Міжнародні ринки капіталу

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.072.01.E.024
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Фінанси
Лектор: доц. Ливдар М.В. к.е.н
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Надати теоретичні знання та практичні уміння, комунікацію достатні для успішного виконання професійних обов’язків за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» і підготувати здобувачів для подаль¬шого працевлаштування за обраною спеціальністю. Це забезпечуватиметься внаслідок формування у студентів компетентностей стосовно обґрунтування фінансових рішень у міжнародному середовищі з різним ступенем невизначеності та ризику.
Завдання: загальних компетентностей: Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. фахових компетентностей: Здатність використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності. Здатність оцінювати дієвість наукового, аналітичного і методичного інструментарію для обґрунтування управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи та страхування. Здатність розробляти технічні завдання для проектування інформаційних систем у сфері фінансів, банківської справи та страхування. Здатність аналізувати фінансову та податкову політику на мікро – й макрорівні та обґрунтовувати напрями їх удосконалення. Здатність адаптувати та імплементувати міжнародні стандарти та нормативи у практичну діяльність корпорацій у частині управління активами, капіталом, інвестиціями, фінансовими результатами, фінансовими ризиками. Здатність наукового дослідження та моделювання процесів бюджетування і оподаткування у корпораціях, їхнього антикризового фінансового управління та фінансового контролінгу, взаємозв’язку з фінансовими посередниками, управління інвестиційною і договірною діяльністю у корпораціях, використовуючи фахові знання з фінансів, банківської справи та страхування.
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: знання критичне осмислення основних теорій, принципів, методів і понять у навчанні та професійній діяльності. уміння : розв’язання складних непередбачуваних задач і проблем у спеціалізованих сферах професійної діяльності та /або навчання, що передбачає збирання та інтеграцію інформації( даних), вибір методів та інструментальних засобів, застосування інноваційних підходів. комунікація : здатність ефективно формувати комунікаційну стратегію. автономія і відповідальність: відповідальність за професійний розвиток окремих осіб та/або груп осіб. Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових підходів і методів до конкретних ситуацій професійної діяльності. Вільно спілкуватися іноземною мовою усно і письмово з професійних та наукових питань, презентувати і обговорювати результати досліджень. Вирішувати етичні дилеми з опорою на норми закону, етичні принципи та загальнолюдські цінності. Обґрунтовувати актуальність досліджень, можливість досягнення поставлених цілей з урахуванням наявних ресурсів, висувати гіпотези, аргументувати висновки за результатами досліджень. Обирати методи адаптації та напрями використання міжнародних стандартів та нормативів у практичній діяльності професіонала у сфері фінансів. Враховувати вплив кон’юнктури на міжнародних фінансових ринках при плануванні структури капіталу та портфеля фінансових інвестицій.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Ринок фінансових послуг Методологія досліджень у фінансах
Короткий зміст навчальної програми: Вивчення процесу становлення міжнародного фінансового ринку, методів сегментації міжнародного фінансового ринку та сучасних інструментів хеджування валютних ризиків. Напрямки діяльності України на міжнародних фінансових ринках, процес інтернаціоналізації та глобалізації міжнародних ринків грошей і капіталів, ринки євровалют і єврокредитів, види послуг комерційних банків на ринку капіталів, методи та механізми фінансування міжнародних проектів.
Опис: Лекція 1.Суть i форми міжнародного pyxy капіталів у сучасній економіці Лекція 2. Міжнародний фінансовий ринок Лекція 3. Міжнародний валютний ринок у системі зовнішньо економічних відносин Лекція 4.Міжнародний кредит. Міжнародний ринок кредитів Лекція 5.Міжнародний ринок цінних паперів Лекція 6. Єроринок та його фінансові інструменти Лекція 7. Міжнародні валютно – кредитні інституції
Методи та критерії оцінювання: Методи контролю знань та умінь здобувача при вивченні дисципліни включають: Тестування у ВНС; Написання та захист контрольної роботи; Усне опитування на практичних заняттях ,робота в малих групах; Виконання індивідуального завдання (за варіантом) та його захист;
Критерії оцінювання результатів навчання: Поточний контроль(ПК) Форми поточного контролю Макс балів (ПК) Виконання та захист контрольної роботи 20 Виконання та захист індивідуального завдання 33 Тестування у ВНС (7*1бал) = 7 балів Усне опитування, робота в малих групах 40 Разом за дисципліну 100
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Бондарчук М.К. Оцінювання фінансової діяльності територіальних громад/ М.К.Бондарчук, Х.Б.Джурик , О.Й.Вівчар/Scientific research of the XXI century. Volume 2 : collective monograph / Compiled by V. Shpak; Chairman of the Editorial Board S. Tabachnikov. Sherman Oaks, California : GS publishing service,2021 2. Ливдар М.В. Навчально – методичний комплекс ВНС Львівської політехніки з дисципліни «Міжнародні ринки капіталу» / М.В. Ливдар // – Сертифікат № 02290 про визнання інформаційного ресурсу у Віртуальному середовищі Львівської політехніки методичною працею з дисципліни «Міжнародні ринки капіталу», Е41-231-690/2018 від 11.05.2018 р. Адреса розміщення: https://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=885 3. Lyvdar M. Elaboration of technology for implementing organizational solutions on innovative clusters development /О. Farat, M. Lyvdar // Baltic Journal of Economic Studies. – 2019. – Vol. 5, No. 3. – P. 207–212. (Web of Science). 4.Ливдар, М., Федевич, Л., Буковська, Н. Трудова міграція в Європі та її вплив на Україну/М. Ливдар, Л. Федевич, Н. Буковська // Економіка та суспільство. [Електронний ресурс] – 2021. – № 24, (фахове видання,) URL:https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-24-28 5. Lyvdar M. Moderni aspekty vedy. - Svazek XXII mezinarodni kolektivni monografie: колективна монографія / M. Lyvdar, l. Antoshchuk, O. Roik. – Jesenice: Publishing Group „ Vedecka perspektiva “, 2022. – 550 c. 6. Information and innovation technologies in economics and administration: monograph. – (Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts ; monograph 27): колективна монографія / P. Horyslavets, N. Dobosz, A. Kazarian, K. Beregovska, V. Teslyuk, Y. Pozdnyakov, M. Lapishko, R. Feshchur, M. Tymoshchuk, S. Shyshkovskyi, A. Manila, I. Khoma, O. Poburko, I. Bakushevych, Y. Bakushevych, O. Slyusarchuk, Y. Slyusarchuk. – Katowice: Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Technicznej w Katowicach, 2019. – 267 c.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).