Державний фінансовий контроль

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.072.02.E.029
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Фінанси
Лектор: доцент Піхоцька Ольга
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Формування теоретичних та практичних засад наукових досліджень у сфері публічних фінансів, оволодіння знаннями та навичками дослідження особливостей здійснення державного фінансового контролю на різних рівнях управління публічними фінансами.
Завдання: Вивчення дисципліни передбачає формування наступних компетентностей: загальні компетентності: - здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу спеціальні компетентності: - здатність використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної і наукової діяльності; - здатність застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи та страхування; - здатність розробляти технічні завдання для проектування інформаційних систем у сфері фінансів, банківської справи та страхування; - здатність застосовувати перспективні наукові напрями управління публічними фінансами, формувати стратегії соціально-економічного розвитку та бюджети територіальних громад, аналізувати їх виконання, забезпечувати систему контролю, можливостей залучення інвестиційних ресурсів, зокрема шляхом муніципальних запозичень.
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: - знати: концептуальні знання, набуті у процесі навчання та професійної діяльності, включаючи певні знання сучасних досягнень; критично осмислювати основні теорії, принципи, методи і поняття у навчанні та професійної діяльності; - вміти розв'язувати складні непередбачувані задачі і проблеми у спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання, що передбачає збирання та інтерпретацію інформації (даних), вибір методів та інструментальних засобів, застосування інноваційних підходів. У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі програмні результати навчання: - використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності; - знати на рівні новітніх досягнень основні концепції і методології наукового пізнання у сфері фінансів, банківської справи та страхування; - доступно і аргументовано представляти результати досліджень усно і письмово, брати участь у фахових дискусіях; - застосовувати поглиблені знання у сфері фінансового, банківського та страхового менеджменту для прийняття рішень; - обгрунтовувати вибір варіантів управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи та страхування та оцінювати їх ефективність з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів; - обґрунтовувати актуальність досліджень, можливість досягнення поставлених цілей з урахуванням наявних ресурсів, висувати гіпотези, аргументувати висновки за результатами досліджень; - використовувати інформаційні системи державних фінансових органів та корпоративних інформаційних систем, електронних систем передавання банківської інформації, міжбанківських та інших платіжних систем; - вміти формувати стратегії соціально-економічного розвитку та бюджети територіальних громад, аналізувати їх виконання, забезпечувати систему контролю, залучення інвестиційних ресурсів, зокрема шляхом муніципальних запозичень.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - податковий менеджмент – макрофінансове бюджетування – управління держаним боргом
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна закладає наукові основи і навички фахово орієнтованої дослідницької діяльності майбутніх фахівців, формує комплекс знань і умінь щодо організування й ведення досліджень на різних рівнях управління публічними фінансами.
Опис: Гнесеологічні засади розвитку державного фінансового контролю. Теоретичні основи здійснення державного фінансового контролю. Система державного фінансового контролю в Україні. Методологія та організація системи державного фінансового контролю. Роль державного фінансового контролю у процесі управління фінансами. Діяльність контролюючих органів у системі здійснення державного фінансового контролю. Стандартизація державного фінансового контролю на основі міжнародної практики. Зарубіжний досвід здійснення державного фінансового контролю. Напрями розвитку та удосконалення системи державного фінансового контролю в умовах економічних трансформацій.
Методи та критерії оцінювання: - поточний контроль (30 балів) - екзамен (70 балів)
Критерії оцінювання результатів навчання: Поточний контроль рівня знань в усній формі, письмовій тестовій формі, розв’язування задач і вирішення проблемних ситуацій –15 балів; індивідуальне науково-дослідне завдання – 15 балів. Екзаменаційний контроль передбачає письмову компоненту – 60 балів, усну компоненту – 10 балів.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: Поточний контроль проводить упродовж семестру. Завдання поточного та екзаменаційного контролю містять тести 1-го рівня складності (охоплюють текстовий матеріал навчальної дисципліни, передбачають вибір однієї з 5 варіантів текстових відповідей) та тести 2-го рівня складності (охоплюють матеріал практичних занять, передбачають вибір однієї з 5 варіантів числових відповідей
Рекомендована література: 1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI в редакції станом на 11.01.2019/ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/go/2456-17. 2. Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні: назва у редакції Закону України від 16.10.2012 р. N 5463-VI / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dkrs.kmu.gov.ua/kru/uk/publish/article?art_id=39878&cat_id 3. Гуцаленко Л.В. Державний фінансовий контроль: навчальний посібник / Л. В. Гуцаленко, В. А. Дерій, М. М. Коцупатрий. – 2-е видання. – К.: Центр учбової літератури, 2019. – 424 с. 4. Державний фінансовий контроль: навч. посібник / В.Ф. Піхоцький, О.М. Піхоцька. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 484 с. 5. Державний фінансовий контроль [Електронний ресурс]: навчальний посібник у схемах і таблицях / Л. В. Дікань, І. О. Шевченко, Є. В. Дейнеко, Д. В. Калінкін. – Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019. – 275 с. 6. Піхоцька О. М. Використання коштів державного фонду регіонального розвитку. Ефективна економіка. 2021. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9545 (дата звернення: 29.11.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.86 7. Піхоцький В. Ф., Піхоцька О. М. Формування надходжень та використання коштів спеціального фонду Державного бюджету України // Ефективна економіка. – 2020. – №12 – DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.5 8. Шевчук О. А. Державний фінансовий контроль: підручник / О. А. Шевчук; Університет ДФС України. – Ірпінь, 2020. – 432 с. 9. Хмельков А.В. Державний фінансовий контроль: Підручник / А.В. Хмельков. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. –228 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти.
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка»