Економіка бізнесу

Спеціальність: Менеджмент (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.073.01.O.047
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Менеджмент організацій
Лектор: д.е.н., проф. Петрович Йосиф Михайлович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Мета вивчення навчальної дисципліни “Економіка бізнесу” полягає у формуванні системи теоретичних знань, а також набуття практичних навичок управління підприємством в ринкових умовах господарювання.
Завдання: - Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері менеджменту або у процесі навчання, що передбачають проведення досліджень та/або здійснення інновацій за невизначеності умов і вимог - Здатність проведення досліджень на відповідному рівні; - Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу - Здатність до ефективного використання та розвитку ресурсів організації; - Здатність розробляти проекти, управляти ними, виявляти ініціативу та підприємливість; - Здатність до управління організацією та її розвитком. - Уміння прогнозувати рівень економічних показників організації, впроваджувати технології внутрішньо фірмового прогнозування для планування потенціалу організації, її маркетингу, збуту, бюджетів; - Здатність застосовувати поглиблені знання щодо здійснення взаємовідносин у бізнесі, їх організаційного, юридичного, біржового, податкового, страхового супроводу.
Результати навчання: - Критично осмислювати, вибирати та використовувати необхідний науковий, методичний і аналітичний інструментарій для управління в непередбачуваних умовах; - Мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення реалізації управлінських рішень в непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги чинного законодавства, етичні міркування та соціальну відповідальність; - Застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення та інформаційні системи для вирішення задач управління організацією; - Продемонструвати поглиблені знання та розуміння класичних і сучасних підходів до менеджменту організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності), принципів, законів, технології, методів менеджменту організацій, процесу прийняття управлінських рішень, стилів лідерства та керівництва, особливостей розв'язання конфліктів в процесі вирішення завдань професійної діяльності; - Здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з менеджменту, маркетингу, фінансів, логістики, економіки для ефективного управління суб’єктами господарювання в умовах ринкової економіки; - Працювати в середовищі електронної комерції та формувати ланцюги поставок електронної комерції; - Управління комплексними діями або проектами, відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: Системно-управлінська оцінка фінансово-господарської діяльності підприємства. кореквізити: Практика за темою МКР; Виконання МКР.
Короткий зміст навчальної програми: Навчальна дисципліна «Економіка бізнесу» для студентів другого (магістерського) рівня освіти за спеціальністю 073 Менеджмент галузі знань 07 Управління та адміністрування
Опис: Основне завдання навчальної дисципліни полягає у опануванні студентами наукових понять, теорій і методів, необхідних для управління діяльністю підприємств та успішного ведення бізнесу; особливостей ресурсного забезпечення діяльності підприємства, цінової політики, доходів і витрат підприємста та здатності шукати напрями і резерви удосконалення процесів і методів управління діяльністю підприємств для підвищення ефективності ведення бізнесу.
Методи та критерії оцінювання: Поточний та екзаменаційний контроль. Методи оцінювання знань: вибіркове усне опитування; тести, дискусія, оцінка активності, внесених пропозицій, оригінальних рішень, уточнень і визначень тощо. Екзамен – письмове опитування, тестовий контроль.
Критерії оцінювання результатів навчання: • Оцінка «відмінно» (88-100 балів) відповідає всебічному системному і глибокому знанню програмного матеріалу; засвоєнню інформації з лекційного курсу, основної і додаткової літератури; чіткому володінню понятійним апаратом, методами та інструментарієм, передбаченими програмою; вмінню безпомилково використовувати їх для вирішення як типових, так і нетипових проблемних ситуацій; • Оцінка «добре» (71-87 балів) відповідає знанню основного програмного матеріалу; засвоєнню інформації з лекційного курсу; володінню основним понятійним апаратом, методами та інструментарієм, передбаченими програмою; вмінню безпомилково використовувати їх для вирішення як типових ситуацій, допускаючи окремі помилки; • Оцінка «задовільно» (50-70 балів) відповідає незнанню основного програмного матеріалу; володінню окремими поняттями, методами та інструментарієм, допускаючи при їх використанні суттєві помилки. • Оцінка «незадовільно» (0-49 балів) передбачає, що студент не розуміє суті поставлених питань та не знає основних понять курсу.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: Рекомендована література: 1. Економіка і бізнес: підручник / за ред. д.е.н., проф. Л. Г. Мельника, д.е.н., проф. О. І. Карінцевої. Суми: Університетська книга, 2021. 316 с. 2. Проривні технології в економіці і бізнесі (досвід ЄС та практика України у світлі ІІІ, ІV і V промислових революцій): навч. посіб. / за ред. Л.Г. Мельника та Б.Л. Ковальова. Суми: СумДУ, 2020. 180 с. 3.Березівський П. С. Організація виробництва, прогнозування та планування в агропромисловому комплексі України : навч. посіб. / П. С. Березівський, Н. І. Михалюк. – К. : Ліра-К, 2015. – 440 с. 4. Грибик І. І. Економіка та управління підприємством: теорія і практика : навч. посіб. / І. І. Грибик. – К. : Ліра-К, 2014. – 428 с. Навчально-методичне забезпечення: 1. Гвоздь М.Я. «Прийняття управлінських рішень» Конспект лекцій для студентів спеціальності 6.030601 «Менеджмент». //. / Укл.: Р.О. Мірошник, М.Я. Гвоздь. – Львів.: 2016. – 90 с. 2. Управління діяльністю організаційно-виробничих систем. Методичні вказівки для практичних занять студентів-магістрів денної та заочної форми навчання спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій та адміністрування» / Укл.: Й.М. Петрович, М.Я. Гвоздь. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2016. – 23 с. Інформаційні ресурси: 1.Дані Державної служби Статистики України - https://ukrstat.gov.ua/ 2. Журнал “Маркетинг і менеджмент інновацій”. – http://mmi.fem.sumdu.edu.ua. 3. Інтернет-портал для управлінців. – http://www.management.com.ua.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Економіка бізнесу (курсовий проект)

Спеціальність: Менеджмент (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.073.01.O.049
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Менеджмент організацій
Лектор: д.е.н., проф. Петрович Йосиф Михайлович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою виконання курсового проекту “Економіка бізнесу” є узагальнення і систематизації знань студентів-магістрантів у галузі економіки бізнесу, а також проєктного та фінансового менеджменту.
Завдання: - Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері менеджменту або у процесі навчання, що передбачають проведення досліджень та/або здійснення інновацій за невизначеності умов і вимог - Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій; - Здатність використовувати психологічні технології роботи з персоналом. - Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, приймати ефективні управлінські рішення та забезпечувати їх реалізацію; -Уміння досліджувати ринки, здійснювати порівняльно-аналітичний моніторинг конкурентів, діагностувати та підвищувати конкурентоспроможність підприємств і організацій; -Уміння розробляти системи електронного бізнесу, інтегрувати їх інструментарій в організаційно-виробничі структури, розробляти бізнес-процеси організації
Результати навчання: - Мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення реалізації управлінських рішень в непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги чинного законодавства, етичні міркування та соціальну відповідальність; - Організовувати та здійснювати ефективні комунікації всередині колективу, з представниками різних професійних груп та в міжнародному контексті; - Продемонструвати поглиблені знання та розуміння класичних і сучасних підходів до менеджменту організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності), принципів, законів, технології, методів менеджменту організацій, процесу прийняття управлінських рішень, стилів лідерства та керівництва, особливостей розв'язання конфліктів в процесі вирішення завдань професійної діяльності; - Здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з менеджменту, маркетингу, фінансів, логістики, економіки для ефективного управління суб’єктами господарювання в умовах ринкової економіки; - Донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень та власного досвіду в галузі професійної діяльності
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: Системно-управлінська оцінка фінансово-господарської діяльності підприємства. кореквізити: Практика за темою МКР; Виконання МКР.
Короткий зміст навчальної програми: Курсовий проект «Економіка бізнесу» розроблений для студентів другого (магістерського) рівня освіти за спеціальністю 073 Менеджмент галузі знань 07 Управління та адміністрування.
Опис: Основне завдання курсового проєкту полягає у визначення доцільності реалізації інвестиційного рішення для підприємства на основі розрахунку основних показників його ефективності (зокрема, чистої приведеної вартості, внутрішньої норми прибутковості (окупності), рентабельності інвестицій та терміну окупності проекту тощо).
Методи та критерії оцінювання: звіт за результатами виконання курсового проекту, підсумковий контроль (рівень виконання завдання – 70%, оформлення- 10%, захист -20%).
Критерії оцінювання результатів навчання: • Оцінка «відмінно» (88-100 балів) відповідає всебічному системному і глибокому знанню програмного матеріалу; засвоєнню інформації з лекційного курсу, основної і додаткової літератури; чіткому володінню понятійним апаратом, методами та інструментарієм, передбаченими програмою; вмінню безпомилково використовувати їх для вирішення як типових, так і нетипових проблемних ситуацій; • Оцінка «добре» (71-87 балів) відповідає знанню основного програмного матеріалу; засвоєнню інформації з лекційного курсу; володінню основним понятійним апаратом, методами та інструментарієм, передбаченими програмою; вмінню безпомилково використовувати їх для вирішення як типових ситуацій, допускаючи окремі помилки; • Оцінка «задовільно» (50-70 балів) відповідає незнанню основного програмного матеріалу; володінню окремими поняттями, методами та інструментарієм, допускаючи при їх використанні суттєві помилки. • Оцінка «незадовільно» (0-49 балів) передбачає, що студент не розуміє суті поставлених питань та не знає основних понять курсу.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: Рекомендована література: 1. Економіка і бізнес: підручник / за ред. д.е.н., проф. Л. Г. Мельника, д.е.н., проф. О. І. Карінцевої. Суми: Університетська книга, 2021. 316 с. 2. Проривні технології в економіці і бізнесі (досвід ЄС та практика України у світлі ІІІ, ІV і V промислових революцій): навч. посіб. / за ред. Л.Г. Мельника та Б.Л. Ковальова. Суми: СумДУ, 2020. 180 с. 3.Березівський П. С. Організація виробництва, прогнозування та планування в агропромисловому комплексі України : навч. посіб. / П. С. Березівський, Н. І. Михалюк. – К. : Ліра-К, 2015. – 440 с. 4. Грибик І. І. Економіка та управління підприємством: теорія і практика : навч. посіб. / І. І. Грибик. – К. : Ліра-К, 2014. – 428 с. Навчально-методичне забезпечення: 1. ЕКОНОМІКА БІЗНЕСУ: обґрунтування доцільності інвестиційного проєкту: Методичні вказівки до виконання курсового проєкту для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» / Укл.: Чухрай Н.І., Новаківський І.І., Гавран В.Я., Дзюбіна А.В. – Львів, 2020. – 26 с. 2. Гвоздь М.Я. «Прийняття управлінських рішень» Конспект лекцій для студентів спеціальності 6.030601 «Менеджмент». //. / Укл.: Р.О. Мірошник, М.Я. Гвоздь. – Львів.: 2016. – 90 с. (Зареєстровано №6867 від 13.05.2016). Інформаційні ресурси: 1.Дані Державної служби Статистики України - https://ukrstat.gov.ua/ 2. Журнал “Маркетинг і менеджмент інновацій”. – http://mmi.fem.sumdu.edu.ua. 3. Інтернет-портал для управлінців. – http://www.management.com.ua.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).