Фінанси інтегрованих структур бізнесу

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.072.01.E.025
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Фінанси
Лектор: Скоропад І.С.
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою дисципліни «Фінанси інтегрованих структур» є оволодіння студентами теоретичних знань та набуття практичних навичок організації фінансово-економічної діяльності корпорації, розв’язання складних спеціалізованих задач та практичних проблем, у т.ч. інноваційного характеру, в процесі здійснення фінансового контролінгу, зокрема, методологією і методикою формування обліково-аналітичного забезпечення системи фінансів.
Завдання: Знання методів оптимізації грошових потоків підприємства з врахуванням зміни вартості грошей в часі, структури активів, капіталу, витрат, портфеля реальних та фінансових інвестицій, рівня фінансових ризиків та дивідендної і кредитної політики підприємства. Знання основних методів оптимізації результуючих фінансово-економічних показників. Знання способів та методів контролю за центрами фінансової відповідальності. Знання форм стратегічного аналізу для формування інформаційного забезпечення та оптимізації фінансового управління.
Результати навчання: Відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, необхідну для вирішення професійних та наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи та страхування. Здійснювати діагностику і моделювання фінансової діяльності суб’єктів господарювання. Використовувати інструментарій і технології сучасного менеджменту в управлінні фінансовими та нефінансовими установами (фінансового контролінгу, бюджетування, податкового моніторингу, санації, оптимізації бізнес-процесів). Застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи та страхування.Використовувати інформаційні системи державних фінансових органів та корпоративних інформаційних систем, електронних систем передавання банківської інформації, міжбанківських та інших платіжних систем.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: -Фінансовий менеджмент
Короткий зміст навчальної програми: Навчальна дисципліна «Фінанси інтегрованих структур» є однією з вибіркових навчальних дисциплін блоку «Міжнародні фінанси» циклу професійної підготовки магістрів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», що забезпечує оволодіння студентами фахових теоретичних знань і практичних навичок з дослідницьких компетентностей
Опис: -Транснаціональна корпорація як суб’єкт глобальної економіки. Регулювання діяльності транснаціональних корпорацій. Злиття та поглинання компаній. Управління транснаціональними корпораціями: конкурентні та корпоративні стратегії. Фінанси транснаціональних корпорацій. Транснаціоналізація форм господарського життя та економічний розвиток. Україна в процесах економічної транснаціоналізації.
Методи та критерії оцінювання: Лекції, семінарські, практичні та лабораторні заняття: словесні методи, демонстрація презентацій, евристичний метод, робота в малих групах, методи статистичної обробки інформації (у т.ч. кореляційно- регресійний аналіз) Самостійна робота дослідницький метод; індуктивні та дедуктивні методи.
Критерії оцінювання результатів навчання: Поточний контроль роботи здобувача: тестування; усне опитування, оцінювання виконання і захисту лабораторних робіт та індивідуального науково-дослідного завдання. Екзаменаційний контроль: оцінювання складання екзамену (письмової та усної компонент). Письмова компонента: завдання 1-го та 2-го рівня – тести; завдання 3-го рівня –задачі.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: Поточний контроль знань студентів з дисципліни “Фінанси транснаціональних корпорацій” проводиться за такими формами: а) за результатами обговорення лекційного матеріалу: - опитування або тестування знань студентів з теоретичного матеріалу; - оцінка виконання ситуаційних вправ та завдань під час заняття; б) за результатами виконання завдань самостійного опрацювання (індивідуальних завдань): - оцінка виконання домашніх завдань під час заняття; - обговорення матеріалів рефератів під час практичних занять; - обговорення матеріалів доповідей з поставленого проблемного питання, проведення дискусій, підведення резюме з даного питання під час практичного заняття; Максимальна кількість балів (10 балів) при оцінюванні знань студентів під час практичного заняття виставляється за такими критеріями: - під час опитувань – за повну і ґрунтовну відповідь на задане запитання з теми заняття; - при тестуванні – за правильні відповіді на всі запитання тесту з теми заняття; - при виконанні ситуаційних вправ та завдань – за запропонований правильний алгоритм (послідовність) вирішення завдання; за знання теоретичних основ проблеми, поставленої в завданні; за володіння формулами та математичними методами, необхідними для вирішення завдання; за отриманий правильний результат. Максимальна кількість балів (20 балів) при оцінюванні знань студентів під час під час написання поточних проміжних контрольних робіт виставляється за правильні відповіді на всі питання роботи.
Рекомендована література: Транснаціональні корпорації: навч. посіб. / За ред. О.В. Шкурупій [О.В.Шкурупій, В.В.Гончаренко, Т.А.Дейнека та ін.] – Київ: Центр учбової літератури, 2016. – 240с. - Войтко С. В.Транснаціональні корпорації : навч. посібник / С. В. Войтко, О. А. Гавриш, О. О. Корогодова, Т. Є. Моісеєнко. – Київ: НТУУ «КПІ», 2016. – 208 c. - Сазонець І.Л. Сутність та основні концепції діяльності ТНК в умовах глобалізації: моногр. - Козак Ю.Г. Транснаціональні корпорації: особливості інвестиційної діяльності: навч. посіб./ За ред. Якубовського С.О.,Козака Ю.Г., Логвінової Н.С. 2-ге вид. перероб. та доп. – Київ: Центр учбової літератури, 2011. – 472с. -Інформаційно-аналітичний фінансовий портал. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://finance.ua -Циганов С. А., Заліско О. І. Емпіричний аналіз структури капіталу сучасних транснаціональних корпорацій // Фінанси України. -2016.- №12. – С.105-123. -Філіпенко А. С. Економічна глобалістика. Світ-система глобалізму / А. С.Філіпенко // Фінанси України. - 2017. - № 1. - С. 127-128
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).