Внутрішній аудит і банківський контролінг

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.072.03.E.042
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Фінанси
Лектор: к.е.н., доц. Курило О.Б.
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Набуття студентами теоретичних і методичних знань з основ контролю і внутрішнього аудиту в банку, отримання і засвоєння практичних навичок з планування, організації і проведення внутрішнього аудиту і контролю в банку, вміння використовувати набуті знання у практичній діяльності.
Завдання: Загальні компетентності: ? ЗК4. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми фахові компетентності: ? СКЗ. Здатність застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи та страхування. ? СК8. Здатність застосовувати інноваційні підходи в сфері фінансів, банківської справи та страхування. ? СК10. Здатність виконувати наукові дослідження у сфері фінансів, банківської справи та страхування з урахуванням поставлених завдань та наявних обмежень. ? СКС-3. Здатність трансформувати уміння і навички наукового дослідження управління стратегічним розвитком фінансового ринку і його учасників, удосконалення банківського державного регулювання, внутрішнього аудиту та контролінгу, управління банківськими ризиками, проектування банківських продуктів та послуг, враховуючи особливості використання європейського сертифікату банкіра.
Результати навчання: Відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, необхідну для вирішення професійних та наукових завдань; розробляти стратегії банків на фінансових ринках, проектувати банківські продукти і послуги, управляти банківськими ризиками. Обґрунтовувати актуальність досліджень, досягати поставлені цілі враховуючи наявні ресурси та можливості
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Ринок фінансових послуг Портфельний менеджмент. Проектування банківських продуктів та послуг. Управляння ризиками у банківській діяльності. Європейський сертифікат банкіра
Короткий зміст навчальної програми: Навчальна дисципліна «Внутрішній аудит і банківський контролінг» є однією з важливих навчальних дисциплін з підготовки магістрів освітньо-наукового блоку «Фінанси і кредит», що забезпечує оволодіння студентами фахових теоретичних знань і практичних навичок у здійсненні контролю за діяльністю банку, а також розумінню стандартів і принципів аудиту стосовно банків. Дисципліна закладає теоретичні основи проведення внутрішнього аудиту касових операцій, міжбанківських розрахунків, кредитних операцій, операцій із цінними паперами, основних засобів і нематеріальних активів, операцій в іноземних валютах, відкриття, порядку ведення і закриття рахунків клієнтів, безготівкових розрахунків клієнтів банку, депозитних (вкладних) операцій, капіталу банку. Приділено також увагу питанням проведення внутрішнього аудиту доходів, витрат і фінансових результатів діяльності банку.
Опис: Внутрішній аудит, його місце у системі внутрішнього контролю суб’єктів господарювання. Організаційні основи функціонування внутрішнього аудиту та функції внутрішнього аудиту в умовах пандемії. Етапи планування внутрішнього аудиту та принципи формування аудиторських документів. Організація та методика проведення аудиту активних банківських операцій Внутрішній аудит пасивних операцій банку. Внутрішній аудит доходів, витрат і фінансових результатів діяльності банку.
Методи та критерії оцінювання: Усне опитування в процесі роботи студентів у малих групах на лекційних і практичних заняттях, виконання тестових завдань за темами курсу у ВНС. При дистанційній роботі (у тому числі за умов карантину) передбачається співбесіда зі студентами під час проведення відеоконференцій та на практичних заняттях. Поточний контроль: тестові завдання у ВНС, робота на практичних заняттях та індивідуальне завдання – 45 балів. Заліковий контроль – 55 балів
Критерії оцінювання результатів навчання: Основними методами оцінювання результатів навчання за дисципліною «Внутрішній аудит та банківський контролінг» можуть бути: – стандартизовані тести; ; – командні проекти; – аналітичні звіти, реферати, есе – презентації результатів виконаних завдань та досліджень; – студентські презентації індивідуальних завдань. При виставленні остаточних результатів навчання враховуються бали за: 1. Поточний контроль роботи здобувача: - Тестове опитування у ВНС; - Усне опитування на практичних заняттях; - Виконання індивідуального завдання його презентація з використанням програми Power Point та його захист. 2. Підсумковий контроль (диференційований залік): за сумарними результатами поточного контроль
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: Максимальну оцінку з практичних занять отримує студент, який систематично готувався до занять і проявляв на них активність. Враховуються тести за темами у ВНС - з переведенням у шкалу 0-4 бали. Відсутні обмеження щодо кількості спроб та мінімальної кількості балів. Максимальну кількість балів з виконання індивідуального завдання отримує здобувач, який вчасно та максимально повно розкрив тему завдання, її мету, предмет та об`єкт дослідження, а також представив презентацію з використанням програми Power Poin. Додатковими балами (до 10 балів в складі усної компоненти) заохочується здобувач до науково-пошукової роботи – публікації наукових тез і статей відповідно до стандартів ВО Львівської політехніки. Загальна сума балів підсумкового контролю – 100 балів. Результати диференційованого заліку з подальшою трансформацією у державну семестрову оцінку представлено у нижче наведеній шкалі. 100-88 балів «відмінно» 87-80 балів «добре» 79-71 балів «добре» 70 – 61 балів «задовільно» 60-50 балів «задовільно» 49-26 балів не атестований 25-00 балів не атестований з оцінкою «незадовільно»
Рекомендована література: 1. Погореленко Н.П., Сидоренко О.М., Сердюк Л.В., Карасьова З.М., Федоренко Н.С. Внутрішній аудит у банку: Навчальний посібник. – Львів: Новий Світ-2000, 2020. – 270[2] с. 2. Внутрішній аудит : навчальний посібник / за ред. Ю. Б. Слободяник. – Суми :ТОВ «ВПП «Фабрика друку», 2018. – 248 с. 3. Скаско О. І. Система контролю банківської діяльності в Україні: теорія та практика : монографія / О. І. Скаско. – Львів : Тріада плюс, 2012. – 308 с. 4. Скаско О. І. Теорія, методологія та організація системи контролю в банках України: автореф. дис. ... д-ра екон. наук: 08.00.09 / О. І. Скаско; Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – 40 c. 5. Аудит (Основи державного, незалежного професійного та внут рішнього аудиту) : підручник / за ред. проф. В. В. Немченко, О. Ю. Редько. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 540 с. 6. Кірєєв О. І. Внутрішній аудит у комерційному банку : навч. посібник/ О. І. Кірєєв, Н. П. Шульга, О. С. Полєтаєва. – К. : КНТЕУ, 2006. – 295 с. 7. Банківський Due Diligence в аспекті протидії легалізації доходів / [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://jurblog.com.ua/2019/03/bankivskiy-due-diligence-v-aspekti-protidiyi-legalizatsiyi-dohodiv 8. Рекуненко І.І., Кобець Ж.О., Швидько І.О. Особливості формування та застосування системи фінансового моніторингу в Україні / І.І. Рекуненко, Ж.О. Кобець, І.О. Швидько // Вісник СумДУ. Серія “Економіка”, № 1 2020 с. 104-117 9. Міщенко В. І., Науменкова С. В. Вдосконалення механізмів управління операційними ризиками банку. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: науковий журнал. Острог : Вид-во НаУОА, червень 2022. No 25(53). С. 102–109 10. Dr. MUTESI Jean Claude. ASSESSMENT OF EFFECT OF INTERNAL AUDIT ON FINANCIAL PERFORMANCE OF BANKS IN RWANDA: A SURVEY OF BANK OF KIGALI (BK), RWANDA / [Електронний ресурс] — Режим доступу: https://brainajournal.com/manuscripts/PAPER%20ON%20INTERNAL%20AUDIT%20Dr.%20MUTESI%20Claude.pdf 11. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua. 12. Закон України Про банки і банківську діяльність зі змінами та доповненнями № 720-IX від 17.06.2020р 13. Закон України Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг – Стаття 15-1. 14. Постанова правління НБУ № 114 від 20.03.98 Про затвердження Положення про організацію внутрішнього аудиту в комерційних банках України. 15. Постанова правління НБУ № 358 від 20.07.99 Про затвердження Методичних вказівок щодо застосування стандартів внутрішнього аудиту в банках України. 16. Методичні рекомендації щодо вдосконалення корпоративного управління в банках України (схвалено ПОСТАНОВОЮ ПРАВЛІННЯ НБУ № 98 від 28.03.2007).
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimitshttps://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017р., протокол №35).