Електронна комерція

Спеціальність: Менеджмент (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.073.01.O.050
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Менеджмент організацій
Лектор: к.е.н., доц. Дзюбіна А.В.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Формування системи теоретичних та практичних знань, навичок з електронної комерції, які дадуть змогу студентам та фахівцям професійно здійснювати свою діяльність у сучасному динамічному глобальному середовищі.
Завдання: • загальні компетентності: 1. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій • фахові компетентності: 1. Здатність обирати та використовувати концепції, методи та інструментарій менеджменту, в тому числі у відповідності до визначених цілей та міжнародних стандартів. 2. Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, приймати ефективні управлінські рішення та забезпечувати їх реалізацію. 3. Уміння працювати в середовищі електронної комерції та управляти поставками електронної комерції, формувати ланцюги поставок електронної комерції. 4. Здатність використовувати сучасне програмне та інформаційно-комунікаційне забезпечення у сфері управління організаціями різних видів діяльності. 5. Уміння розробляти системи електронного бізнесу, інтегрувати їх інструментарій в організаційно-виробничі структури, розробляти бізнес-процеси організації.
Результати навчання: • здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з менеджменту, маркетингу, фінансів, логістики, економіки для ефективного управління суб’єктами господарювання у сфері електронної комерції; • вміння ухвалювати обґрунтовані стратегічні маркетингові рішення, поєднувати різноманітні економіко-математичні методи та моделі планування, організування та оцінювання результативності операцій у сфері електронної комерції; • здатність працювати в середовищі електронної комерції та формувати ланцюги поставок електронної комерції.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: Менеджмент, Економіка підприємства, Маркетинг. кореквізити: Економіка електронного бізнесу.
Короткий зміст навчальної програми: Основні поняття електронної комерції. Маркетинг в електронній комерції. Електронні платіжні системи та фінансові інструменти. Організація і технологія роботи Internet-магазину. Ефективність електронної комерції. Організаційно-правове забезпечення електронної комерції.
Опис: Тема 1. РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ПОБУДОВИ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА. Тема 2. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ЕЛЕКТРОННОГО БІЗНЕСУ Й ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ. Тема 3. ПЕРЕВАГИ І НЕДОЛІКИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО БІЗНЕСУ ТА ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ. Тема 4. ВИДИ ЕЛЕКТРОННОГО БІЗНЕСУ. Тема 5. ЕЛЕКТРОННА КОМЕРЦІЯ ЯК СКЛАДОВА ЕЛЕКТРОННОГО БІЗНЕСУ. Тема 6.СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ У КОРПОРАТИВНОМУ СЕКТОРІ. Тема 7. СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ У СПОЖИВЧОМУ СЕКТОРІ: ТОРГОВІ РЯДИ, ІНТЕРНЕТ (В2С). Тема 8.ЕЛЕКТРОННІ ПЛАТІЖНІ СИСТЕМИ. Тема 9. ІНТЕРНЕТ-РЕКЛАМА. Тема 10. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ.
Методи та критерії оцінювання: • письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування (30%) • підсумковий контроль (70 %, контрольний захід, диференційований залік): письмова форма 70%)
Критерії оцінювання результатів навчання: Основними критеріями, що характеризують рівень компетентності студента при оцінюванні результатів поточного та підсумкового контролів, є такі: - виконання всіх видів навчальної роботи, передбачених робочою програмою з дисципліни; - глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом навчальної дисципліни, що міститься в основних та додаткових рекомендованих літературних джерелах; - вміння аналізувати явища, що вивчаються, у їх взаємозв’язку і розвитку; - характер відповідей на поставлені питання (чіткість, лаконічність, логічність, послідовність тощо); - вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; - вміння аналізувати достовірність одержаних результатів. Сума балів, які здобувач освіти може отримати за один семестр з навчальної дисципліни, складається з балів, нарахованих йому за засвоєння змістових модулів, індивідуальну і самостійну роботу та всі види контролю.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Бутенко Н.В., Бердар М.М. (2020). Мережеві ознаки підприємництва в умовах глобалізації. Бізнес Інформ. № 2. C. 218-224. doi: https://doi.org/10.32983/ 2222-4459-2020-2-218-224 2. Вишневський О.С. (2020). Вплив цифровізації на промисловість: проблеми визначення в країнах ЄС. Економіка промисловості. № 1 (89). С. 31-44. doi: http://doi.org/10.15407/econindustry2020. 01.031 3. Тардаскіна Т.М., Стрельчук Є.М., Терешко Ю.В. (2011) Електронна комерція: Навчальний посібник / – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова. – 244 с. 4. Тертичний Я. С. (2018) Аналіз світових тенденцій розвитку електронної комерції в контексті інформаційної глобалізації. Економіка і організація управління. № 3 (31). С. 137–148 5. Філіппова Л. Л. (2013) Електронна комерція: за і проти / Л. Л. Філіппова // Вісник Нац. техн. ун-туХПІ. – Харків : НТУ "ХПІ". – № 44 (1017). – С. 58-65. 6. Ховрак І. В. (2013) Електронна комерція в Україні: переваги та недоліки. Економіка. Фінанси. Право. - 2013. - № 4. - С. 16-20. 7. Dudko P. (2019) E-commerce as a factor of innovative development of enterprises. MANAGEMENT. JOURNAL 2 (30). Р. 103-114. DOI: https://doi.org/10.30857/2415-3206.2019.2.8 8. Orekhova T., Tertychnyi Ya (2019) Current trends of electronic commercial development in the world markets. Business Management. Vol. 4. P. 39–51
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).