Муніципальна боргова політика

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.072.02.E.033
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Фінанси
Лектор: к.е.н., доцент Синютка Наталія Геннадіївна
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: набуття студентами теоретичних і методичних знань, набуття практичних навиків з питань управління запозиченнями на рівні органів місцевого самоврядування та окремих ОТГ (громад), запобігання та зменшення негативного впливу місцевого боргу на фінанси громад в умовах фіскальних та боргових розривів, поглиблене вивчення специфіки формування локальної боргової політики муніципальних утворень на основі аналізу світового досвіду, розв’язання складних спеціалізованих задач та практичних проблем, оволодіння процесами прийняття управлінських рішень, вміння використовувати набуті знання у практичній діяльності
Завдання: загальні компетентності: ЗК4. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. фахові компетентності: СК8. Здатність застосовувати інноваційні підходи в сфері фінансів, банківської справи та страхування. СК10. Здатність виконувати наукові дослідження у сфері фінансів, банківської справи та страхування з урахуванням поставлених завдань та наявних обмежень. СК11.Здатність аналізувати фінансову та податкову політику на мікро- й макрорівні та обґрунтовувати напрями їхнього удосконалення. СКС-2. Здатність застосовувати перспективні наукові напрями управління публічними фінансами, формувати стратегії соціально-економічного розвитку та бюджети територіальних громад, аналізувати їх виконання, забезпечувати систему контролю, можливостей залучення інвестиційних ресурсів, зокрема, шляхом муніципальних запозичень.
Результати навчання: ПР01.Використовувати фундаментальні закономірності розвитку місцевого боргового сектора у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності. ПР 03. Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових підходів і методів до конкретних ситуацій професійної діяльності. ПР 04. Відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, необхідну для вирішення професійних завдань в сфері місцевих фінансів, знання глобальних практик та прийомів муніципальної боргової політики ПР 11. Застосовувати поглиблені знання в сфері фінансового менеджменту для прийняття рішень: щодо методів контролю за обсягом місцевого боргу, законодавчих і нормативних обмежень у сфері місцевого боргу. ПР 15. Презентувати результати власних досліджень зокрема, шляхом підготовки наукових публікацій і виступів на наукових заходах. ПР 17. Обґрунтовувати напрями удосконалення фінансової політики держави, зокрема, специфіки емісії місцевого боргу (кредитів, місцевих облігацій, інших цінних паперів) та управління ним; управління муніципальними гарантіями як окремою формою місцевих запозичень. ПР19.Здійснювати загальний, фінансовий, податковий, операційний дью-ділідженс у рамках діяльності фінансових та нефінансових корпорацій. ПР23. Розробляти стратегії банків на фінансових ринках, проектувати банківські продукти і послуги, управляти банківськими ризиками з урахуванням вимог європейського сертифікату банкіра.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: ОК2.4. Фінансовий менеджмент ОК2.2. Ринок фінансових послуг
Короткий зміст навчальної програми: Правові основи понять «муніципальна боргова політика», «місцевий борг», "місцеві запозичення". Права муніципалітетів та ОТГ щодо місцевих позик. Особливості емісії місцевих запозичень: запозичення, позики, кредит, цінні папери, місцеві облігації. Місцеві і муніципальні гарантії. Особливості обліку місцевого боргу та гарантій. Особливості оподаткування операцій з місцевими ЦП. Сучасний стан місцевого боргу в Україні. Міжнародні організації, що працюють з муніципалітетами і громадами. Діджиталізація муніципальної боргової політики. Розкриття особливостей організації сучасного ринку муніципальних позик та гарантій; визначення учасників та бенефіціарів такого ринку; особливості формування боргової політики на національному та локальному рівнях; висвітлення взаємозв’язків фіскальної та боргової політики, розуміння їхнього організаційно-правового статусу; сутності і призначення боргової децентралізації; нюанси оподаткування інвесторів у місцеві цінні папери; розкриття особливостей регулювання ринку місцевих запозичень в Україні та світі. Розроблення наукової концептуалізації боргової політики, боргових стратегій муніципалітетів, проектування схем оптимізації кредитних платежів, управління ризиками та кредитними рейтингами у сфері місцевого боргу. Модернізація підходів у формуванні місцевої боргової політики міст, а також її трансформація в умовах глобалізації.
Опис: Тема 1. Організаційно-правові основи існування територіальних громад ( ОТГ та МТГ). Аспекти децентралізації. Наукова концептуалізація боргової політики. Природа муніципальних запозичень, кредитів та гарантій Тема 2. Кредитні рейтинги міст та муніципалітетів. Рейтингові агентства. Ринок муніципальних запозичень в Україні та світі Тема 3. Світовий досвід муніципальної боргової політики. Адміністративні та фінансові аспекти. Міжнародні організації, що працюють з муніципалітетами і громадами. Тема 4. Особливості муніципальних гарантій. Бюджетна компонента муніципальної боргової політики Тема 5. Фіскальна та боргова політика на національному та локальному рівнях: точки перетину та взаємовпливу Тема 6. Модернізація підходів у формуванні місцевої боргової політики міст. Глобальні тренди. Трансформація в умовах глобалізації.
Методи та критерії оцінювання: поточний контроль (методи усного контролю, вирішення практичних кейсів, тестового опитування, письмового контролю, самостійна робота) (100%)
Критерії оцінювання результатів навчання: Максимальну оцінку з практичних занять отримує студент, який систематично готувався до занять і проявляв на них активність. Враховуються тести за темами у ВНС - з переведенням у шкалу 0-4 бали. Відсутні обмеження щодо кількості спроб та мінімальної кількості балів. Максимальну кількість балів з виконання індивідуального завдання отримує здобувач, який вчасно та максимально повно розкрив тему завдання, її мету, предмет та об`єкт дослідження, а також представив презентацію з використанням програми Power Point. Додатковими балами (до 10 балів в складі усної компоненти) заохочується здобувач до науково-пошукової роботи – публікації наукових тез і статей відповідно до стандартів ВО Львівської політехніки. Загальна сума балів підсумкового контролю – 100 балів.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: За 100-бальною шкалою Університету/За національною шкалою/ За шкалою ECTS 100-88 балів «відмінно» A 87-80 балів «добре» B 79-71 балів «добре» C 70-61 балів «задовільно» D 60-50 балів «задовільно» E 49-26 балів не атестований FX 25-00 балів не атестований з оцінкою «незадовільно» F
Рекомендована література: 1. Крисоватий А.І., Синютка Н.Г. Муніципальна боргова політика: теоретичні концепти та практика реалізації в Україні: монографія / А. І. Крисоватий, Н. Г. Синютка. – Львів: Українська академія друкарства, 2017. – 199 c. 2. Синютка Н. Г. Детермінанти муніципальної боргової політики в Україні. Розділ 14 : монографія / Регіональні перетворення у світовому та українському вимірах / За наук. ред. Проф. А. І. Крисоватого, Є.В. Савельєва. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 388 с. - С. 218-230. 3. Synyutka N.G. Formation of the municipal debt policy in Ukraine. Part 2. 12 : Monograph / Social and Economic Priorities in the Context of Sustainable Development / Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2016. – 444pp. – P. 218- 223. 4.Башко В.Й. Державні запозичення в Україні- оцінка потреб і пропозиції щодо структури// Економіка і прогнозування. – 2017.- № 2.- с.75-87. 5. Молдован О. Державні фінанси України: досвід та перспективи реформ Монографія.-Київ, 2012.-375с. 6. Вітлінський В.В. Моделювання економіки: Навч.посібник.- К: КНЕУ, 2015.- 408 с. 7. Бюджетна система: навчальний посібник / О. М. Піхоцька, Л.Є. Фурдичко, Н.Г. Синютка - Львів: ТНЕУ, 2019. – 328 с. 8. Алєксєєв І. В. Бюджетний механізм і соціально-економічний розвиток регіонів : монографія / І. В. Алєксєєв, Г. С. Лопушняк, М. В. Ливдар ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Львів : Ліга-Прес, 2014. — 246 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimitshttps://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017р., протокол №35).