Контролінг інноваційної діяльності

Спеціальність: Менеджмент (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.073.02.E.066
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Менеджмент організацій
Лектор: к.е.н., доц. Дзюбіна А.В.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: .
Завдання: .
Результати навчання: • поглиблені знання та розуміння фундаментальної теорії і практики інновааційного менеджменту, новітніх тенденцій розвитку інноваційного менеджменту, прикладних аспектів професійної діяльності у сфері контролінгу інноваційної діяльності підприємства (організації, установ); • використовувати збалансовану систему показників, сучасні методи і технології контролінгу інноваційної діяльності підприємства (організації, установ); • здатність обирати та практично застосовувати сучасне програмно-технічне та інформаційно-комунікаційне забезпечення у сфері контролінгу інноваційної діяльності підприємства (організації, установ).
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: • Контролінг, • Операційний менеджмент, • Основи інвентики, • Проектування бізнес-процесів інноваційної діяльності.
Короткий зміст навчальної програми: Основні поняття контролінгу інноваційної діяльності. Витрати підприємства як основний об’єкт контролінгу інноваційної діяльності. Методичний інструментарій оперативного контролінгу інноваційної діяльності. Ефективність контролінгу інноваційної діяльності. Організаційно-правове забезпечення контролінгу інноваційної діяльності
Опис: .
Методи та критерії оцінювання: • письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування, контрольна робота (30%) • підсумковий контроль (70 %, контрольний захід, залік): письмово-усна форма (70%)
Критерії оцінювання результатів навчання: .
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: Оцінка «відмінно» (88-100 балів) відповідає всебічному системному і глибокому знанню програмного матеріалу; засвоєнню інформації з лекційного курсу, основної і додаткової літератури; чіткому володінню понятійним апаратом, методами та інструментарієм, передбаченими програмою; вмінню безпомилково використовувати їх для вирішення як типових, так і нетипових проблемних ситуацій; Оцінка «добре» (71-87 балів) відповідає знанню основного програмного матеріалу; засвоєнню інформації з лекційного курсу; володінню основним понятійним апаратом, методами та інструментарієм, передбаченими програмою; вмінню безпомилково використовувати їх для вирішення як типових ситуацій, допускаючи окремі помилки; Оцінка «задовільно» (50-70 балів) відповідає незнанню основного програмного матеріалу; володінню окремими поняттями, методами та інструментарієм, допускаючи при їх використанні суттєві помилки. Оцінка «незадовільно» (0-49 балів) передбачає, що студент не розуміє суті поставлених питань та не знає основних понять курсу.
Рекомендована література: 1. Балабанова Л.В. Маркетинговий контролінг: теорія та методологія: монографія / Л.В. Балабанова, О.О. Гасило – Донецьк: ДонДУЕТ, 2011. – 212 с. 2. Михайличенко Н.М. Проблеми визначення кола функцій контролінгу інновацій [Електронный ресурс] / Н.М. Михайличенко – Маркетинг і менеджмент інновацій, 2012, № 1. – С. 164-168. Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Mimi/2012_1/3_4.pdf 3. Михайлишин Н.П. Контролінг інноваційної діяльності як засіб реалізації інноваційного потенціалу підприємства / Н.П. Михайлишин, Н.Г. Мельник // Інноваційна економіка. – 2010. - №1. – С. 101-105. 4. Проблеми управління інноваційним розвитком підприєм- ства у транзитивній економіці : монографія / С. М. Ілляшенко, О. В. Прокопенко, Л. Г. Мельник, за заг. ред. С. М. Ілляшенка. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2005. – 582 с.