Логістика та управління ланцюгами поставок

Спеціальність: Менеджмент (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.073.07.O.096
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Маркетинг і логістика
Лектор: Похильченко О.А., кандидат економічних наук, доцент
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення модуля студент повинен: • знати: моделі та характерні риси види мереж та ланцюгів поставок; засади функціонування ланцюгів поставок: моделі бізнес-процесів, базові елементи управління, особливості рішень у сферах постачання, виробництва, збуту та проектування нових продуктів; методи та інструментарій оцінювання результативності ланцюга поставок; особливості розвитку нових продуктів в ланцюгах поставок; особливості управління виробничими потужностями в ланцюгах поставок; роль логістики у стратегічному розвитку ланцюга поставок; особливості проектування ланцюга поставок та досягнення ним конкурентних переваг. • вміти: стратегічно та тактично планувати функціонування ланцюга поставок, оцінювати вплив логістики на результати діяльності як ланцюга поставок, так і окремих його учасників, виявляти резерви підвищення економічної ефективності проектованих і діючих ланцюгів поставок.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Пререквізит: логістика. • Кореквізит: проектування логістичних систем.
Короткий зміст навчальної програми: Інтеграція підприємств в ланцюгу поставок – нова парадигма. Засади функціонування ланцюга поставок. Результативність ланцюга поставок. Розвиток продуктів в ланцюгу поставок. Управління виробничими потужностями в ланцюгу поставок. Логістична парадигма формування ланцюга поставок. Особливості проектування ланцюга поставок та досягнення ними конкурентних переваг.
Методи та критерії оцінювання: – поточний контроль (40%): розв’язування тестових завдань та аналітичних задач, розгляд ситуаційних вправ, усне опитування. – підсумковий контроль (60%, екзамен): семестровий контроль.
Рекомендована література: - Крикавський Є. Логістика та управління ланцюгами поставок: Підручник / Є. Крикавський, О. Похильченко, М. Фертч. ¬¬– Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. – 848 с. - Крикавський Є.В., Похильченко О.А. Економіка логістики: Підручник / Є.В. Крикавський, О.А. Похильченко та інші (Н.В. Чорнописька Н., О.С. Костюк, Н.Б. Савіна, С.М. Нікшич, Л.Я. Якимишин). За загальною редакцією Крикавського Є.В. та Похильченко О.А. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2014. – 526 с. - Hugos M. Zarzadzanie lancuchem dostaw, Helion, Gliwice 2011. – 280 s. - Bozarth C.B. Wprowadzenie do zarzadzania operacjami i lancuchem dostaw / C.B. Bozarth, R.B. Handfield. – Helion, Gliwice, 2007. - Szymonik A., Logistyka i zarzadzanie lancuchem dostaw, Difin, Warszawa, czasc 2, 2011.

Логістика та управління ланцюгами поставок (курсова робота)

Спеціальність: Менеджмент (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.073.07.O.098
Кількість кредитів: 2.00
Кафедра: Маркетинг і логістика
Лектор: к.е.н., доцент Гірна О.Б.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення модуля студент повинен: - знати: сучасні концепції і технології, які використовуються при організації процесу управління ланцюгами поставок; основні принципи формування системного погляду на управління ланцюгами поставок; оволодіти основними навичками в галузі стратегічного планування, організації та управління ланцюгами поставок в розрізі сфер постачання, виробництва та збуту; - уміти: приймати рішення в управлінні ланцюгами поставок, розвивати практичні навички з проектування ланцюгів поставок, координувати взаємовідносини між учасниками ланцюга поставок, оцінювати економічну ефективність функціонування ланцюга поставок, здійснювати інформаційну підтримку в управлінні ланцюгами поставок.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Необхідні обов'язкові попередні та супутні модулі: – пререквізит: логістичні системи; методологія та організація наукових досліджень; – кореквізит: логістика та управління ланцюгами поставок.
Короткий зміст навчальної програми: Загальна характеристика виробничо-господарської та фінансової діяльності об’єкта дослідження. Опис п’яти базисних бізнес-процесів SCOR-моделі учасників ланцюга поставок: PLAN (Планування), SOURCE (Закупівля), MAKE (Виробництво), DELIVER (Доставка), RETURN (Повернення). Розробка логістичних рішень стосовно науково-практичного вирішення завдань покращення управління ланцюгом поставок досліджуваного підприємства.
Методи та критерії оцінювання: Підсумковий контроль (100%, залік): захист курсової роботи
Рекомендована література: 1.Бауэрсокс Д. Дж. Логистика: Интегрированная цепь поставок / Logistical Management / Д. Дж. Бауэрсокс, Д. Дж. Клосс; пер. с англ. - М.: Олимп-бизнес. 2010. - 640 с. 2.Иванов Д.А. Управление цепями поставок / Д.А. Иванов. - СПб. : Изд-во СПбГПУ. 2009.- 660 с. 3.Стерлигова А.Н. Управление запасами в цепях поставок: учебник. А.Н. Стерлигова. - М.: ИНФРА-М. 2008. - 430 с. 4.Управление цепями поставок: Справочник издательства Gower / под ред. Дж.Гатторны; ред. Р.Огулин, М.Рейнольдс; пер. с 5-го англ. изд. - М.: ИНФРА-М. 2010. - 670 с. 5.Чухрай Н. Формування ланцюга поставок: питання теорії та практики : монографія / Н. Чухрай, О. Гірна. - Л. : Інтелект-Захід. 2007. -232 с. 6. Дж. Пол Дитман Новые идеи в управлении цепями поставок. 5 шагов, которые ведут к реальному результату / Дж. Пол Дитман, Джон Т. Менцер, Рубен Е. Слоун; пер. с англ. - М.: Альпина Паблишер. 2015. - 230 с.