Європейський сертифікат банкіра

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.072.03.E.043
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Фінанси
Лектор: Професор Рисін Віталій Васильович
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою дисципліни є формування у студентів комплексу знань, необхідних для отримання Європейського базового сертифікату банкіра (European Foundation Certificate in Banking, EFCB), зокрема щодо економічної та фінансової структури Євросоюзу, специфіки банківського регулювання в ЄС, ключових ризиків діяльності банків на європейському ринку та принципів ризик-менеджменту, внутрішнього аудиту і контролю.
Завдання: ЗК2. Здатність спілкуватися іноземною мовою. ЗК8. Здатність працювати в міжнародному контексті. СК6. Здатність застосовувати міждисциплінарні підходи при розв’язанні складних задач і проблем у сфері фінансів, банківської справи та страхування. СКС-3. Здатність трансформувати уміння і навички наукового дослідження управління стратегічним розвитком фінансового ринку і його учасників, удосконалення банківського державного регулювання, внутрішнього аудиту та контролінгу, управління банківськими ризиками, проектування банківських продуктів та послуг, враховуючи особливості використання європейського сертифікату банкіра.
Результати навчання: ПР01. Використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності. ПР03. Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових підходів і методів до конкретних ситуацій професійної діяльності ПР05. Вільно спілкуватися іноземною мовою усно і письмово з професійних та наукових питань, презентувати і обговорювати результати досліджень. ПР06. Доступно і аргументовано представляти результати досліджень усно і письмово, брати участь у фахових дискусіях. ПР08. Вміти застосовувати інноваційні підходи у сфері фінансів, банківської справи та страхування та управляти ними ПР09. Застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи та страхування. ПР15. Презентувати результати власних досліджень зокрема, шляхом підготовки наукових публікацій і виступів на наукових заходах. ПР 23. Розробляти стратегії банків на фінансових ринках, проектувати банківські продукти і послуги, управляти банківськими ризиками з урахуванням вимог європейського сертифікату банкіра. ЗН 2. Критичне осмислення основних теорій, принципів, методів і понять у навчанні та професійній діяльності. УМ1. Розв'язання складних непередбачуваних задач і проблем у спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання, що передбачає збирання та інтерпретацію інформації (даних), вибір методів та інструментальних засобів, застосування інноваційних підходів. АВ2. Відповідальність за професійний розвиток окремих осіб та/або груп осіб. Методи навчання і викладання Лекції, семінарські, практичні заняття: метод евристичний, метод проблемного викладу, метод дедукції; метод індукції, науково-дослідницький метод Самостійна робота: проблемно-пошуковий метод, дослідницький метод Методи оцінювання рівня досягнення результатів навчання Поточний контроль: • Тестування; • Усне фронтальне опитування; • Письмові контрольні роботи; • Виступи на семінарі; • Робота над практичними кейсами • Захист індивідуального завдання
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: Державне регулювання банківської діяльності; Дослідження фінансової стабільності кредитних установ (КП)
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна спрямована на формування у студентів системи знань про: фінансову інфраструктуру Євросоюзу; специфіку діяльності банків на ринку та продуктів (послуг), які вони пропонують своїм клієнтам; вимоги до банківської етики, які встановлені для банківських установ; основні ризики діяльності банків та підходи до управління ними; відповідальність працівників фінансових установ, організацію внутрішнього аудиту і контролю.
Опис: Європейський сертифікат банкіра (ЄСБ): характеристика та вимоги. Монетарна і фінансова система Євросоюзу. Характеристика ринку банківських продуктів та послуг в ЄС. Побудова взаємовідносин банків з клієнтами. Банківська етика.Ризик-менеджмент у банках ЄС. Протидія відмиванню грошей. Внутрішній аудит, відповідальність і контроль.
Методи та критерії оцінювання: поточний контроль (Тестове опитування; Усне опитування на практичних заняттях; Письмова контрольна робота; Обговорення практичних кейсів з банківської діяльності та розробка рекомендацій щодо їх вирішення; Виконання індивідуального завдання (за варіантом) та його захист)
Критерії оцінювання результатів навчання: поточний контроль - 100%
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: В процесі навчання здобувач повинен продемонструвати активну навчальну діяльність протягом семестру і за результатами поточного контролю набрати від 50 до 100 балів. До обов’язкових видів робіт поточного контролю входять: 1. Дві письмові роботи, що виконуються у ВНС, які оцінюються максимум в 20 балів кожна. 2. Робота на семінарських заняттях, участь в обговоренні кейсів, доповіді оцінюється максимум у 20 балів. 3. Виконання контрольної роботи оцінюється максимум в 20 балів. 4. Виконання індивідуального завдання за окремим варіантом. Індивідуальне завдання з дисципліни виконується шляхом підготовки студентом рецензії на наукову публікацію з питань функціонування банківського сектору, пріоритет при цьому надається англомовним публікаціям. Індивідуальне завдання оцінюється в 20 балів, з яких 14 балів за зміст і оформлення завдання, і максимально 6 балів за захист.
Рекомендована література: 1. TRIPLE E EUROPEAN FOUNDATION CERTIFICATE in BANKING. LEARNING OUTCOMES. Available at https://www.ebtn-association.eu/2015-08-27-06-51-14/european-foundation-certificate-in-banking 2. Financial integration in Europe. European central bank. May 2018. Available at https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/fie/ecb.financialintegrationineurope201805.en.pdf 3. Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems - revised version June 2011. Available at https://www.bis.org/publ/bcbs189.html 4. Economic Bulletin. European central bank. Available at https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-bulletin/html/all_releases.en.html 5. Financial markets and institutions / Anthony Saunders, Marcia Millon Cornett.—5th ed. —(The McGraw-Hill/Irwin series in finance, insurance and real estate) (2012) 6. Електронний навчально-методичний комплекс «Європейський сертифікат банкіра». - Режим доступу: http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=8774
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Website: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017р., протокол №35).