Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.072.00.O.014
Кількість кредитів: 9.00
Кафедра: Фінанси
Лектор: Керівник практики за темою магістерської кваліфікаційної роботи
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Мета практики – формування у студентів в умовах виробничої діяльності професійних здібностей на основі використання його теоретичних знань у різних ситуаціях, що властиві професії фінансиста.
Завдання: Завданням практики є закріплення теоретичних знань на місцях практики; практичне освоєння методів фінансової роботи у фінансових органах (Державна фіскальна служба України, Державна казначейська служба України) на підприємствах, у банках; збирання, систематизація необхідних матеріалів для звіту та кваліфікаційної роботи, вивчення систем збору, методів обробки, подання обробленої інформації, створення форм відповідної документації. Загальні компетентності:здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; здатність працювати в міжнародному контексті; здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів); здатність генерувати нові ідеї (креативність). Фахові компетентності: здатність використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності; здатність до пошуку, використання та інтерпретації інформації, необхідної для вирішення професійних і наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи та страхування; здатність наукового дослідження та моделювання процесів бюджетування і оподаткування у корпораціях, їхнього антикризового фінансового управління та фінансового контролінгу, взаємозв’язку з фінансовими посередниками, управління інвестиційною і договірною діяльністю у корпораціях, використовуючи фахові знання з фінансів, банківської справи та страхування.
Результати навчання: 1. Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових підходів і методів до конкретних ситуацій професійної діяльності. 2. Відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, необхідну для вирішення професійних та наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи та страхування. 3.Доступно і аргументовано представляти результати досліджень усно і письмово, брати участь у фахових дискусіях. 4. Вирішувати етичні дилеми з опорою на норми закону, етичні принципи та загальнолюдські цінності 5. Розробляти стратегії банків на фінансових ринках, проектувати банківські продукти і послуги, управляти банківськими ризиками з урахуванням вимог європейського сертифікату банкіра. 6. Враховувати вплив кон’юнктури на міжнародних фінансових ринках при плануванні структури капіталу та портфеля фінансових інвестицій. 7. Розв’язання складних непередбачуваних задач і проблем у спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання, що передбачає збирання та інтерпретацію інформації (даних), вибір методів та інструментальних засобів, застосування інноваційних підходів. 8. Донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень та власного досвіду в галузі професійної діяльності. 9. Здатність ефективно формувати комунікаційну стратегію. 10. Відповідальність за професійний розвиток окремих осіб та/або груп осіб. За результатами проходження переддипломної практики студентом складається диференційований залік при спеціально створеній комісії.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Методологія дослідження у фінансах, Податковий менеджмент, Ринок фінансових послуг, Страховий менеджмент, Фінансовий менеджмент, Дослідження трансформації фінансових систем (КП), фінансові інновації. Кореквізити: Виконання магістерської кваліфікаційної роботи, Захист магістерської кваліфікаційної роботи.
Короткий зміст навчальної програми: Практика спрямована на закріплення теоретичних знань на місцях практики; практичне освоєння методів фінансової роботи у фінансових органах (Державна фіскальна служба України, Державна казначейська служба України) на підприємствах, у банках; збирання, систематизація необхідних матеріалів для звіту та кваліфікаційної роботи, вивчення систем збору, методів обробки, подання обробленої інформації, створення форм відповідної документації. В результаті завершення практики студенти повинні: знати функції працівників фінансових служб, знати джерела отримання фінансової інформації, вміти аналізувати фінансову інформацію для потреб управління підприємством; набути навики роботи на посаді фінансиста; зібрати статистичний масив інформації для проведення аналізу показників фінансово-господарської діяльності об’єкта практики, факторів впливу, проводити теоретичні та експериментальні дослідження за спеціальністю відповідно до теми магістерської кваліфікаційної роботи; самостійно виконувати професійні обов’язки та наукові дослідження і розробки за спеціальністю; отримати навичок педагогічної роботи, зокрема, проведення під керівництвом викладача кафедри практичних та лабораторних занять, а також особливостей підготовки та оформлення результатів досліджень для їх опублікування у наукових виданнях (для навчально-дослідницької практики).
Опис: Cтруктура звіту з практики за темою магістерської дипломної роботи: титульна сторінка; зміст; вступ; розділ 1. SWOT-аналіз; розділ 2. Аналіз фінансового стану за темою роботи; розділ 3. Ідентифікація та окреслення напрямів вирішення проблем (за темою роботи); розділ 4. Прогнозування показників (за темою роботи); висновки і пропозиції; список використаних джерел.
Методи та критерії оцінювання: Контроль за ходом практики на базах практики. Методи оцінювання знань: контроль за виконанням програми практики та індивідуального завдання (наукових досліджень за темою МКР), захист звіту за результатами практики (100 балів).
Критерії оцінювання результатів навчання: За результатами проходження переддипломної практики студентом складається диференційований залік при спеціально створеній комісії. Залік за результатами проходження практики та захисту звіту з практики проводиться, виходячи з сумарної максимальної оцінки – 100 балів, з яких, 40 балів відповідає оцінці керівника від бази практики за таким алгоритмом: - оцінка «відмінно» - 40 балів; - оцінка «добре» - 30 балів; - оцінка «задовільно» - 20 балів. 60 балів – це найбільша оцінка, яку може виставити комісія навчального закладу, за таким розподілом: 30 балів за якість виконання звіту про практику, а саме, - дотримання структури звіту та змісту кожного розділу – 5-7 балів; - повнота і глибина аналізу економічної діяльності з посиланнями на фактичну інформацію, наведену в Додатках до звіту - 6-8 балів; - обґрунтування шляхів вирішення проблеми, обумовленої темою МКР - 5 - 10 балів; - дотримання вимог до оформлення звіту, зокрема, наявність посилань – на використані джерела інформації – 3- 5 балів. 30 балів за рівень захисту звіту, а саме, - рівень володіння інформацією, наведеної в звіті, - 5-10 балів; - обґрунтування відповідності інформації, зібраної для магістерської кваліфікаційної роботи, темі роботи - 5-10 балів; - вміння охарактеризувати наявність (або відсутність) розбіжності між теоретичними концепціями, отриманими в навчанні, і практичною реалізацією фінансової роботи - 5-10 балів.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: Залік за результатами проходження практики та захисту звіту з практики проводиться, виходячи з сумарної максимальної оцінки – 100 балів, з яких, 40 балів відповідає оцінці керівника від бази практики за таким алгоритмом: - оцінка «відмінно» - 40 балів; - оцінка «добре» - 30 балів; - оцінка «задовільно» - 20 балів. 60 балів – це найбільша оцінка, яку може виставити комісія навчального закладу, за таким розподілом: 30 балів за якість виконання звіту про практику, а саме, - дотримання структури звіту та змісту кожного розділу – 5-7 балів; - повнота і глибина аналізу економічної діяльності з посиланнями на фактичну інформацію, наведену в Додатках до звіту - 6-8 балів; - обґрунтування шляхів вирішення проблеми, обумовленої темою МКР - 5 - 10 балів; - дотримання вимог до оформлення звіту, зокрема, наявність посилань – на використані джерела інформації – 3- 5 балів. 30 балів за рівень захисту звіту, а саме, - рівень володіння інформацією, наведеної в звіті, - 5-10 балів; - обґрунтування відповідності інформації, зібраної для магістерської кваліфікаційної роботи, темі роботи - 5-10 балів; - вміння охарактеризувати наявність (або відсутність) розбіжності між теоретичними концепціями, отриманими в навчанні, і практичною реалізацією фінансової роботи - 5-10 балів.
Рекомендована література: законодавчо-нормативні акти України за напрямом діяльності об’єкта практики, монографічна, періодична і навчальна література за актуальними для об’єкта практики напрямами економічної діяльності.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).