Виконання магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.072.00.O.015
Кількість кредитів: 15.00
Кафедра: Фінанси
Лектор: Керівники магістерської кваліфікаційної роботи
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Магістерська кваліфікаційна роботи передбачає розв'язання складної задачі або проблеми у сфері фінансів, банківської справи та страхування, що вимагає проведення досліджень та здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.
Завдання: Під час виконання магістерської кваліфікаційної роботи у здобувачів вищої освіти формуються такі загальні компетентності: ЗК2. Здатність спілкуватися іноземною мовою. ЗК6. Навички міжособистісної взаємодії. ЗК7. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети. ЗК9. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). ЗК10. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). Під час виконання магістерської кваліфікаційної роботи у здобувачів вищої освіти формуються такі спеціальні (фахові) компетентності: СК2. Здатність використовувати теоретичний та методичний інструментарій для діагностики і моделювання фінансової діяльності суб'єктів господраювання. СК10. Здатність виконувати наукові дослідження у сфері фінансів, банківської справи та страхування з урахуванням поставлених завдань та наявних обмежень.
Результати навчання: Під час виконання магістерської кваліфікаційної роботи у здобувачів вищої освіти формуються такі програмні результати навчання: ПР03. Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових підходів і методів до конкретних ситуацій професійної діяльності. ПР04.Відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, необхідну для вирішення професійних та наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи та страхування. ПР06. Доступно і аргументовано представляти результати досліджень усно і письмово, брати участь у фахових дискусіях. ПР07. Вирішувати етичні дилеми з опоро на норми закону, етичні принципи та загальнолюдські цінності. ПР09. Застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи та страхування. ПР14. Обґрунтовувати актуальність досліджень, можливість досягнення поставлених цілей з урахуванням наявних ресурсів, висувати гіпотези, аргументувати висновки за результатами досліджень. А також такі комунікації: КОМ 1. Донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень та власного досвіду у галузі професійної діяльності. КОМ 2. Здатність ефективно формувати комунікаційну стратегію.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - пререквізити: методологія досліджень у фінансах, іноземна мова за професійним спрямуванням, фінансовий менеджмент, страховий менеджмент, податковий менеджмент, ринок фінансових послуг, фінансові інновації, банківський менеджмент. - кореквізити: практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи.
Короткий зміст навчальної програми: Магістерська кваліфікаційна робота – це науково–дослідницька робота здобувача вищої освіти, яка виконується на завершальному етапі навчання у вищому навчальному закладі після засвоєння теоретичного курсу за освітньо-науковою програмою підготовки магістра та проходження відповідної практики. Магістерська кваліфікаційна робота має комплексний підхід і характеризується актуальністю, глибиною розробки, методами дослідження обраного предмета та об’єкта, аргументованістю, практичною значущістю. Магістерською кваліфікаційною роботою практично перевіряється готовність магістранта до теоретичного осмислення актуальності вибраної теми та її цінності, готовності проводити наукові дослідження і бачити практичне використання результатів цих досліджень.
Опис: Робота складється з вступу, трьох розділів (теоретико-аналітична частина, дослідницько-прогностична частина, рекомендаційна частина), висновків. Другий розділ обов'язково містить результати власних наукових досліджень опублікованих у вигляді статті.
Методи та критерії оцінювання: Відгук керівника та рецензента роботи.
Критерії оцінювання результатів навчання: Керівник оцінює роботу у відгуку керівника, вказуючи на сильні сторони роботи, зазначаючи недоліки роботи, якщо такі виявлено. Рецензент оцінює роботу у рецензії. Остаточна оцінка магістерської кваліфікаційної роботи формується за результатами публічного захисту перед членами ЕК.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 94 бали – оцінка “відмінно” виставляється за високий рівень знань навчального матеріалу, вміння аналізувати явища, які досліджуються, у їхньому взаємозв’язку і розвитку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач 80 балів – оцінка “добре” виставляється за знання навчального матеріалу, включаючи розрахунки, аргументовані відповіді на поставлені запитання (можлива невелика кількість неточностей), вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач, незначні недоліки в оформленні роботи 66 балів – оцінка “задовільно” виставляється за слабкі знання навчального матеріалу, неточні або мало аргументовані відповіді, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач, недоліки в оформленні роботи
Рекомендована література: Методичні рекомендації до виконання магістерських кваліфікаційних робіт здобувачами вищої освіти денної форми навчання освітньо-наукової програми «Фінанси, банківська справа та страхування» другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»/ Укл.: Бондарчук М.К., Хома І.Б., Шкварчук Л.О., Паранчук С.В., Партин Г.О., Гориславець П.А., Кондрат І.Ю., Коць О. О., Желізняк Р. Й., Скоропад І.С., Ярошевич Н.Б. – Львів: Видавництво НУ “Львівська політехніка”, 2022. – 26 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35). (https://lpnu.ua/sites/default/files/2020/pages/1553/178-10vid08092017-2-9.pdf).