Управління договірною діяльністю в бюджетних установах

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.072.02.E.030
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Фінанси
Лектор: доцент Піхоцька Ольга
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Формування теоретичних та практичних засад наукових досліджень у сфері публічних фінансів, оволодіння знаннями та навичками дослідження особливостей здійснення договірної діяльності бюджетних установ у системі управління публічними фінансами.
Завдання: Вивчення дисципліни передбачає формування наступних компетентностей: загальні компетентності: - здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу; - вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми; - здатність мотивувати людей рухатися до спільної мети; - здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів); спеціальні компетентності: - здатність застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи та страхування; - здатність застосовувати міждисциплінарні підходи при розв’язанні складних задач і проблем у сфері фінансів, банківської справи та страхування; - здатність виконувати наукові дослідження у сфері фінансів, банківської справи та страхування з урахуванням поставлених завдань та наявних обмежень; - здатність застосовувати перспективні наукові напрями управління публічними фінансами, формувати стратегії соціально-економічного розвитку та бюджети територіальних громад, аналізувати їх виконання, забезпечувати систему контролю, можливостей залучення інвестиційних ресурсів, зокрема шляхом муніципальних запозичень.
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: - знати: концептуальні знання, набуті у процесі навчання та професійної діяльності, включаючи певні знання сучасних досягнень; критично осмислювати основні теорії, принципи, методи і поняття у навчанні та професійної діяльності; - вміти розв'язувати складні непередбачувані задачі і проблеми у спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання, що передбачає збирання та інтерпретацію інформації (даних), вибір методів та інструментальних засобів, застосування інноваційних підходів. У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі програмні результати навчання: - здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових підходів і методів до конкретних ситуацій професійної діяльності; - вільно спілкуватися іноземною мовою усно і письмово з професійних та наукових питань, презентувати і обговорювати результати досліджень; - доступно і аргументовано представляти результати досліджень усно і письмово, брати участь у фахових дискусіях; - вирішувати етичні дилеми з опорою на норми закону, етичні принципи та загальнолюдські цінності; -. застосовувати управлінські рішення у сфері фінансів, банківської справи та страхування; - презентувати результати власних досліджень зокрема, шляхом підготовки наукових публікацій і виступів на наукових заходах; - використовувати інформаційні системи державних фінансових органів та корпоративних інформаційних систем, електронних систем передавання банківської інформації, міжбанківських та інших платіжних систем.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - бюджетний менеджмент – дослідження процесу управління бюджетними ресурсами – управління державним боргом
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна закладає наукові основи і навички фахово орієнтованої дослідницької діяльності майбутніх фахівців, формує комплекс знань і умінь щодо організування й ведення досліджень на різних рівнях управління публічними фінансами.
Опис: Організація ведення господарської діяльності бюджетних установ. Кошторисне фінансування бюджетних установ. Бюджетні та позабюджетні джерела фінансування в забезпеченні функціонування закладів бюджетної сфери. Особливості здійснення бюджетними установами господарських операцій. Господарсько-договірні відносини в галузях бюджетної сфери. Учасники господарсько-договірних відносин. Загальний порядок укладання господарських договорів з бюджетними установами. Засади здійснення публічних закупівель розпорядниками бюджетних коштів. Виконання договорів за участю установи, що фінансується за рахунок Державного бюджету.
Методи та критерії оцінювання: - поточний контроль (30 балів) - екзамен (70 балів)
Критерії оцінювання результатів навчання: Поточний контроль рівня знань в усній формі, письмовій тестовій формі, розв’язування задач і вирішення проблемних ситуацій –15 балів; індивідуальне науково-дослідне завдання – 15 балів. Екзаменаційний контроль передбачає письмову компоненту – 60 балів, усну компоненту – 10 балів.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: Поточний контроль проводить упродовж семестру. Завдання поточного та екзаменаційного контролю містять тести 1-го рівня складності (охоплюють текстовий матеріал навчальної дисципліни, передбачають вибір однієї з 5 варіантів текстових відповідей) та тести 2-го рівня складності (охоплюють матеріал практичних занять, передбачають вибір однієї з 5 варіантів числових відповідей
Рекомендована література: 1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/go/2456-17. 2. Господарський кодекс України: Кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-ІV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text 3. Цивільний кодекс України: Кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-ІV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ips.ligazakon.net/document/T030435?an=843030 4. Про публічні закупівлі: Закон України від 25.12.2015 р. № 922-VІІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#Text 5. Бюджетна система: навчальний посібник / Піхоцька О. М., Фурдичко Л. Є., Синютка Н. Г. – Львів: ТНЕУ, 2019. – 328 с. 6. Атамас П. Й., Атамас О.П. Облік у бюджетних установах. 5-те вид., перероб. та доп. Навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2018. 392 с. 7. Облік у бюджетних установах: Навчальний посібник. 2-е вид., виправ./ За заг. ред. Леня В.С. Київ : Каравела, 2017. 564 с. 8. В. Урлюк Дотримання бюджетного законодавства під час укладання договорів про закупівлю для потреб наступного бюджетного періоду /Радник у сфері публічних закупівель/[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://radnuk.com.ua/praktyka_zakupivel/dotrymannia-biudzhetnoho-zakonodavstva-pid-chas-ukladennia-dohovoriv-pro-zakupivliu-dlia-potreb-nastupnoho-biudzhetnoho-periodu/ 9. Піхоцький В. Ф., Піхоцька О. М. Формування надходжень та використання коштів спеціального фонду Державного бюджету України // Ефективна економіка. – 2020. – №12 – DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.56. 10. Безверхий К. В. Облік в бюджетних установах: Навч. посіб. Київ: «Центр учбової літератури», 2020. 312 с. 11. Т. Воронкова, А. Мельник Форми та методи фінансового забезпечення діяльності бюджетних установ. Інвестиції: практика та досвід № 21—22/2020 с.69-72 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.investplan.com.ua/pdf/21-22_2020/13.pdf
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти.
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка»