Інформаційні системи і технології в управлінні (курсовий проект)

Спеціальність: Менеджмент (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.073.01.E.060
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Менеджмент організацій
Лектор: д.е.н., доц. Новаківський Ігор Іванович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: формування теоретичних знань і практичних навичок з питань: впровадження засад використання нових інформаційних технологій, впровадження сучасних систем менеджменту в управлінні підприємствами.
Завдання: Загальні компетентності: 1. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні; Фахові компетентності: 1. Здатність формувати лідерські якості та демонструвати їх в процесі управління людьми; 2. Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, приймати ефективні управлінські рішення та забезпечувати їх реалізацію; 3. Здатність застосовувати одержані знання та розуміння ресурсного забезпечення бізнесу, що лежать в основі достатнього та необхідного обсягу матеріальних та нематеріальних активів, інтелектуального капіталу, фінансових та інформаційних ресурсів. 4. Уміння прогнозувати рівень економічних показників організації, впроваджувати технології внутрішньо фірмового прогнозування для планування потенціалу організації, її маркетингу, збуту, бюджетів; 5. Уміння досліджувати ринки, здійснювати порівняльно-аналітичний моніторинг конкурентів, діагностувати та підвищувати конкурентоспроможність підприємств і організацій; 6. Здатність застосовувати поглиблені знання щодо здійснення взаємовідносин у бізнесі, їх організаційного, юридичного, біржового, податкового, страхового супроводу.
Результати навчання: Програмні результати навчання: 1. Вміти спілкуватись в професійних і наукових колах державною та іноземною мовами; 2. Демонструвати лідерські навички та вміння працювати у команді, взаємодіяти з людьми, впливати на їх поведінку для вирішення професійних задач; 3. Поєднувати різні економіко-математичні методи та моделі аналізування та оцінювання ризиків господарської діяльності, приймати управлінські рішення та розробляти заходи зниження їхнього впливу на ефективність підприємства. 4. Ухвалювати обґрунтовані стратегічні маркетингові рішення, поєднувати різноманітні економіко-математичні методи та моделі планування, організування та оцінювання результативності господарської діяльності підприємств і організацій; 5. Відповідальність за професійний розвиток окремих осіб та/або груп осіб, здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності. Методи навчання і викладання: Консультації - інформаційно-рецептивний метод, евристичний метод, метод проблемного викладу, самостійна робота – репродуктивний метод, дослідницький метод. Методи оцінювання рівня досягнення результатів навчання: Методи оцінювання знань: захист курсового проекту.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Електронна комерція; Ділове адміністрування; Кореквізити: Інформаційні системи і технології в управлінні організацією; Управління поставками в електронному бізнесі.
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна спрямована на формування системи спеціальних теоретико-методологічних знань та практичних навичок у сфері управління розвитком інформаційної системи менеджменту на основі нових інформаційно-комунікаційних технологій.
Опис: Розділ 1. Аналіз тенденцій впровадження передових інформаційних ситем в організації.. Розділ 2. Розроблення рекомендацій щодо впровадження або удосконалення інснуючої системи менеджменту в організації.. Розділ 3. Обгрунтування запропонованих рекомендацій щодо впровадження нових інформаційних технологій в системі управління організацією.
Методи та критерії оцінювання: – підсумковий контроль – захист курсового проекту.
Критерії оцінювання результатів навчання: Критерії оцінювання результатів навчання студентів: Усний захист курсового проекту – 70 балів. Оформлення і зміст курсового проекту – 30 балів.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: Рекомендована література: 1. Аверкина М.Ф. Інформаційний менеджмент: навчальний посібник / Аверкина М.Ф. — Луцьк: АКВА ПРІНТ, 2018. — 168 с. 2. Новаківський І.І., Грибик І.І., Смолінська Н.В. Інформаційні системи в менеджменті: адаптивний підхід. Підручник.– -К: Вид-вничий дім «Кондор» 2019. – 440 с. 3. Новаківський І.І., Карий І.О., Леськів М.Р. Інформаційно-комунікаційний менеджмент в організаціях: навч. посібник. – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2018. – 222 с. 4. Новаківський І.І., Грибик І.І., Федак Т.В. Інформаційні системи в менеджменті: системний підхід. Навчальний посібник– Львів: Вид-во «Національний університет «Львівська політехніка»», 2010. – 202 с. Навчально-методичне забезпечення: Навчально-методичний комплекс у ВНС НУ «ЛП» «Інформаційно-комунікаційний менеджмент» [03194]. URL: https://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=7639 Інформаційні ресурси 1. Інтернет-портал для управлінців. URL : http://www. management.com.ua. 2. Бібліотека ВР України http://www.rada.kiev.ua/LIBRARY/index.htm 3. Національна парламентська бібліотека України http://nplu.kiev.ua/ 4. Електронна бібліотека України http://www.lib.com.ua/ 5. Державний комітет статистики України – www.ukrstat.gov.ua.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).