Ділове адміністрування

Спеціальність: Менеджмент (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.073.01.O.046
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Менеджмент організацій
Лектор: к.е.н.. доцент Галаз Л. В.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Оволодіння теорією та практикою результативного управління організацією у мінливих умовах соціально-економічного оточення.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей: загальних: - здатність проведення досліджень на відповідному рівні; -здатність генерувати нові ідеї (креативність); - здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу фахових : - здатність встановлювати цінності, бачення, місію, цілі та критерії, за якими організація визначає подальші напрями розвитку, розробляти і реалізовувати відповідні стратегії та плани; - здатність до ефективного використання та розвитку ресурсів організації; - здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, приймати ефективні управлінські рішення та забезпечувати їх реалізацію; - здатність до управління організацією та її розвитком; - здатність застосовувати отримані поглиблені знання класичної та сучасної теоретико-методологічної та методико-прикладної бази управління організаціями різних видів економічної діяльності та адміністрування.
Результати навчання: • здатність продемонструвати поглиблені знання нормативно-правового забезпечення діяльності організацій різних видів економічної діяльності, його законодавчого регулювання і відповідальності; • здатність розкривати соціально-економічну сутність явищ та процесів господарської діяльності організацій, оцінювати вплив на економічні процеси зовнішніх факторів, тенденції розвитку світової економіки, мати цілісне уявлення про систему розвитку організації, аналізувати і використовувати історичний досвід у вирішенні актуальних проблем вітчизняної економіки; • знання механізму виявлення цінностей і ціннісних орієнтацій особи, управління ними із застосуванням інноваційних персонал-технологій; • знання методів, техніки, залученої технології, передових шкіл управління в галузі підготовки керівників кадрових служб і управління поведінкою персоналу; • використовувати навики групового потенціалу, володіння знаннями про інноваційні технології управління людськими ресурсами організації; • використовувати методи формування стабільного висококваліфікованого персоналу, оцінювання стану плинності кадрів, розробки та впровадження заходів щодо підвищення стабільності кадрів та керування мобільністю персоналу організацій; • здатність застосовувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології для ефективного спілкування на професійному та суспільному рівнях.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: кореквізити: Інфраструктура малого та середнього бізнесу; Прогнозування економічних процесів.
Короткий зміст навчальної програми: Навчальна дисципліна «Ділове адміністрування» розроблена для студентів другого (магістерського) рівня вищої школи галузі знань 07 «Управління та адміністрування» , спеціальності 073 «Менеджмент».
Опис: Системна модель менеджменту організації. Еволюція організації. Організаційний механізм менеджменту організації. Організаційний інжиніринг. Управлінські моделі. Організаційний дизайн. Керівництво в організації. Ризикозахищеність організації. Управління результативністю менеджменту організації. Теоретичні основи корпоративного управління. Стандарти і моделі корпоративного управління. Зовнішнє середовище корпоративного управління
Методи та критерії оцінювання: Перевірку і оцінювання знань студентів проводять у наступних формах: - оцінювання роботи і знань студентів під час практичних занять; - виконання лабораторних робіт; - складання проміжного контролю знань за відповідними темами; - складання іспиту.
Критерії оцінювання результатів навчання: • письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування (45%) • підсумковий контроль (55 %, контрольний захід,іспит): письмова форма 55%)
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: Література 1. Основи адміністративного менеджменту : навч. посіб. / В. Д. Бакуменко, Л. М. Усаченко, В. І. Тимцуник, О. В. Червякова; за заг. ред. Л. М. Усаченко. – К.: ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2013. – 148 с. 2. Бондар-Підгурська О. В. Ділове адміністрування (Корпоративне управління): навч. посіб./ О. В. Бондар-Підгурська, А. О. Глєбова. – К.: Вид-во Ліра-К, 2015. – 487 с. 3. Карий О. І. Менеджмент організацій і адміністрування: 1001 тест». Збірник типових завдань / О. І. Карий, І. Я. Кулиняк, Л. В. Галаз, Г. В. Рачинська, М. Я. Гвоздь – Львів: Вид-во «Растр – 7», 2018. -278 с. 4. Карий О. І. Менеджмент та інновації: теорія і практикум: навчальний посібник / О. І. Карий, Л. С. Лісовська, І. Я. Кулиняк, Л. В. Галаз, Ю. Г. Бондаренко. – Львів: Растр-7, 2020. – 298 c. 5. Мальська М. П. Корпоративне управління: теорія та практика: підручник/ Мальська М. П., Мандюк Н. Л., Занько Ю. С. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 360 с. Навчально-методичний комплекс Галаз Л. В. Електронний навчально-методичний комплекс «Ділове адміністрування» / Л. В. Галаз, К. В. Процак. Режим доступу: http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=380, №Е41-235-819/2020 від 12.02.2020 р. Інформаційні ресурси 1.Сервер Верховної Ради України. // www.rada.gov.ua 2. Нормативні акти України. // www.nau.kiev.ua 3. Державний комітет статистики України // http://ukrstat.gov.ua. 4. Бібліотека українських підручників // http://pidrucniki/ws. 5. Віртуальне навчальне середовище НУ «Львівська політехніка» Режим доступу http://vns.lp.edu.ua/enrol/index.php?id=12893
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Ділове адміністрування (курсова робота)

Спеціальність: Менеджмент (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.073.01.O.048
Кількість кредитів: 2.00
Кафедра: Менеджмент організацій
Лектор: к.е.н., доц. Галаз Л. В.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Засвоєння закономірностей стратегії бізнесу та становлення організаційної концепції підприємства, методів та процедур управління організацією; підготовка професіональних управлінських кадрів нового стилю мислення; отримання знань та навиків, які необхідні для оволодіння мистецтвом управління бізнесом в умовах конкуренції
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей: - здатність обирати та використовувати концепції, методи та інструментарій менеджменту, в тому числі у відповідності до визначених цілей та міжнародних стандартів; - здатність до ефективного використання та розвитку ресурсів організації; - здатність розробляти проекти, управляти ними, виявляти ініціативу та підприємливість; - здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, приймати ефективні управлінські рішення та забезпечувати їх реалізацію; - здатність до управління організацією та її розвитком; - уміння досліджувати ринки, здійснювати порівняльно-аналітичний моніторинг конкурентів, діагностувати та підвищувати конкурентоспроможність підприємств і організацій.
Результати навчання: • Продемонструвати поглиблені знання та розуміння класичних і сучасних підходів до менеджменту організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності), принципів, законів, технології, методів менеджменту організацій, процесу прийняття управлінських рішень, стилів лідерства та керівництва, особливостей розв'язання конфліктів в процесі вирішення завдань професійної діяльності; • виявити здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з менеджменту, маркетингу, фінансів, логістики, економіки для ефективного управління суб’єктами господарювання в умовах ринкової економіки; • ухвалювати обґрунтовані стратегічні маркетингові рішення, поєднувати різноманітні економіко-математичні методи та моделі планування, організування та оцінювання результативності господарської діяльності підприємств і організацій; • розробляти стратегічні, тактичні та оперативні плани поточної діяльності, плани забезпечення ресурсами усіх видів, бізнес-плани та контролювати їх виконання.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: Управління бізнесом, Основи менеджменту. кореквізити: Економіка бізнесу, Інфраструктура малого та середнього бізнесу.
Короткий зміст навчальної програми: Курсова робота «Ділове адміністрування» розроблена для студентів другого (магістерського) рівня вищої школи галузі знань 07 «Управління та адміністрування» , спеціальності 073 «Менеджмент».
Опис: Аналіз та оцінювання ефективності діючої системи управління в організації. Удосконалення діючої системи менеджменту організації. Удосконалення виконання основних (загальних) управлінських функцій в організації. Поліпшення використання методів управління в організації. Удосконалення менеджерського складу та функціонування інших системи управління.
Методи та критерії оцінювання: Перевірку і оцінювання знань студентів проводять у наступних формах: - оцінювання роботи і знань студентів під час консультацій протягом семестру; - виконання розділів курсової роботи згідно встановлених часових меж; - оцінювання якості виконаної курсової роботи; - оцінювання відповідей студента під час захисту курсової роботи.
Критерії оцінювання результатів навчання: • звіт за результатами виконання курсової роботи, підсумковий контроль (рівень виконання завдання – 70%, оформлення- 10%, захист -20%) Контроль здійснюється за рейтинговою системою згідно з положенням про рейтингове оцінювання досягнень студентів № 27-1-10 від 23.01.2019 р., положенням про організацію та проведення поточного і семестрового контролю результатів навчання студентів № 27-1-10 від 23.01.2019 р.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: Література 1. Основи адміністративного менеджменту : навч. посіб. / В. Д. Бакуменко, Л. М. Усаченко, В. І. Тимцуник, О. В. Червякова; за заг. ред. Л. М. Усаченко. – К.: ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2013. – 148 с. 2. Бондар-Підгурська О. В. Ділове адміністрування (Корпоративне управління): навч. посіб./ О. В. Бондар-Підгурська, А. О. Глєбова. – К.: Вид-во Ліра-К, 2015. – 487 с. 3. Карий О. І. Менеджмент організацій і адміністрування: 1001 тест». Збірник типових завдань / О. І. Карий, І. Я. Кулиняк, Л. В. Галаз, Г. В. Рачинська, М. Я. Гвоздь – Львів: Вид-во «Растр – 7», 2018. -278 с. 4. Карий О. І. Менеджмент та інновації: теорія і практикум: навчальний посібник / О. І. Карий, Л. С. Лісовська, І. Я. Кулиняк, Л. В. Галаз, Ю. Г. Бондаренко. – Львів: Растр-7, 2020. – 298 c. 5. Мальська М. П. Корпоративне управління: теорія та практика: підручник/ Мальська М. П., Мандюк Н. Л., Занько Ю. С. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 360 с. Навчально-методичний комплекс Галаз Л. В. Електронний навчально-методичний комплекс «Ділове адміністрування» / Л. В. Галаз, К. В. Процак. Режим доступу: http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=380, №Е41-235-819/2020 від 12.02.2020 р. Інформаційні ресурси 1.Сервер Верховної Ради України. // www.rada.gov.ua 2. Нормативні акти України. // www.nau.kiev.ua 3. Державний комітет статистики України // http://ukrstat.gov.ua. 4. Бібліотека українських підручників // http://pidrucniki/ws. 5. Віртуальне навчальне середовище НУ «Львівська політехніка» Режим доступу http://vns.lp.edu.ua/enrol/index.php?id=12893
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).