Управління митною діяльністю в умовах євроінтеграції

Спеціальність: Менеджмент (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.073.05.O.087
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Зовнішньоекономічна та митна діяльність
Лектор: старший викладач Григор’єв Олександр Юрійович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою вивчення навчальної дисципліни є оволодіння студентами теоретичними знаннями та одержання практичних навичок щодо здійснення митної діяльності в умовах євроінтеграції.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у здобувачів освіти компетентностей: загальні компетентності: ЗК1. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. ЗК2. Здатність до спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). ЗК4. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети. ЗК6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). фахові компетентності: СК1. Здатність обирати та використовувати концепції, методи та інструментарій менеджменту, в тому числі у відповідності до визначених цілей та міжнародних стандартів. СК2. Здатність встановлювати цінності, бачення, місію, цілі та критерії, за якими організація визначає подальші напрями розвитку, розробляти і реалізовувати відповідні стратегії та плани. СК3. Здатність до саморозвитку, навчання впродовж життя та ефективного само менеджменту. СК5. Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі управління. СК6. Здатність формувати лідерські якості та демонструвати їх в процесі управління людьми. СК7. Здатність розробляти проекти, управляти ними, виявляти ініціативу та підприємливість. СК8. Здатність використовувати психологічні технології роботи з персоналом. СК9. Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, приймати ефективні управлінські рішення та забезпечувати їх реалізацію. СК10. Здатність до управління організацією та її розвитком. ФКС 1. Здатність продемонструвати поглиблені знання і розуміння вітчизняної та міжнародної методико-прикладної та нормативно-правової бази управління широким спектром операцій митної діяльності на різних рівнях. ФКС 2. Здатність планувати, організовувати, контролювати та регулювати митну діяльність на різних рівнях, використовувати класичні та інноваційні механізми мотивування персоналу у сфері митної діяльності.
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: 1. Поглиблені знання щодо теоретичних аспектів управління митною діяльністю в умовах євроінтеграції. 2. Поглиблені знання повноважень та спеціалізацію суб’єктів митної діяльності в Україні та ЄС. 3. Поглиблені знання технології побудови митних органів України та ЄС. 4. Поглиблені знання процедур здійснення експорту і імпорту при торгівлі з країнами ЄС. 5. Поглиблені знання нормативно-правової бази, котра регулює здійснення митної діяльності в Україні і ЄС. 6. Уміння визначити код товару в базах даних країн ЄС. 7. Уміння підготувати та оформити документи на проведення митних операцій з країнами ЄС. 8. Уміння аналізувати нормативно-правову базу, котра регулює здійснення митної діяльності в умовах євроінтеграції. 9. Уміння ідентифікувати країну походження на основі наданих документів. У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі програмні результати навчання: ПРН1. Критично осмислювати, вибирати та використовувати необхідний науковий, методичний і аналітичний інструментарій для управління в непередбачуваних умовах. ПРН2. Ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати методи їх вирішення. ПРН3. Проектувати ефективні системи управління організаціями. ПРН4. Обґрунтовувати та управляти проектами, генерувати підприємницькі ідеї. ПРН5. Планувати діяльність організації в стратегічному та тактичному розрізах. ПРН6. Мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення реалізації управлінських рішень в непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги чинного законодавства, етичні міркування та соціальну відповідальність. ПРН7. Організовувати та здійснювати ефективні комунікації всередині колективу, з представниками різних професійних груп та в міжнародному контексті. ПРН9. Вміти спілкуватись в професійних і наукових колах державною та іноземною мовами. ПРН10. Демонструвати лідерські навички та вміння працювати у команді, взаємодіяти з людьми, впливати на їх поведінку для вирішення професійних задач. ПРН11. Забезпечувати особистий професійний розвиток та планування власного часу. ПРН12. Вміти делегувати повноваження та керівництво організацією (підрозділом). ПРН13. Вміти планувати і здійснювати інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення організації (підрозділу). ПРНС 1. Налагоджувати, розвивати та балансувати взаємовідносини з вітчизняними та іноземними митними органами, органами державного контролю, митно-брокерськими агенціями, транспортними, логістичними, страховими, юридичними, складськими, спеціалізованими митними організаціями у процесі здійснення митного оформлення товарів і транспортних засобів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Основи управління митною справою, Митна справа, Митна вартість товарів, Експертиза в митній та зовнішньоекономічній діяльності
Короткий зміст навчальної програми: Мета, предмет, об’єкт та основні завдання вивчення дисципліни. Сутність та особливості управління митною діяльністю в умовах євроінтеграції. Організація управління митною діяльністю в Україні і ЄС. Проблеми інтеграції і шляхи їх вирішення митними методами. Митні аспекти конвенціального управління зовнішньоекономічною діяльністю. Митниця і торгівля: моделі участі і взаємодії. Управління митною обробкою вантажів: загальні принципи контролю, очистки і транзиту. Управління ризиками і вибірковість. Варіанти планування пунктів перетину кордону. Інформаційні технології управління митною діяльністю. Стратегія автоматизації управління на кордонах. Управління митною діяльністю шляхом бесконтактного огляду. Управління людськими ресурсами в митній діяльності. Порівняльна оцінка митних операцій. Індикатори ефективності роботи митних пунктів пропуску. Подальші кроки щодо управління митною діяльністю в умовах євроінтеграції.
Опис: Сутність та особливості управління митною діяльністю в умовах євроінтеграції. Організація управління митною діяльністю в Україні і ЄС. Проблеми інтеграції і шляхи їх вирішення митними методами. Митні аспекти конвенціального управління зовнішньоекономічною діяльністю. Митниця і торгівля: моделі участі і взаємодії. Управління митною обробкою вантажів: загальні принципи контролю, очистки і транзиту. Управління ризиками і вибірковість. Варіанти планування пунктів перетину кордону. Інформаційні технології управління митною діяльністю. Стратегія автоматизації управління на кордонах. Управління митною діяльністю шляхом бесконтактного огляду. Управління людськими ресурсами в митній діяльності. Порівняльна оцінка митних операцій. Індикатори ефективності роботи митних пунктів пропуску. Подальші кроки щодо управління митною діяльністю в умовах євроінтеграції.
Методи та критерії оцінювання: • поточний контроль (40%): усне опитування, лабораторні роботи, письмові завдання, доповіді та презентації • іспит (60%): письмова (40%) та усна (20%) компоненти
Критерії оцінювання результатів навчання: Семестровий контроль проводиться у формі екзамену, що передбачає письмову (розв’язання екзаменаційного білету у вигляді тестових завдань, теоретичних запитань та задачі) та усну (відповіді на усні запитання) компоненти. Поточний контроль проводиться у формі, виконання та усного експрес-опитування щодо захисту лабораторних робіт.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Передовая практика на пунктах пересечения границы: содействие торговле и транспорту. Справочник ОБСЕ - ЕЭК ООН, 2012. – 308с. 2. Кузьмін О.Є. Митна справа : навч. Посібник /О.Є.Кузьмін О.Є., О.Г.Мельник, О.Ю.Григор’єв, А.О.Босак, К.О.Дорошкевич, А.В.Тодощук, М.Г.Борнікова, Р.Б.Рогальський. – Львів : Видавництіво Львівської політехніки, 2015. – 232 с. 3. Кузьмін О.Є. Митне обслуговування міжнародної економічної діяльності в умовах євроінтеграції: теоретичні положення і методичні підходи до практичних і лабораторних занять : [навч. Посібн] /О.Є.Кузьмін О.Є., О.Г.Мельник, О.Ю.Григор’єв, А.О.Босак, К.О.Дорошкевич, А.В.Тодощук, О.В.Мукан, О.І.Дорош. – Львів: Міські інформаційні системи, 2015. – 162с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Управління митною діяльністю в умовах євроінтеграції (курсовий проект)

Спеціальність: Менеджмент (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.073.05.O.089
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Зовнішньоекономічна та митна діяльність
Лектор: старший викладач Григор’єв Олександр Юрійович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою вивчення навчальної дисципліни є оволодіння студентами теоретичними знаннями та одержання практичних навичок щодо здійснення митної діяльності в умовах євроінтеграції.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у здобувачів освіти компетентностей: загальні компетентності: ЗК1. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. ЗК2. Здатність до спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). ЗК4. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети. ЗК6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). фахові компетентності: СК1. Здатність обирати та використовувати концепції, методи та інструментарій менеджменту, в тому числі у відповідності до визначених цілей та міжнародних стандартів. СК2. Здатність встановлювати цінності, бачення, місію, цілі та критерії, за якими організація визначає подальші напрями розвитку, розробляти і реалізовувати відповідні стратегії та плани. СК3. Здатність до саморозвитку, навчання впродовж життя та ефективного само менеджменту. СК5. Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі управління. СК6. Здатність формувати лідерські якості та демонструвати їх в процесі управління людьми. СК7. Здатність розробляти проекти, управляти ними, виявляти ініціативу та підприємливість. СК8. Здатність використовувати психологічні технології роботи з персоналом. СК9. Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, приймати ефективні управлінські рішення та забезпечувати їх реалізацію. СК10. Здатність до управління організацією та її розвитком. ФКС 1. Здатність продемонструвати поглиблені знання і розуміння вітчизняної та міжнародної методико-прикладної та нормативно-правової бази управління широким спектром операцій митної діяльності на різних рівнях. ФКС 2. Здатність планувати, організовувати, контролювати та регулювати митну діяльність на різних рівнях, використовувати класичні та інноваційні механізми мотивування персоналу у сфері митної діяльності.
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: 1. Поглиблені знання щодо теоретичних аспектів управління митною діяльністю в умовах євроінтеграції. 2. Поглиблені знання повноважень та спеціалізацію суб’єктів митної діяльності в Україні та ЄС. 3. Поглиблені знання технології побудови митних органів України та ЄС. 4. Поглиблені знання процедур здійснення експорту і імпорту при торгівлі з країнами ЄС. 5. Поглиблені знання нормативно-правової бази, котра регулює здійснення митної діяльності в Україні і ЄС. 6. Уміння визначити код товару в базах даних країн ЄС. 7. Уміння підготувати та оформити документи на проведення митних операцій з країнами ЄС. 8. Уміння аналізувати нормативно-правову базу, котра регулює здійснення митної діяльності в умовах євроінтеграції. 9. Уміння ідентифікувати країну походження на основі наданих документів. У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі програмні результати навчання: ПРН1. Критично осмислювати, вибирати та використовувати необхідний науковий, методичний і аналітичний інструментарій для управління в непередбачуваних умовах. ПРН2. Ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати методи їх вирішення. ПРН3. Проектувати ефективні системи управління організаціями. ПРН4. Обґрунтовувати та управляти проектами, генерувати підприємницькі ідеї. ПРН5. Планувати діяльність організації в стратегічному та тактичному розрізах. ПРН6. Мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення реалізації управлінських рішень в непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги чинного законодавства, етичні міркування та соціальну відповідальність. ПРН7. Організовувати та здійснювати ефективні комунікації всередині колективу, з представниками різних професійних груп та в міжнародному контексті. ПРН9. Вміти спілкуватись в професійних і наукових колах державною та іноземною мовами. ПРН10. Демонструвати лідерські навички та вміння працювати у команді, взаємодіяти з людьми, впливати на їх поведінку для вирішення професійних задач. ПРН11. Забезпечувати особистий професійний розвиток та планування власного часу. ПРН12. Вміти делегувати повноваження та керівництво організацією (підрозділом). ПРН13. Вміти планувати і здійснювати інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення організації (підрозділу). ПРНС 1. Налагоджувати, розвивати та балансувати взаємовідносини з вітчизняними та іноземними митними органами, органами державного контролю, митно-брокерськими агенціями, транспортними, логістичними, страховими, юридичними, складськими, спеціалізованими митними організаціями у процесі здійснення митного оформлення товарів і транспортних засобів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Основи управління митною справою, Митна справа, Митна вартість товарів, Експертиза в митній та зовнішньоекономічній діяльності
Короткий зміст навчальної програми: Мета, предмет, об’єкт та основні завдання вивчення дисципліни. Сутність та особливості управління митною діяльністю в умовах євроінтеграції. Організація управління митною діяльністю в Україні і ЄС. Проблеми інтеграції і шляхи їх вирішення митними методами. Митні аспекти конвенціального управління зовнішньоекономічною діяльністю. Митниця і торгівля: моделі участі і взаємодії. Управління митною обробкою вантажів: загальні принципи контролю, очистки і транзиту. Управління ризиками і вибірковість. Варіанти планування пунктів перетину кордону. Інформаційні технології управління митною діяльністю. Стратегія автоматизації управління на кордонах. Управління митною діяльністю шляхом бесконтактного огляду. Управління людськими ресурсами в митній діяльності. Порівняльна оцінка митних операцій. Індикатори ефективності роботи митних пунктів пропуску. Подальші кроки щодо управління митною діяльністю в умовах євроінтеграції.
Опис: Сутність та особливості управління митною діяльністю в умовах євроінтеграції. Організація управління митною діяльністю в Україні і ЄС. Проблеми інтеграції і шляхи їх вирішення митними методами. Митні аспекти конвенціального управління зовнішньоекономічною діяльністю. Митниця і торгівля: моделі участі і взаємодії. Управління митною обробкою вантажів: загальні принципи контролю, очистки і транзиту. Управління ризиками і вибірковість. Варіанти планування пунктів перетину кордону. Інформаційні технології управління митною діяльністю. Стратегія автоматизації управління на кордонах. Управління митною діяльністю шляхом бесконтактного огляду. Управління людськими ресурсами в митній діяльності. Порівняльна оцінка митних операцій. Індикатори ефективності роботи митних пунктів пропуску. Подальші кроки щодо управління митною діяльністю в умовах євроінтеграції.
Методи та критерії оцінювання: • поточний контроль (40%): усне опитування, лабораторні роботи, письмові завдання, доповіді та презентації • іспит (60%): письмова (40%) та усна (20%) компоненти
Критерії оцінювання результатів навчання: Семестровий контроль проводиться у формі диференційованого заліку, що передбачає письмову (курсовий проект) та усну (відповіді на усні запитання) компоненти. Поточний контроль проводиться у формі, виконання та усного експрес-опитування щодо захисту курсового проекту.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Передовая практика на пунктах пересечения границы: содействие торговле и транспорту. Справочник ОБСЕ - ЕЭК ООН, 2012. – 308с. 2. Кузьмін О.Є. Митна справа : навч. Посібник /О.Є.Кузьмін О.Є., О.Г.Мельник, О.Ю.Григор’єв, А.О.Босак, К.О.Дорошкевич, А.В.Тодощук, М.Г.Борнікова, Р.Б.Рогальський. – Львів : Видавництіво Львівської політехніки, 2015. – 232 с. 3. Кузьмін О.Є. Митне обслуговування міжнародної економічної діяльності в умовах євроінтеграції: теоретичні положення і методичні підходи до практичних і лабораторних занять : [навч. Посібн] /О.Є.Кузьмін О.Є., О.Г.Мельник, О.Ю.Григор’єв, А.О.Босак, К.О.Дорошкевич, А.В.Тодощук, О.В.Мукан, О.І.Дорош. – Львів: Міські інформаційні системи, 2015. – 162с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).