Управління фінансами територіальних громад

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.072.02.E.031
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Фінанси
Лектор: к.е.н., доцент Вівчар О.Й.
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою вивчення дисципліни є надання студентам теоретичних та практичних знань щодо управління фінансовими ресурсами об’єднаних територіальних громад в умовах реформи місцевого самоврядування.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів освіти компетентностей: загальних:СК4 Здатність оцінювати дієвість наукового, аналітичного і методичного інструментарію для обгрунтовування управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи та страхування. СК6 Здатність застосовувати міждисциплінарні підходи при розвязанні складних задач і проблем у сфері фінансів, банківської справи та страхування. СК12 Здатність адаптувати і імплемтувати міжнародні стандарти та нормативи у практичну діяльність корпорацій у частині управління активами, капіталом, інвестиціями, фінансовими результатами, фінансовими ризиками. СКС-2 Здатність застовувати перспективні наукові напрями управління публічними фінансами, формувати стратегію соціально-економічного розвитку та бюджети територіальних громад, аналізувати їх виконання, забезпечувати систему контролю, можливостей залучення інвестиційних ресурсів, зокрема муніципальних запозичень.
Результати навчання: мислити, аналізувати та синтезувати; застосовувати перспективні наукові напрями управління публічними фінансами, формувати стратегії соціально-економічного розвитку та бюджети територіальних громад, аналізувати їх виконання, забезпечувати систему контролю, можливостей залучення інвестиційних ресурсів, зокрема шляхом муніципальних запозичень ПРО3 Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових підходів і методів до конкретних ситуацій професійної діяльності. ПРО4 Відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, необхідну для вирішення професійних та наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи та страхування. ПРО5 Вільно спілкуватися іноземною мовою усно і письмово з професійних та наукових питань, презентувати та обговорювати результати досліджень. ПР10 Здійснювати діагностику і моделювання фінансової діяльності субєктів господарювання. ПР14 Обгрунтувати актуальність досліджень, можливість досягнення поставлених цілей з урахуванням наявних ресурсів, висувати гіпотези, аргументувати висновки за результатами досліджень. ПР17 Обгрунтувати напрями удосконалення фінансової та податкової політики держави, фінансових та нефінансових корпорацій. ПР18 Обирати методи адаптації та напрями використання міжнародних стандартів та нормативів у практичній діяльності професіонала у сфері фінансів. ПР23 Розробляти стратегії банків та фінансових ринків, проектувати банківські продукти і послуги, управляти банківськими ризиками з урахуванням вимог європейського сертифікату банкіра. ПР24 Застосовувати перспективні наукові напрями фінансовими операціями в міжнародному русі капіталу та приймати стратегічні рішення учасників фінансових ринків у складних непередбачуваних умовах.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: бюджетний менеджмент, макрофінансове бюджетування, муніципальна боргова політика
Короткий зміст навчальної програми: Передумови об’єднання територіальних громад в умовах децентралізації. Повноваження територіальної громади та утворюваних нею органів. Основні нормативно-правові акти, які регламентують управління фінансами територіальних громад. Специфіка управління фінансами об’єднаних територіальних громад. Доходи об’єднаних територіальних громад. Джерелами формування фінансових ресурсів ОТГ. Класифікація джерел фінансування ОТГ. Основні фінансові ресурси об’єднаної територіальної громади. Механізм прийняття рішень об’єднаними територіальними громадами щодо запровадження місцевих податків і зборів. Практика надходжень місцевих податків і зборів в об’єднаних територіальних громадах. Міжбюджетні трансферти об’єднаних територіальних громад. Сутність фінансової спроможності ОТГ. Основні етапи створення спроможної територіальної громади. Показники фінансової спроможності територіальних громад.
Опис: 1.Бюджетна децентралізація та її вплив на фінансове забезпечення територільнах громад 2.Формування та функціонування об’єднаних територіальних громад в Україні 3.Особливості фінансів об’єднаних територіальних громад 4.Фінансові ресурси об’єднаних територіальних громад 5.Бюджетний процес на місцевому рівні 6.Бюджет орієнтований на результат
Методи та критерії оцінювання: Методи контролю знань та умінь здобувача при вивченні дисципліни включають: 1. Поточний контроль роботи здобувача: - Тестування; - Виконання та захист (усне опитування) лабораторних робіт; - Виконання індивідуального завдання ( за варіантом); - Захист індивідуального завдання (усне опитування) ; 2. Підсумковий контроль: Складання екзамену (письмової та усної компонент) Письмова компонента: - Завдання 1-го рівня – тести; - Завдання 2-го рівня – тести; - Завдання 3-го рівня – розв’язати задачу; Усна компонента: - Дискусія з проблемного питання.
Критерії оцінювання результатів навчання: Критерії оцінювання результатів навчання здобувачів освіти ДФН Форми поточного контролю: Тестування за темами 10*0,5 бал = 5 балів Виконання індивідуального завдання 5 балів Захист індивідуального завдання (усне опитування) 30 балів Разом за ПК 40 балів Екзаменаційний контроль: На екзамені здобувач може отримати максимум 60 балів. Екзамен складається з письмової та усної компонент. Письмова компонента - екзаменаційний білет, який складається із завдань трьох рівнів, що оцінюються за окремою шкалою: Рівень1 – тести 2 тестів*3 бал = 6 балів; Рівень 2 – тести 7 тестів*4бали =28 балів; Рівень 3 – Розв’язати задачу – 11 балів Під час усного спілкування з викладачем здобувач може отримати від 0 до 15 балів за відповідь на запитання екзаменатора
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: Регламентується Положенням Національного університету «Львівська політехніка»: Положення про організацію та проведення поточного і семестрового контролю результатів навчання студентів (СВО ЛП 03.09) та Положення про рейтингове оцінювання досягнень студентів (СВО ЛП 03.10). В процесі навчання здобувач повинен за результатами поточного контролю набрати більше 26 балів. До обов’язкових видів контролю входять: 1. Контроль повноти розкриття теоретичної частини (20 балів); 2. Контроль правильності методики і точності розрахунків у розрахунковій частині (20 балів); 3. Контроль правильності оцінювання отриманих результатів в процесі виконання курсового проекту (20 балів); 4. Контроль ефективності здійснення запропонованих у проекті заходів для поліпшення показників (10 балів); 5. Повнота і обґрунтування відповідей при захисті роботи (20 %); Окремо додатковими балами (від 5 до 10 балів) заохочується здобувач до науково-пошукової роботи – участь в конкурсах науково-пошукових робіт, публікації наукових тез і статей.
Рекомендована література: 1. Білик О. І., Хім М. К. Бюджетний менеджмент. Навчальний посібник. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2021. 340 с. 2. Бюджетна система: підручник / І. В. Алєксєєв, Н. Б. Ярошевич, І. Ю. Кондрат, М. В. Ливдар. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019.-400 с. 3. Бюджетна система: навчальний посібник / Піхоцька О. М., Фурдичко Л. Є., Синютка Н. Г. – Львів: ТНЕУ, 2019. – 328 с. 4. Вівчар О.Й., Курило О.Б., Кащишин В.М. Місцеві фінанси: Навч. посібник. – Львів.: Львівська політехніка, 2014. – 264 с. 5. Юшко С. В. Ю. Бюджетний менеджмент: формування компетентностей на основі тренінгу : навчальний посібник:[Електронне видання] / С. В. Юшко. – Харків : ХНЕУ ім. С.Кузнеця, 2017. –255с. 6. Сокровольська Н.Я., Корбутяк А.Г., Юрій Е.О., Гаватюк Л.С. Фінанси територіальних громад: навч. посіб. Чернівці: Рута, 2019. – 200 с. 7. .Набатова Ю.О., Ус Т.В. Формування місцевих бюджетів в умовах децентралізації фінансових ресурсів/ Ефективна економіка. №5, 2015 8. Вівчар О. Й., Курило О. Б., Синютка Н. Г. Децентралізація в Україні: стан та перспективи провадження реформи // Економічний форум. – 2018. – № 1. – С. 55–62. (IndexCopernicusInternational, Ulrich'sPeriodicalsDirectory, РИНЦ
Уніфікований додаток: Інклюзивні освітні послуги (УНІФІКОВАНИЙ ДОДАТОК) Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу здобувачів освіти з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).