Стратегічний аналіз у фінансовому бізнесі

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.072.01.E.022
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Фінанси
Лектор: Бондаренко Лідія Петрівна, к.е.н., доцент кафедри фінансів
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою дисципліни є оволодіння студентами теоретико-методичними та практичними навичками здійснення дослідження та дослідження у фінансовому бізнесі.
Завдання: 1. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 2. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 3. Здатність використовувати фундамнтальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з дослідницькими та управлінськими інструментами для здійснення процесійної та наукової діяльності. 4. Здатність використовувати теоретичний та методичний інструментарій для діагностики та моделювання фінансової діяльності суб'єктів господарювання. 5. Здатність оцінювати дієвість наукового, аналітичного та методичного інструментарію для обгрунтування управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи та страхування. 6. Здатність застосовувати міждисциплінарні підходи при розв'язанні складних задач і проблем у сфері фінансів, банківської справи та страхування. 7. Здатність розробляти технічні завдання для проектування систем у сфері фінансів, банківської справи та страхування. 8. Здатність аналізувати фінансову та податкову політику на мікро та макро рівні та обгрунтувати напрями їх удосконалення. 9. Здатність адаптувати та імлементувати міжнародні стандарти та нормативи у практичну діяльність корпорацій у частині управління активами, капіталом, інвестиціями, фінансовими результатами, фінансовими ризиками. 10. Здатність розробляти стратегії для прийняття стратегічних рішень у сфері фінансів, банківської справи та страхування на принципах liberal arts and science education. 11. Здатність наукового дослідження та моделювання процесів бюджетування та оподаткування у корпораціях, їхнього антикризового фінансового управління та фінансового контролінгу, взаємозв'язку з фінансовими посередниками, управління інвестиційною та договірною діяльністю у корпораціях, використовуючи фахові знання з фінансів, банківської справи та страхування.
Результати навчання: 1. Здійснювати адаптацію та модитифікацію існуючих наукових підходів і методів до конкретних ситуацій професійної дільності. 2. Доступно і аргументовано представляти результати досліджень усно і письмово, брати участь у фахових дискусіях. 3. Застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи та страхування. 4. Здійснювати діагностику та моделювання фінансової діяльності суб'єктів господарювання. 5. Застосовувати поглиблені знання в сфері фінансового, банківського та страхового менеджменту для прийняття рішень. 6. Обгрунтувати вибір варіантів управлінських рашень у сфері фінансів, банківської справи та страхування та оцінювати їх ефективність з урахуванням цілей,наявних обмежень, законодавчих етичних аспектів. 7. Обґрунтовувати актуальність досліджень, можливість досягнення поставлених цілей з урахуванням наявних ресурсів, висувати гіпотези, аргументувати висновки за результатами досліджень. 8. Здійснювати загальний, фінансовий, податковий,операційний дью-ділідженс у рамках діяльності фінансових і нефінансових корпорацій. 9. Використовувати інформаційні системи державних фінансових органів та корпоративних інформаційних систем, електронних систем передавання банківської інформації, міжбанківських та інших платіжних систем. 10. Вміти формувати стратегії соціально-економічного розвитку та бюджети територіальних громад, аналізувати їх виконання, забезпечувати истему контролю, залучення інвестиційних ресурсів, зокрема шляхом муніципальних запозичень. 11. Розробляти стратегії банків на фінансових ринках, проектувати банківські продукти і послуги, управляти банківськими ризиками з врахуванням вимог європейського сертифікату банкіра. 12. Застосовувати перспективні наукові напрямки управління фінансовими операціями в міжнародному русі капіталу та приймати стратегічні рішення учасників фінансових ринків у складних непередбачуваних умовах.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: попередні: страховий менеджмент.
Короткий зміст навчальної програми: Вивчення дисципліни передбачає поглиблене засвоєння студентами знань щодо проведення стратегічного аналізу суб’єктів господарювання (корпорацій), діагностики існуючих проблем та здійснення рекомендацій щодо покращення управління у фінансовому бізнесі.
Опис: Поняття та сутність стратегічного аналізу. Методи стратегічного оцінювання у фінансовому бізнесі. Системи стратегічного оцінювання у фінансовому бізнесі. Вибір нормативів для стратегічного аналізу. Стратегічний аналіз фінансових показників. Стратегічний аналіз інвестицій. Стратегічний аналіз капіталу. Аналіз фінансових стратегій. Аналіз операційних стратегій. Стратегічний аналіз бізнес середовища.
Методи та критерії оцінювання: поточний контроль (методи усного контролю, вирішення практичних кейсів, тестового опитування, письмового контролю, самостійна робота (40%) підсумковий контроль (контрольний захід – іспит): письмово-усна форма (60%)
Критерії оцінювання результатів навчання: Робота на практичних заняттях (40 балів): виконання індивідуальних та групових проектів, розв'язування задач та кейсових проблем, дискусії та обговорення гострих питань за темою.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Дикань В.Л., Зубенко В.О., Маковоз О.В., Токмакова І.В., Шраменко О.В. Стратегічне управління: навч. посібник. К.: «Центр учбової літератури», 2019. 272 с. 2. Стратегічний аналіз: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ О. В. Пилипенко; За заг. ред. М. І. Коваля. — К.: ДП “Вид. дім “Персонал”, 2018. — 350 с. — Бібліогр.: с. 347 — 350. 3. Чебанова Н.В., Ревуцька Л.Є. Стратегічний аналіз: Навч. посібник. – Харків: УкрДУЗТ, 2016. – 294 с. 4. Фаріон І. Д. Стратегічний аналіз: Навчальний посібник для студентів і аспірантів. – Тернопіль: ТНЕУ, 2009. – 635 с. 5. Ящишин І.В. Стратегічні засади реалізації цілей сталого розвитку підприємствами в Україні / І.В. Ящишин // Ефективна економіка. – 2021. - №12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9722. 6. Колісник ГМ. Концептуальні аспекти організації обліково-аналітичного забезпечення стратегічного управління витратами підприємства / Г.М. Колісник, Р.С. Шулла, В.В. Лувкулич // Економічний простір. - 2022. - №177. URL: http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/1055.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).