Державне регулювання банківської діяльності

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.072.03.E.038
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Фінанси
Лектор: Професор Рисін Віталій Васильович
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Формування у студентів теоретичних і практичних знань з основ здійснення державного регулювання у банківському секторі
Завдання: ЗК5. Здатність приймати обґрунтовані рішення СК1. Здатність використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності. СК3. Здатність застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи та страхування. СК6. Здатність застосовувати міждисциплінарні підходи при розв’язанні складних задач і проблем у сфері фінансів, банківської справи та страхування. СК7. Здатність до пошуку, використання та інтерпретації інформації, необхідної для вирішення професійних і наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи та страхування. СК10. Здатність виконувати наукові дослідження у сфері фінансів, банківської справи та страхування з урахуванням поставлених завдань та наявних обмежень. СКС-3. Здатність трансформувати уміння і навички наукового дослідження управління стратегічним розвитком фінансового ринку і його учасників, удосконалення банківського державного регулювання, внутрішнього аудиту та контролінгу, управління банківськими ризиками, проектування банківських продуктів та послуг, враховуючи особливості використання європейського сертифікату банкіра.
Результати навчання: ПР01. Використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності ПР02. Знати на рівні новітніх досягнень основні концепції і методології наукового пізнання у сфері фінансів, банківської справи та страхування. ПР06. Доступно і аргументовано представляти результати досліджень усно і письмово, брати участь у фахових дискусіях. ПР08. Вміти застосовувати інноваційні підходи у сфері фінансів, банківської справи та страхування та управляти ними. ПР12. Обґрунтувати вибір варіантів управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи і страхування та оцінювати їх ефективність з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів. ПР15. Презентувати результати власних досліджень зокрема, шляхом підготовки наукових публікацій і виступів на наукових заходах. ПР20. Використовувати інформаційні системи державних фінансових органів та корпоративних інформаційних систем, електронних систем передавання банківської інформації, міжбанківських та інших платіжних систем. ПР 23. Розробляти стратегії банків на фінансових ринках, проектувати банківські продукти і послуги, управляти банківськими ризиками з урахуванням вимог європейського сертифікату банкіра. ЗН 2. Критичне осмислення основних теорій, принципів, методів і понять у навчанні та професійній діяльності. УМ1. Розв'язання складних непередбачуваних задач і проблем у спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання, що передбачає збирання та інтерпретацію інформації (даних), вибір методів та інструментальних засобів, застосування інноваційних підходів. АВ2. Відповідальність за професійний розвиток окремих осіб та/або груп осіб. Методи навчання і викладання: Лекції, семінарські, практичні заняття: метод евристичний, метод проблемного викладу, науково-дослідницький метод Самостійна робота: проблемно-пошуковий метод, дослідницький метод Методи оцінювання рівня досягнення результатів навчання Поточний контроль: Тестування; Усне фронтальне опитування; Виступи на семінарі; Робота над практичними кейсами; Захист індивідуального завдання Екзаменаційний контроль: Тестування; Усне опитування.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні Ринок фінансових послуг Портфельний менеджмент Наступні Європейський сертифікат банкіра
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна спрямована на формування у студентів системи знань про особливості державного регулювання банківської діяльності, міжнародні та вітчизняні нормативно-правові акти у цій сфері, моделі та інструментарій регулювання діяльності банківського сектору, роль банківського регулювання у забезпеченні фінансової стабільності.
Опис: Тема 1. Особливості сучасної банківської діяльності і необхідність її регулювання Тема 2. Суть та інструменти регулювання банківської діяльності Тема 3. Інституційні структури та моделі регулювання банківської діяльності Тема 4. Реєстрація і ліцензування банківських установ Тема 5. Регулятивний капітал банку Тема 6. Нормативи капіталу для банків Тема 7. Базель ІІІ: застосування зважених на ризик підходів у регулюванні Тема 8. Регулювання діяльності банків як інструмент забезпечення фінансової стабільності
Методи та критерії оцінювання: Методи контролю знань та умінь здобувача при вивченні дисципліни включають: 1. Поточний контроль роботи здобувача: • Тестове опитування; • Усне опитування на семінарських заняттях; • Обговорення практичних кейсів з банківського регулювання та розробка рекомендацій щодо їх вирішення; • Виконання індивідуальних завдань (за варіантом) та їх захист; 2. Підсумковий контроль: Складання екзамену (письмової та усної компонент) Письмова компонента: • Завдання 1-го рівня – тести (так/ні); • Завдання 2-го рівня – тести (обрати вірну відповідь); • Завдання 3-го рівня – розкрити зміст поняття, дати визначення.
Критерії оцінювання результатів навчання: Поточний контроль - 40% (40 балів) Екзаменаційний контроль - 60% (60 балів)
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: В процесі навчання здобувач повинен продемонструвати активну навчальну діяльність протягом семестру і за результатами поточного контролю набрати від 21 до 40 балів. До обов’язкових видів робіт поточного контролю входять: 1. Тестування у ВНС з 8 тем навчальної дисципліни, які оцінюються максимум в 20 балів: Тест до тем 1-2 – 6 балів; Тест до тем 3-5 – 6 балів; Тест до тем 6-8 – 8 балів. 2. Робота на семінарських заняттях, участь в обговоренні кейсів, доповіді оцінюється максимум у 8 балів. 3. Виконання індивідуальних завдань за окремим варіантом. Індивідуальне завдання 1 з дисципліни виконується шляхом підготовки студентом тез доповіді обсягом 3-4 сторінки на одну із рекомендованих тем. Здобувач має право запропонувати власну тему індивідуального завдання у разі, якщо вона пов’язана із тематикою магістерської кваліфікаційної роботи чи місцем проходження практики. Індивідуальне завдання 1 оцінюється в 8 балів, з яких 6 балів за зміст і оформлення завдання і максимально 2 бали за захист. Індивідуальне завдання 2 виконується шляхом підготовки студентом есе на тему «Проблеми регулювання діяльності банків в умовах воєнного стану». Індивідуальне завдання 2 оцінюється максимум в 4 бали, з яких 3 бали за зміст і оформлення завдання і максимально 1 бал за захист. Здобувач, який вчасно (до початку екзаменаційної сесії) не виконав усі 3 обов’язкові види робіт або не набрав 21 бал з поточного контролю, не допускається до екзамену. На екзамені здобувач може отримати максимум 60 балів. Екзамен складається з письмової та усної компонент. Письмова компонента - екзаменаційний білет, який складається із завдань трьох рівнів, що оцінюються за окремою шкалою: Перший рівень – 5 тестів по 2 бали; Другий рівень – 10 тестів по 3 бали; Третій рівень – 2 питання проблемного характеру, відповідь на які здобувач надає під час усної компоненти. З урахуванням відповідей на додаткові питання екзаменатора максимальний бал становить 20 балів.
Рекомендована література: 1. Електронний навчально-методичний комплекс «Державне регулювання банківської діяльності». - Режим доступу: http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=8285 2. Вовчак, О.Д. Бедненко, В.М. Банківське регулювання i банківський нагляд як складові системи державного регулювання банківської діяльності // Вісник Університету банківської справи. – 2018. - №. 2 (29). - С. 21–26. 3. Закон України «Про Національний банк України» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4rada.gov.ua./laws/show/679-14. 4. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затверджена постановою Правління НБУ від 28.08.2001 р. за № 368 [Електронний ресурс] / Документ z0096-12, редакцiя вiд 27.02.2019 р., ч – Режим доступу : /http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0841-01. 5. Міщенко В.І. Система інструментів макропруденційного регулювання та їх використання в Україні / В.І.Міщенко, О.С.Бауман // Наукові праці НДФІ. – 2016. - №4(77). – С. 34-45. 6. Положення про ліцензування банків, затверджене постановою Правління Національного банку України 22.12.2018 № 149 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0149500-18#n1483 7. Рисін В.В. Напрями підвищення безпеки фінансового сектору в період кризи / В.В.Рисін // Фінанси України. – 2016. - №6. – С. 82-95. 8. Рисін В.В. Напрями протидії поширенню морального ризику в банківському секторі в умовах кризи / В.В.Рисін, М.В.Рисін // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. – 2016. – Випуск 2(118). – С. 94-98. 9. Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems - revised version June 2011. Available at https://www.bis.org/publ/bcbs189.html 10. Basel III: Finalising post-crisis reforms. Available at https://www.bis.org/bcbs/publ/d424.htm
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Website: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017р., протокол №35).