Проектування логістичних систем

Спеціальність: Менеджмент (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.073.07.O.097
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Маркетинг і логістика
Лектор: кандидат економічних наук, доцент Чорнописька Н.В.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення модуля студент повинен: • знати: принципи, функції та процедуру проектування логістичних систем; методи управління проектуванням логістичної системи; методологію проектного підходу до формування та розвитку логістичних систем підприємства; вимоги до планувальних рішень; основні етапи формування інфраструктури логістичної системи; регіональні аспекти формування інтегрованих логістичних систем; принципи, функції і методи організації функціонування логістичних систем; методи оптимізації параметрів логістичних систем та впровадження проектних рішень. • вміти: визначати структуру логістичної системи згідно з ситуацією, що склалася на ринку; формулювати економічні цілі і завдання підсистем логістичної системи; визначати фізичну та ринкову межу логістичної системи; чітко дотримуватися певних процедур при плануванні логістичних систем на макро-, мезо- та мікрорівнях; визначати місце розміщення логістичного об’єкту; гармонізувати потужності об’єктів логістичної системи; організовувати ланцюги створення вартості на різних рівнях; застосовувати проектний підхід до формування та розвитку логістичної системи підприємства; організовувати проектну команду та її взаємодію з учасниками проекту; розробляти бізнес-план проекту логістичної системи і економічно обґрунтовувати форми інвестування.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Пререквізит: транспортна логістика, економіка логістики; • Кореквізит: логістика та управління ланцюгами поставок, логістичний менеджмент.
Короткий зміст навчальної програми: Детермінанти розвитку логістичних систем. Поняття логістичної системи, її властивості, класифікація логістичних систем. Методологічні основи аналізу та синтезу логістичних систем. Життєвий цикл і режим функціонування логістичної системи. Методологічні принципи проектування логістичних систем. Узагальнена процедура проектування логістичних систем. Інфраструктура і вибір місця розміщення логістичного об’єкта на логістичному полігоні. Визначення та гармонізація потужностей логістичних об’єктів. Особливості організації і проектування внутрішньовиробничих систем. Проектування ланцюгів створення вартості. Проектування інтегрованих логістичних систем. Управління проектом з розробки і впровадження логістичної системи.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль (30%): розгляд ситуаційних вправ, практикуми, усне опитування. • Підсумковий контроль (70%, екзамен): тестування.
Рекомендована література: ? Крикавський Є.В., Чорнописька Н.В. Логістичні системи. Навчальний посібник. –Львів: Видавництво НУ “Львівська політехніка”, 2012. – 260с. ? Крикавський Є.В., Чухрай Н.І., Чорнописька Н.В. Логістика: компендіум і практикум. Навчальний посібник. – К., Кондор, 2008. – 340 с. ? Сток Дж.Р., Ламберт Д.М. Стратегическое управление логистикой: Пер. с 4-го англ.изд. – М.: Инфра-М, 2005, XXXII. – 797 с. ? Чухрай Н., Гірна О. Формування ланцюга поставок: питання теорії та практики. Монографія. – Львів: „Інтелект-Захід”, 2007. – 232 с.

Проектування логістичних систем (курсовий проект)

Спеціальність: Менеджмент (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.073.07.O.099
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Маркетинг і логістика
Лектор: кандидат економічних наук, доцент Чорнописька Н.В.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення модуля студент повинен: • знати: принципи та процедуру проектування логістичних центрів; методику вибору оптимальної локалізації логістичного центру; методику розрахунку необхідних площ; типи і види стелажного обладнання та складської техніки; методи оптимізації параметрів логістичної системи центру; теорію масового обслуговування (теорію черг); основні показники роботи логістичного центру. • вміти: визначити місце локалізації логістичного центру; охарактеризувати логістичну систему центру згідно завдання; розрахувати необхідну площу; розрахувати необхідну кількість каналів обслуговування; спроектувати логістичний центр; розрахувати необхідну кількість техніки; розрахувати основні показники роботи логістичного центру; зробити відповідні висновки на рекомендації.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Пререквізи: складська логістика, транспортна логістика • Кореквізит: проектування логістичних систем
Короткий зміст навчальної програми: Дослідження логістичної інфраструктури та вибір розміщення логістичного центру. Характеристика логістичної системи центру. Розрахунок загальної площі центру. Розрахунок кількості каналів обслуговування. Проект логістичного центру. Розрахунок потреби у транспортно-вантажній техніці для внутріскладських переміщень. Розрахунок основних показників роботи логістичного центру. Висновки і рекомендації.
Методи та критерії оцінювання: • • Підсумковий контроль (100%, залік): семестровий контроль.
Рекомендована література: ? Проектування логістичного центру: Методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» / Укл. Н.В. Чорнописька. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2017. – 28 с. ? Крикавський Є.В., Чухрай Н.І., Чорнописька Н.В. Логістика: компендіум і практикум. Навчальний посібник. – К., Кондор, 2008. – 340 с.