуміння і викладення поставлених у КП завдань, неповні або мало аргументовані відповіді з порушенням послідовності викладення, слабке застосування теоретичних положень під час проведення комплексного аналізу процесів управління бюджетними ресурсами; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального та аналітичного матеріалу, невміння застосувати теоретичні положення для проведення комплексного результатів дослідження; мають місце істотні помилки у викладенні основних положень КП; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за невиконання поставлених в КП завдань та незнання значної частини навчального матеріа
Рекомендована література: 1. Білик О. І., Хім М. К. Бюджетний менеджмент. Навчальний посібник. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2021. 340 с. 2. Бюджетна система: підручник / І. В. Алєксєєв, Н. Б. Ярошевич, І. Ю. Кондрат, М. В. Ливдар. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019.-400 с. 3. Бюджетна система: навчальний посібник / Піхоцька О. М., Фурдичко Л. Є., Синютка Н. Г. – Львів: ТНЕУ, 2019. – 328 с. 4. Бюджетний менеджмент : Підруч. / за ред. В. Г. Дем’янишина, Г. Б. Погріщук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 532 с. 5. Юшко С. В. Ю. Бюджетний менеджмент: формування компетентностей на основі тренінгу : навчальний посібник:[Електронне видання] / С. В. Юшко. – Харків : ХНЕУ ім. С.Кузнеця, 2017. –255с. 6. Сокровольська Н.Я., Корбутяк А.Г., Юрій Е.О., Гаватюк Л.С. Фінанси територіальних громад: навч. посіб. Чернівці: Рута, 2019. – 200 с.
Уніфікований додаток: Інклюзивні освітні послуги (УНІФІКОВАНИЙ ДОДАТОК) Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу здобувачів освіти з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).