Оподаткування суб'єктів підприємництва

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.072.01.E.021
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Фінанси
Лектор: к.е.н. доцент Синютка Наталія Геннадіївна
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: набуття студентами теоретичних і методичних знань, набуття практичних навиків з питань управління оподаткуванням суб’єктів підприємництва для оптимізації податкового навантаження, запобігання та зменшення негативного впливу оподаткування на фінансово-господарську діяльність та фінансовий стан СПД, поглиблене вивчення специфіки оподаткування підприємств різних сфер діяльності, розв’язання складних спеціалізованих задач та практичних проблем, оволодіння процесами прийняття управлінських рішень, вміння використовувати набуті знання у практичній діяльності.
Завдання: загальні компетентності: ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. фахові компетентності: СК4. Здатність оцінювати дієвість наукового, аналітичного і методичного інструментарію для обґрунтування управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи та страхування. СК10. Здатність виконувати наукові дослідження у сфері фінансів, банківської справи та страхування з урахуванням поставлених завдань та наявних обмежень. СКС-1. Здатність наукового дослідження та моделювання процесів бюджетування і оподаткування у корпораціях, їхнього антикризового фінансового управління та фінансового контролінгу, взаємозв’язку з фінансовими посередниками, управління інвестиційною і договірною діяльністю у корпораціях, використовуючи фахові знання з фінансів, банківської справи та страхування.
Результати навчання: ПР01.Використовувати фундаментальні закономірності розвитку податкової системи у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності. ПР 02. Знати на рівні новітніх досягнень основні концепції, методології, специфіку оподаткування підприємств різних сфер діяльності: банківських установ, страхових компаній, малих підприємств та підприємців, агросектору та будівництва ПР06. Доступно і аргументовано представляти результати досліджень усно і письмово, брати участь у фахових дискусіях з питань оподаткування ПР08. Вміти застосовувати інноваційні підходи у сфері оподаткування та управляти ними з метою оптимізації податкових платежів. ПР12. Обґрунтувати вибір варіантів управлінських рішень у сфері фінансів та оцінювати їх ефективність з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів: володіння методами контролю за обігом готівкових коштів, операції з валютними цінностями, сучасних методів формування податкової звітності (електронний кабінет платника податків), її камеральної перевірки та електронних каналів подачі звітності до органів ДПС. ПР15. Презентувати результати власних досліджень зокрема, шляхом підготовки наукових публікацій і виступів на наукових заходах. ПР17. Обґрунтовувати напрями удосконалення фінансової та податкової політики держави, фінансових та нефінансових корпорацій. ПР19.Здійснювати загальний, фінансовий, податковий, операційний дью-ділідженс у рамках діяльності фінансових та нефінансових корпорацій. ПР20.Використовувати інформаційні системи державних фінансових органів та корпоративних інформаційних систем, електронних систем передавання банківської інформації, міжбанківських та інших платіжних систем. ЗН2.Критичне осмислення основних теорій, принципів, методів і понять у навчанні та професійній діяльності. УМ1. Розв’язання складних непередбачуваних задач і проблем у спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання, що передбачає збирання та інтерпретацію інформації (даних), вибір методів та інструментальних засобів, застосування інноваційних підходів. АВ2. Відповідальність за професійний розвиток окремих осіб та/або груп осіб.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: ОК2.1. Податковий менеджмент ОК2.4. Фінансовий менеджмент
Короткий зміст навчальної програми: Правові основи понять «підприємництво», «суб‘єкт підприємництва». Особливості оподаткування банківської та страхової діяльності. Система валютного регулювання і валютного контролю. Особливості оподаткування нерезидентів. Особливості оподаткування операцій із пов‘язаними особами. Спрощена система оподаткування, обліку та звітності суб‘єктів малого підприємництва. Оподаткування інвестора під час виконання угоди про розподіл продукції. Регулювання обігу готівки та застосування РРО\ ПРРО. Електронний кабінет платника податків, ключі ЕЦП.
Опис: Тема 1. Організаційно-правові основи підприємництва та його оподаткування. Податкове планування. Податкова оптимізація. Тема 2. Оподаткування прибутку банку. Дью-ділідженс банківської установи. Тема 3. Оподаткування страхової діяльності. Тема 4. Система валютного регулювання і валютного контролю. Тема 5. Спрощена система оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва. Тема 6. Основи регулювання обігу готівки, РРО та відповідальність за порушення законодавства у цій сфері. Тема 7. Особливості оподаткування нерезидентів. Особливості оподаткування операцій із пов’язаними особами. План ВЕРS. Контрольовані операції та трансфертне ціноутворення. Тема 8. Електронний кабінет платника податків, порядок генерування ключів ЄЦП. «Дія» для податкових цілей.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль: тестове опитування у ВНС; усне опитування на практичних заняттях; виконання індивідуального завдання його презентація; робота в Електронному кабінеті платника податків; підсумковий контроль: екзаменаційний контроль. Поточний контроль 30 балів, екзаменаційний контроль (письмовий та усний) 70 балів.
Критерії оцінювання результатів навчання: Критерії оцінювання результатів навчання здобувачів освіти ДФН Форми поточного контролю: Тестування за темами 10*0,5 бал = 5 балів Виконання та захист лабораторних завдань 5*5 бал = 25 балів Виконання індивідуального завдання 5 балів Захист індивідуального завдання (усне опитування) 5 балів Разом за ПК 40 балів Екзаменаційний контроль: На екзамені здобувач може отримати максимум 60 балів. Екзамен складається з письмової та усної компонент. Письмова компонента - екзаменаційний білет, який складається із завдань трьох рівнів, що оцінюються за окремою шкалою: Рівень1 – тести 2 тестів*3 бал = 6 балів; Рівень 2 – тести 7 тестів*4бали =28 балів; Рівень 3 – Розв’язати задачу – 11 балів Під час усного спілкування з викладачем здобувач може отримати від 0 до 15 балів за відповідь на запитання екзаменатора
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: В процесі навчання здобувач повинен продемонструвати активну навчальну діяльність протягом семестру і за результатами поточного контролю набрати від 26 до 30 балів. До обов’язкових видів робіт поточного контролю входять: 1. Тестування у ВНС з 10 тем навчальної дисципліни, які оцінюються максимум в 0,5 бал: 10*0,5 = 5 балів; 2. Виконання лабораторних робіт з розміщенням у ВНС, які складаються з задач і оцінюються відповідно до правильних розрахунків від 0 до 5 балів кожна робота: 5*5 = 25 балів. Максимальний бал отримують здобувачі, які вірно розв’язали усі завдання і відповіли на запитання під час захисту. За допущені помилки в розрахунках , або неправильні відповіді віднімаються від 1 до 3 балів. 3. Виконання індивідуального завдання за окремим варіантом, яке містить усі розрахунки по обчисленні податків і у разі встановлення порушення податкового законодавства застосування штрафних санкцій та оформлення податкового повідомлення рішення. Індивідуальне завдання оцінюється в 10 балів, за зміст і оформлення завдання (5 балів) та захист (5 балів). Окремо додатковими балами (від 5 до 10 балів) заохочується здобувач до науково-пошукової роботи – участь в конкурсах науково-пошукових робіт, публікації наукових тез і статей. Студент, який вчасно (до початку екзаменаційної сесії) не виконав усі 3 обов’язкові види робіт або не набрав 26 балів з поточного контролю, не допускається до екзамену. На екзамені здобувач може отримати максимум 70 балів
Рекомендована література: 1. Паранчук С.В., Мороз А.С., Червінська О.С., Синютка Н.Г. Податковий менеджмент. Навчальний посібник. – Львів: Вид. Н.У. “Львівська політехніка”, 2017. – 296 с. 2. Хомутенко В.П., Луценко І.С. Оподаткування суб‘єктів господарювання. Навчальний посібник. – Одеса: «ВМВ», 2014. - 418c. 3. Актуальні питання теорії та практики митної справи : монографія за заг. ред. І. Г. Бережнюка. – Хмельницький : ПП Мельник А.А., 2013. – 428 с. 4. Податковий Кодекс від 02.12.2010р. № 2755 – YІ (зі змінами та доповненнями)
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimitshttps://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017р., протокол №35).