Управління інноваційним розвитком організації

Спеціальність: Менеджмент (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.073.02.O.062
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Менеджмент організацій
Лектор: к.е.н.. доцент Просович О. П.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: .
Завдання: .
Результати навчання: • знання наукових понять, теорій і методів, необхідних для прийняття рішень в процесі управління інноваційним розвитком організації; • знання сутності, функцій та етапів процесу управління інноваційним розвитком організації, основних типів стратегій інноваційного розвитку; • уміння формувати ресурсне та інформаційне забезпечення інноваційної діяльності підприємства (організації, установи) з урахуванням динаміки факторів зовнішнього та внутрішнього середовища; • здатність виявляти та всебічно використовувати наявні ринкові можливості, підтримувати баланс зовнішніх і внутрішніх резервів інноваційного розвитку підприємства (організації, установи) та максимізації перспективних доходів; • здатність виконувати комплексне дослідження інноваційного потенціалу підприємства (організації, установи) і розробляти заходи для його збереження та розвитку; • здатність розробляти, оцінювати та обґрунтовувати варіанти інноваційного розвитку підприємств (організацій, установ) у динамічному внутрішньому і нестабільному зовнішньому середовищі та визначати оптимальну структуру ресурсів для їхнього впровадження.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: Маркетинг, Управління інноваційною діяльністю кореквізити: Економіка інноваційної діяльності
Короткий зміст навчальної програми: Економічний розвиток в умовах інноваційної моделі економіки. Методологічні основи управління інноваційним розвитком організації. Науково-практичні основи управління вибором напрямків інноваційного розвитку організації. Управління розвитком інноваційного потенціалу організації. Планування інноваційного розвитку організації. Активізація переходу організації до інноваційного шляху розвитку. Комплексне забезпечення реалізації програм та проектів інноваційного розвитку організації.
Опис: .
Методи та критерії оцінювання: • письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування (40%) • підсумковий контроль (60 %, контрольний захід,іспит): письмова форма 60%)
Критерії оцінювання результатів навчання: .
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: Оцінка «відмінно» (88-100 балів) відповідає всебічному системному і глибокому знанню програмного матеріалу; засвоєнню інформації з лекційного курсу, основної і додаткової літератури; чіткому володінню понятійним апаратом, методами та інструментарієм, передбаченими програмою; вмінню безпомилково використовувати їх для вирішення як типових, так і нетипових проблемних ситуацій; Оцінка «добре» (71-87 балів) відповідає знанню основного програмного матеріалу; засвоєнню інформації з лекційного курсу; володінню основним понятійним апаратом, методами та інструментарієм, передбаченими програмою; вмінню безпомилково використовувати їх для вирішення як типових ситуацій, допускаючи окремі помилки; Оцінка «задовільно» (50-70 балів) відповідає незнанню основного програмного матеріалу; володінню окремими поняттями, методами та інструментарієм, допускаючи при їх використанні суттєві помилки. Оцінка «незадовільно» (0-49 балів) передбачає, що студент не розуміє суті поставлених питань та не знає основних понять курсу.
Рекомендована література: 1. Павлова В.А. Інноваційний розвиток підприємства: організація, оцінка потенціалу, ефективність: монографія / В.А. Павлова, В.В. Татарінов, А.Г. Жукова. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2013. – 200 с. 2. Рогоза М. Є. Стратегічний інноваційний розвиток підприємств: моделі та механізми : монографія / М. Є. Рогоза, К. Ю. Вергал. – Пол¬тава : РВВ ПУЕТ, 2011. – 136 с. 3. Управління інноваційною діяльністю. Основи інноваційного менеджменту : магістерський курс: підручник / за заг. ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка. – Суми : Університетська книга, 2014. – 856 с. 4. Чухрай Н. І. Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства: підручник / Н.І. Чухрай, О. П. Просович. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015р. – 500 с. 5. Ястремська О.М. Управління інноваційною діяльністю: монографія / під. заг. ред. О.М. Ястремської та Г.В. Верещагіної. – Х.: ФОП Павленко О.Г.;ВД «ІНЖЕК», 2010. – 404 с.

Управління інноваційним розвитком організації (курсова робота)

Спеціальність: Менеджмент (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.073.02.O.063
Кількість кредитів: 2.00
Кафедра: Менеджмент організацій
Лектор: к.е.н., доц. Кулиняк І.Я.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: .
Завдання: .
Результати навчання: 1. Здатність продемонструвати поглиблені знання основ професійно-орієнтованих дисциплін спеціалізації у сферах економіки та інноваційного забезпечення конкурентоспроможності підприємств (організацій), управління їх інноваційним розвитком, проектування та моделювання інноваційних бізнес-процесів, оптимізації системи менеджменту інноваційного підприємства (організації), контролінгу інноваційної діяльності, креативного менеджменту, маркетингу інновацій, управління ризиками інноваційної діяльності. 2. здатність продемонструвати поглиблені знання та розуміння класичних і сучасних підходів до менеджменту інноваційної діяльності, принципів, законів, технологій, методів менеджменту інноваційної діяльності, процесів обґрунтування та прийняття інноваційних управлінських рішень, розв’язання конфліктів у межах науково-технічної співпраці; 3. здатність продемонструвати знання і розуміння факторів сучасного ринкового середовища, маркетингових підходів до створення та виведення на ринок інноваційних продуктів і розроблення інноваційних стратегій розвитку підприємств (організацій) різних видів діяльності; 4. Здатність продемонструвати поглиблені знання у сфері операційного, маркетингового, інвестиційного, креативного, антикризового управління суб’єктами інноваційної діяльності. 5. Інтегрувати та застосовувати набуті теоретичні знання на практиці для розв’язання управлінських завдань у сфері інноваційної діяльності. 6. інтегрувати інноваційну та маркетингову політику підприємства (організації), управляти процесом пошуку цільового ринку з метою реалізації інноваційного потенціалу, узгоджувати потреби та поведінкову реакцію споживачів і розробляти заходи для активізації внутрішніх і зовнішніх факторів мотивування попиту на інноваційні продукти ; 7. ідентифікувати витрати на інноваційну діяльності за бухгалтерським, податковим і управлінським підходами, групувати їх за різними ознаками, застосовувати сучасні методи калькулювання собівартості та визначення ціни інноваційних продуктів; 8. використовувати збалансовану систему показників, сучасні методи і технології контролінгу інноваційної діяльності підприємства (організації, установ); 9. Поєднувати різні економіко-математичні методи та моделі аналізування та оцінювання ризиків інноваційної діяльності, приймати управлінські рішення та розробляти заходи зниження їхнього впливу на ефективність інноваційних проектів. 10. Розробляти, оцінювати та обґрунтовувати варіанти інноваційного розвитку підприємств (організацій, установ) у динамічному внутрішньому і нестабільному зовнішньому середовищі та визначати оптимальну структуру ресурсів для їхнього впровадження.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: прореквізити: Економіка інноваційної діяльності, Управління інноваційним розвитком організації; кореквізити: Проектування інноваційних туристичних продуктів
Короткий зміст навчальної програми: Ідентифікація ризиків туристичного продукту. Характеристика туристичного продукту. Виявлення ризиків виведення на ринок туристичного продукту. Аналізування чинників виникнення ризиків туристичного продукту. Оцінювання та аналізування ризиків туристичного продукту. Якісний аналіз ризиків туристичного продукту. Кількісне оцінювання ризиків туристичного продукту. Формування програми управління ризиками туристичного продукту. Побудова карти ризиків туристичного продукту. Вибір заходів регулювання ризиків туристичного продукту.
Опис: .
Методи та критерії оцінювання: звіт за результатами виконання курсової роботи, підсумковий контроль (рівень виконання завдання – 70 %, оформлення – 10 %, захист – 20 %)
Критерії оцінювання результатів навчання: .
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: Оцінка «відмінно» (88-100 балів) відповідає всебічному системному і глибокому знанню програмного матеріалу; засвоєнню інформації з лекційного курсу, основної і додаткової літератури; чіткому володінню понятійним апаратом, методами та інструментарієм, передбаченими програмою; вмінню безпомилково використовувати їх для вирішення як типових, так і нетипових проблемних ситуацій; Оцінка «добре» (71-87 балів) відповідає знанню основного програмного матеріалу; засвоєнню інформації з лекційного курсу; володінню основним понятійним апаратом, методами та інструментарієм, передбаченими програмою; вмінню безпомилково використовувати їх для вирішення як типових ситуацій, допускаючи окремі помилки; Оцінка «задовільно» (50-70 балів) відповідає незнанню основного програмного матеріалу; володінню окремими поняттями, методами та інструментарієм, допускаючи при їх використанні суттєві помилки. Оцінка «незадовільно» (0-49 балів) передбачає, що студент не розуміє суті поставлених питань та не знає основних понять курсу.
Рекомендована література: 1. Азаренкова Г.М. Аналіз моделювання і управління ризиком (в схемах і прикладах) [Текст]: навч. посібник / Г. М. Азаренкова. - Львів : Новий світ-2000, 2014. - 240 с. 2. Воробьев С.Н. Управление рисками в предпринимательстве [Текст] : учеб. пособие / С.Н. Воробьев, К.В. Балдин. - 4-е изд., испр. - М. : Дашков и К, 2013. - 482 с. 3. Кузьмін О.Є. Ризики підприємств-лізингодавців: теоретичні та прикладні аспекти: монографія / О.Є. Кузьмін, Л.І. Чернобай, І.Я. Кулиняк. – Львів: Видавництво «Растр-7», 2012. – 256 с. 4. Кузьмін О.Є. Управління ризиками в інноваційній діяльності: навч. посіб. / О.Є. Кузьмін, Н.Ю. Подольчак, Н.І. Подольчак, Л.Г. Вербицька. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 240 с. 5. Скібіцька Л.І. Антикризовий менеджмент [Текст] : навч. посібник / Л.І. Скібіцька, В.В. Матвєєв, В.І. Щелкунов, С.М. Подреза. - К. : ЦУЛ, 2014. – 584 с.