Комплаєнс-менеджмент у фінансовому бізнесі

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.072.01.E.020
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Фінанси
Лектор: к.е.н., доцент Мороз Наталія Володимирівна
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Підготовка спеціалістів високого рівня кваліфікації в сфері управління ризиками у фінансовому бізнесі, який забезпечуватиме їм конкурентні переваги при працевлаштуванні як у межах України, так і в інших країнах, за рахунок формування у студентів сучасного економічного мислення та системи спеціальних знань у галузі комплаєнс-менеджменту, засвоєння студентами основних теоретичних положень та вироблення необхідних практичних навичок, що дозволяють ефективно здійснювати цю діяльність у фінансових компаніях та вибудовувати договірні відносини зі споживачами фінансових послуг, державою, іншими контрагентами.
Завдання: Здатність приймати обґрунтовані рішення. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). Здатність використовувати теоретичний та методичний інструментарій для діагностики і моделювання фінансової діяльності суб’єктів господарювання. Здатність наукового дослідження та моделювання процесів бюджетування і оподаткування у корпораціях, їхнього антикризового фінансового управління та фінансового контролінгу, взаємозв’язку з фінансовими посередниками, управління інвестиційною і договірною діяльністю у корпораціях, використовуючи фахові знання з фінансів, банківської справи та страхування.
Результати навчання: Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових підходів і методів до конкретних ситуацій професійної діяльності. Доступно і аргументовано представляти результати досліджень усно і письмово, брати участь у фахових дискусіях. Застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи та страхування. Здійснювати діагностику і моделювання фінансової діяльності суб’єктів господарювання. Застосовувати поглиблені знання в сфері фінансового, банківського та страхового менеджменту для прийняття рішень. Обґрунтувати вибір варіантів управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи і страхування та оцінювати їх ефективність з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів. Методи навчання і викладання: лекції, практичні та лабораторні заняття - словесні методи, демонстрація презентацій, евристичний метод, робота в малих групах, методи статистичної обробки інформації та економіко-математичного моделювання; самостійна робота – дослідницький метод; індуктивні та дедуктивні методи. Методи оцінювання рівня досягнення результатів навчання: поточний контроль – виконання та захист науково-дослідного завдання, усне та фронтальне опитування; робота над кейсами; екзаменаційний контроль – тестування, розв’язування задач, усне опитування.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - пререквізит: Фінансовий менеджмент, Страховий менеджмент, Банківський менеджмент, Ринок фінансових послуг, Фінансові інновації. - кореквізит: Стратегічний аналіз у фінансовому бізнесі, Фінанси інтегрованих структур бізнесу.
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна спрямована на вивчення особливостей створення і впровадження комплаєнс-системи та розвиток комплаєнс-культури у фінансовому бізнесі. Управління ризиками у фінансовому бізнесі є важливим інструментом для реалізації конкурентних переваг і задоволення очікувань зацікавлених сторін.
Опис: 1. Місце і роль комплаєнс-менеджменту в корпоративному управлінні. 2. Система комплаєнс-менеджменту. 3. Управління комплаєнс ризиками. 4. Інтегрована модель Governance, Risk and Compliance. 5. Основні цілі, завдання та компетенції комплаєнс менеджера. 6. Комплаєнс персоналу. 7. Моніторинг, аналіз та оцінка комплаєнс системи. 8. Ідентифікація та верифікація як частина належної перевірки клієнта. 9. Гаряча лінія і система внутрішніх перевірок як ефективний механізм мінімізації комплаєнс ризиків. 10. Внутрішній аудит системи комплаєнс менеджменту. 11. Метод комплаєнс-контролю в управління фінансовими ризиками.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (45%) передбачає тематичний контроль рівня знань упродовж семестру в письмовій тестовій формі у ВНС та усно, розв’язування задач і вирішення проблемних ситуацій –10%; лабораторні роботи - 20% та контрольна робота - 15%. Підсумковий контроль (залік) передбачає письмову (40%) й усну компоненту (15%).
Критерії оцінювання результатів навчання: Методи контролю знань та умінь здобувача при вивченні дисципліни включають: 1. Поточний контроль роботи здобувача: • Тестове опитування; • Усне опитування на практичних заняттях; • Виступи на семінарах; • Виконання лабораторних робіт (за варіантом) та їх захист; • Виконання контрольної роботи (за варіантом) та її захист. 2. Підсумковий контроль: Складання заліку (письмової та усної компонент). Письмова компонента: Завдання 1-го рівня – тести з однією правильною відповіддю; Завдання 2-го рівня – тести з множинним вибором; Завдання 3-го рівня – розв’язати задачі.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Шклярук С. Г. Управління фінансовими ризиками: навч. посіб. / С. Г. Шклярук. - Київ : ДП «Вид. дім «Персонал», 2019. - 494 с. 2. Управління ризиками: навчальний наочний посібник для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» / М. О. Кравченко, К. О. Бояринова, К. О. Копішинська ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 432 с. 3. Аранчій В.І., Томілін О.О., Дорогань-Писаренко Л.О. Фінансовий менеджмент: навч. посібник. РВВ ПДАУ. 2021. 300 с. 4. Фінансовий менеджмент: навчальний посібник / Ю.Ю. Верланов. Миколаїв : Видавництво ЧНУ ім. Петра Могили, 2021. 334 с. 5. Socio-economic and management concepts: колективна монографія / Л. Мороз, О. Кобилюх, О. Гірна, І. Алєксєєв, A. Мазур, І. Лащик, П. Віблий, Н. Мороз, Л. Бондаренко. – Boston: Primedia eLaunch, 2021. – 660 c.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).