Консалтинг

Спеціальність: Менеджмент (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.073.00.M.011
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Менеджмент організацій
Лектор: д.е.н., проф. Карий Олег Ігорович, к.е.н., доц. Мірошник Роман Олександрович.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Мета навчальної дисципліни: формування комплексу актуальних знань про принципи, методи та інструменти управлінського консалтингу, особливості проведення аналізу діяльності підприємства з метою надання консалтингових послуг, методологію розробки управлінських рішень та навчання персоналу організації-клієнта.
Завдання: Загальні компетентності: 1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 3. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. фахові компетентності: 1. Здатність визначати та описувати характеристики організації. 2. Вміння визначати функціональні області організації та зв’язки між ними. 3. Здатність управляти організацією та її підрозділами через реалізацію функцій менеджменту. 4. Здатність обирати та використовувати сучасний інструментарій менеджменту. 5. Здатність планувати діяльність організації та управляти часом. 6. Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, формувати обґрунтовані рішення.
Результати навчання: Програмні результати навчання: 1. Демонструвати знання теорій, методів і функцій менеджменту, сучасних концепцій лідерства. 2. Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування управлінських рішень. 3. Застосовувати методи менеджменту для забезпечення ефективності діяльності організації. 4. Уміння планувати різноманітні види діяльності, здійснювати побудову організаційних структур управління організаціями і підрозділами, використовувати ефективні системи мотивування працівників та оплати праці, забезпечувати ефективний контроль якості робіт і регулювання управлінських процесів. 5. Управління комплексними діями або проектами, відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах. Методи навчання і викладання: Лекції та практичні заняття – інформаційно-рецептивний метод, репродуктивний метод, евристичний метод, метод проблемного викладу, самостійна робота – репродуктивний метод, дослідницький метод. Методи оцінювання рівня досягнення результатів навчання: Поточний контроль. Методи оцінювання знань: оцінка активності, виконання практичних завдань, внесених пропозицій, оригінальних рішень, уточнень і визначень тощо. Контрольний захід – усне опитування, тестовий контроль.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: • Проектний менеджмент.
Короткий зміст навчальної програми: Вивчення предмету консалтингу виступає не лише необхідною умовою успішної підприємницької діяльності та аналітичного мислення управлінця, але й сприяє розвитку комунікативних, організаційних та пізнавальних компетенцій студента. Навчальна дисципліна дозволяє розвинути інтелектуальну діяльність майбутнього фахівця, вміння обирати та обґрунтувати перспективи розвитку діяльності підприємства та розробляти тактичні та стратегічні рішення.
Опис: Інститут консультування та ринок консалтингових послуг. Поняття та сутність управлінського консультування. Вартісні та оціночні аспекти консультування. Процес навчання та його психологічні основи в консалтингу. Методи групового пошуку рішень та набуття нових навичок. Презентація розроблених рішень. Професійна майстерність консультанта.
Методи та критерії оцінювання: – поточний контроль – виконання практичних та завдань; – підсумковий контроль – письмовий контроль (письмова форма – тестування, задачі); усне опитування.
Критерії оцінювання результатів навчання: поточний контроль: практичні роботи (30%), контрольний захід: письмова форма (70%).
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: Рекомендована література: 1. Божанова В.Ю. Основи управлінського консультування: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Дніпропетровськ: ДВНЗ “ПДАБА”, 2013. 187 с. 2. Грибик І. І., Кулініч Т.В., Смолінська Н.В., Шпак Н.О., Гавран В.Я. Економіка та управління підприємством: теорія і практика: навчальний посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. 428 с. 3. Захарчин Г. М., Любомудрова Н.П. Формування та оцінювання мотивації управлінського персоналу підприємств і організацій: монографія. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. 188 с. 4. Карковська В. Я., Новаківський І. І. Управління інноваційними проектами: навчальний посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. 316 c. 5. Ковальчук В. Технологія навчання дорослих на основі особистісно орієнтованого підходу. Київ: Шкільний світ, 2011. 125с. 6. Матвій І. Є., Грибик І. І., Смолінська Н. В., Матвій С. І. Управління змінами та проектами: навч. посіб.: навчальний посібник. Львів: Центр Європи, 2017. 169 c. 7. Подольчак Н. Ю., Карковська В.Я. Аудит і оцінювання управлінської діяльності: навчальний посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. 128 с. 8. Подольчак Н. Ю., Ковальчук Г.Р. Менеджмент управлінських конфліктів у діяльності машинобудівних підприємств: монографія. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. 192 с. Навчально-методичне забезпечення 1. Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Стратегічне управління підприємством» для студентів спеціальності «Менеджмент» (укладачі: Чухрай Н.І., Карий О.І.). Режим доступу: http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=193 Інформаційні ресурси 1. Офіційний сайт Президента України. – Режим доступу: www.president.gov.ua. 2. Офіційний сайт Державного комітету статистики. – Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua 3. Міжнародна асоціація з консалтингу та освіти. – Режим доступу: www.aiaee.com 4. Інтернет - портал для управлінців. – Режим доступу: www.management.com.ua
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).