Економіка інноваційної діяльності

Спеціальність: Менеджмент (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.073.02.O.061
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Менеджмент організацій
Лектор: к.е.н., доц. Лісовська Л.С.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: .
Завдання: .
Результати навчання: • здатність продемонструвати поглиблені знання фундаментальних засад та сучасних тенденцій розвитку стратегічного, проектного, фінансового менеджменту; • інтегрувати та застосовувати набуті теоретичні знання на практиці для розв’язання управлінських завдань у сфері інноваційної діяльності; • ідентифікувати витрати на інноваційну діяльності за бухгалтерським, податковим і управлінським підходами, групувати їх за різними ознаками, застосовувати сучасні методи калькулювання собівартості та визначення ціни інноваційних продуктів; • розробляти, оцінювати та обґрунтовувати варіанти інноваційного розвитку підприємств (організацій, установ) у динамічному внутрішньому і нестабільному зовнішньому середовищі та визначати оптимальну структуру ресурсів для їхнього впровадження.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: кореквізити: Управління інноваційним розвитком організації
Короткий зміст навчальної програми: Сутнісна характеристика інноваційної діяльності та інноваційного процесу. Інноваційна політика підприємства, принципи формування та складові інноваційної політики підприємства. Ресурсне забезпечення інноваційної діяльності: майнові ресурси, фінансові та інформаційні ресурси, інтелектуальний капітал інноваційної діяльності. Техніко-технологічна база та виробнича потужність інноваційного підприємства. Виробнича програма інноваційного підприємства. Якість та конкурентоспроможність продукції інноваційного підприємства. Поняття та види витрат на інновації. Формування собівартості інноваційної продукції. Ціноутворення на продукцію інноваційного підприємства. Методологічні основи здійснення моніторингу інновацій. Комплексне оцінювання ефективності інноваційної діяльності. Економічна безпека інноваційного підприємства. Економічні аспекти управління ризиками в інноваційній діяльності. Антикризова діяльність інноваційного підприємства.
Опис: .
Методи та критерії оцінювання: • письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування (30%) • підсумковий контроль (70 %, контрольний захід,іспит): письмова форма (70%)
Критерії оцінювання результатів навчання: .
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: Оцінка «відмінно» (88-100 балів) відповідає всебічному системному і глибокому знанню програмного матеріалу; засвоєнню інформації з лекційного курсу, основної і додаткової літератури; чіткому володінню понятійним апаратом, методами та інструментарієм, передбаченими програмою; вмінню безпомилково використовувати їх для вирішення як типових, так і нетипових проблемних ситуацій; Оцінка «добре» (71-87 балів) відповідає знанню основного програмного матеріалу; засвоєнню інформації з лекційного курсу; володінню основним понятійним апаратом, методами та інструментарієм, передбаченими програмою; вмінню безпомилково використовувати їх для вирішення як типових ситуацій, допускаючи окремі помилки; Оцінка «задовільно» (50-70 балів) відповідає незнанню основного програмного матеріалу; володінню окремими поняттями, методами та інструментарієм, допускаючи при їх використанні суттєві помилки. Оцінка «незадовільно» (0-49 балів) передбачає, що студент не розуміє суті поставлених питань та не знає основних понять курсу.
Рекомендована література: 1.Чухрай Н.І. Економіка інноваційного підприємства: навчальний посібник /Н.І. Чухрай, Л.С. Лісовська. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 324 c. 2. Стадник В.В. Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства / В.В. Стадник, М.А. Йохна. - Хмельницький: ХНУ, 2010.-320 с. 3. Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства: навч. посіб. / за заг. ред. О.М. Ястремської, Г.В. Верещагіної. - X. : ВД «ІНЖЕК», 2010.-340 с. 4. Чухрай Н.І. Стратегічне управління інноваційним розвитком підприє¬мства / Н.І. Чухрай. - Львів: Нац. ун-т «Львівська політехніка», 2010. 5. Шершньова З.С. Стратегічне управління : підручник / З.С. Шершньова. - 2-ге вид., переробл. і допов. - К. : КНЕУ, 2004. - 699 с. 6. Чухрай Н., Патора Р. Товарна інноваційна політика: управління інноваціями на підприємстві / Чухрай Н., Патора Р. – К.: КОНДОР, 2006. – 398 с. – (Підручник). 7. Управління інноваціями: навч. посібник / Н.І.Чухрай, Л.С.Лісовська. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 248 с.

Економіка інноваційної діяльності (курсовий проект)

Спеціальність: Менеджмент (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.073.02.O.064
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Менеджмент організацій
Лектор: к.е.н.,доц. Лісовська Л. С.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: .
Завдання: .
Результати навчання: • здатність продемонструвати знання і розуміння факторів сучасного ринкового середовища, маркетингових підходів до створення та виведення на ринок інноваційних продуктів і розроблення інноваційних стратегій розвитку підприємств (організацій) різних видів діяльності; • інтегрувати інноваційну та маркетингову політику підприємства (організації), управляти процесом пошуку цільового ринку з метою реалізації інноваційного потенціалу, узгоджувати потреби та поведінкову реакцію споживачів і розробляти заходи для активізації внутрішніх і зовнішніх факторів мотивування попиту на інноваційні продукти ; • досліджувати ринкове середовище, здійснювати порівняльно- аналітичний моніторинг діяльності конкурентів, мобілізацію можливостей для покращення якості та підвищення конкурентоспроможності інноваційних продуктів і підприємства (організації, установи) на внутрішньому, зовнішньому ринках та у віртуальному середовищі.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: кореквізити: • Фінансовий менеджмент • Проектний менеджмент • Стратегічний менеджмент
Короткий зміст навчальної програми: Загальна характеристика діючої системи менеджменту інноваційної організації. Аналізування внутрішнього та зовнішнього середовища інноваційної організації. Генерування альтернатив інноваційного розвитку та вибір оптимальної стратегії інноваційного розвитку інноваційної організації. Формування організаційної форми управління реалізацією інноваційної стратегії інноваційної організації
Опис: .
Методи та критерії оцінювання: • звіт за результатами виконання курсової роботи, підсумковий контроль (рівень виконання завдання – 70%, оформлення - 10%, захист -20%)
Критерії оцінювання результатів навчання: .
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: Оцінка «відмінно» (88-100 балів) відповідає всебічному системному і глибокому знанню програмного матеріалу; засвоєнню інформації з лекційного курсу, основної і додаткової літератури; чіткому володінню понятійним апаратом, методами та інструментарієм, передбаченими програмою; вмінню безпомилково використовувати їх для вирішення як типових, так і нетипових проблемних ситуацій; Оцінка «добре» (71-87 балів) відповідає знанню основного програмного матеріалу; засвоєнню інформації з лекційного курсу; володінню основним понятійним апаратом, методами та інструментарієм, передбаченими програмою; вмінню безпомилково використовувати їх для вирішення як типових ситуацій, допускаючи окремі помилки; Оцінка «задовільно» (50-70 балів) відповідає незнанню основного програмного матеріалу; володінню окремими поняттями, методами та інструментарієм, допускаючи при їх використанні суттєві помилки. Оцінка «незадовільно» (0-49 балів) передбачає, що студент не розуміє суті поставлених питань та не знає основних понять курсу.
Рекомендована література: 1. Чухрай Н. І. Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства: підручник / Н. І. Чухрай, О. П. Просович – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 500 с. 2.Чухрай Н.І. Економіка інноваційного підприємства: навчальний посібник /Н.І. Чухрай, Л.С. Лісовська. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 324 c. 3. Стадник В.В. Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства / В.В. Стадник, М.А. Йохна. - Хмельницький: ХНУ, 2010.-320 с. 4. Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства: навч. посіб. / за заг. ред. О.М. Ястремської, Г.В. Верещагіної. - X. : ВД «ІНЖЕК», 2010.-340 с. 5. Шершньова З.С. Стратегічне управління : підручник / З.С. Шершньова. - 2-ге вид., переробл. і допов. - К. : КНЕУ, 2004. - 699 с. 6. Чухрай Н., Патора Р. Товарна інноваційна політика: управління інноваціями на підприємстві / Чухрай Н., Патора Р. – К.: КОНДОР, 2006. – 398 с. – (Підручник). 7. Управління інноваціями: навч. посібник / Н.І.Чухрай, Л.С.Лісовська. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 248 с.