Управління поставками в електронному бізнесі

Спеціальність: Менеджмент (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.073.01.E.058
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Менеджмент організацій
Лектор: к.е.н., доц. Новаківський І.І.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою освоєння дисципліни «Управління поставками в електронному бізнесі» є формування системи знань і навичок в області планування, організації і контролю діяльності інтегрованих ланцюгів поставок на основі логістичної концепції. Завдання дисципліни полягають: у формуванні у студентів розуміння суті інтеграції в ланцюгах поставок; у виробленні навичок побудови і контролю ланцюгів поставок; у ознайомленні тих, що навчаються з підходами до формування логістичної стратегії, формами і засобами її реалізації в умовах глобалізації економічних процесів; у оволодінні різноманітними комбінаціями методів і технологій, що дозволяють значно підвищити ефективність бізнесу за рахунок зниження витрат в ланцюзі поставок.
Завдання: 1. Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері менеджменту або у процесі навчання, що передбачають проведення досліджень та/або здійснення інновацій за невизначеності умов і вимог. 2. Здатність до спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). 3. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій. 4. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 5. Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, приймати ефективні управлінські рішення та забезпечувати їх реалізацію. 6. Здатність застосовувати отримані поглиблені знання класичної та сучасної теоретико-методологічної та методико-прикладної бази управління організаціями різних видів економічної діяльності та адміністрування. 7. Здатність застосовувати поглиблені знання щодо здійснення взаємовідносин у бізнесі, їх організаційного, юридичного, біржового, податкового, страхового супроводу.
Результати навчання: Результати навчання: 1. Мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення реалізації управлінських рішень в непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги чинного законодавства, етичні міркування та соціальну відповідальність 2. Вміти спілкуватись в професійних і наукових колах державною та іноземною мовами. 3. Ухвалювати обґрунтовані стратегічні маркетингові рішення, поєднувати різноманітні економіко-математичні методи та моделі планування, організування та оцінювання результативності господарської діяльності підприємств і організацій. 4. Працювати в середовищі електронної комерції та формувати ланцюги поставок електронної комерції. Mетоди навчання і викладання: - лекційні та лабораторні заняття: інформаційно-рецептивний метод; репродуктивний метод; евристичний метод; метод проблемного викладу. - самостійна робота: репродуктивний метод. Методи оцінювання досягнення результатів навчання: - під час поточного контролю: вибіркове усне опитування; інтерпретація результатів виконаних лабораторних робіт, тести, оцінка активності, внесених пропозицій, оригінальних рішень тощо; - екзамен – письмове опитування, тестовий контроль.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Електронна комерція; Ділове адміністрування; Кореквізити: Інформаційні системи і технології в управлінні організацією.
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна «Управління поставками в електронному бізнесі» є цілісною концепцією ведення бізнесу, що об'єднує в собі передові організаційні принципи і можливості сучасних інформаційних технологій. Масштаби розвитку управління ланцюгами поставок такі, що фахівці говорять вже про переміщення конкуренції між підприємствами в сферу конкуренції ланцюгів поставок. Управління поставками в електронному бізнесі спрямоване на досягнення двох основних ефектів: збільшення розміру доходу від продажів продукції/послуг за рахунок підвищення рівня сервісу, точності поставок і зниження коливань попиту; скорочення витрат за рахунок зниження рівня запасів, скорочення накладних і трансакційних витрат в закупівлях, складуванні і збуті, а також поліпшення використання виробничих і логістичних потужностей. Для досягнення вказаних ефектів існує цілий комплекс різних стратегій, концепцій, методів і технологій, різноманітні комбінації яких здатні значно підвищити ефективність бізнесу в різних галузях економіки.
Опис: Зростання ролі інформаційно-комунікаційних мереж. Закономірності розвитку інформаційно-комунікаційних систем. Функціональне наповнення інформаційної системи менеджменту. Управління розвитком інформаційних системи менеджменту. Міжнародна класифікація інформаційних систем управління внутрішньою виробничо-господарською діяльністю організації. Ринок програмного забезпечення бізнес-діяльності організацій. Формування внутрішньої інформаційної інфраструктури організації. Інформаційні ресурси глобальної мережі internet. Організування електронного бізнесу. Безпека інформаційно-комунікаційних систем.
Методи та критерії оцінювання: - поточний контроль: індивідуальні завдання, аналітичні звіти за результатами лабораторних занять, усне опитування, тестування (40%); - підсумковий контроль (60%, контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма.
Критерії оцінювання результатів навчання: Основними критеріями, що характеризують рівень компетентності студента при оцінювання результатів поточного та підсумкового контролів, є такі: - виконання всіх видів навчальної роботи, передбачених робочою програмою з дисципліни; - глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом навчальної дисципліни, що міститься в основних та додаткових рекомендованих фахових джерелах; - вміння аналізувати явища, що вивчаються, у їх взаємозв’язку і розвитку; - характер відповідей на поставлені питання (чіткість, лаконічність, логічність, послідовність тощо); - вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; - вміння аналізувати достовірність одержаних результатів. Сума балів, які здобувач освіти може отримати за один семестр з навчальної дисципліни, складається з балів, нарахованих йому за засвоєння змістових модулів, в межах лекційних і практичних занять, виконання індивідуальної і самостійної роботи та під час всіх видів контролю. Застосовувана методика розподілу та нарахування балів регламентована і відповідає Положенню про організацію та проведення поточного і семестрового контролю результатів навчання здобувачів освіти Національного університету «Львівська політехніка».
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: Рекомендована література: 1. Аверкина М.Ф. Інформаційний менеджмент: навчальний посібник / Аверкина М.Ф. — Луцьк: АКВА ПРІНТ, 2018. — 168 с. 2. Новаківський І.І., Грибик І.І., Смолінська Н.В. Інформаційні системи в менеджменті: адаптивний підхід. Підручник.– -К: Вид-вничий дім «Кондор» 2019. – 440 с. 3. Новаківський І.І., Карий І.О., Леськів М.Р. Інформаційно-комунікаційний менеджмент в організаціях: навч. посібник. – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2018. – 222 с. 4. Новаківський І.І., Грибик І.І., Федак Т.В. Інформаційні системи в менеджменті: системний підхід. Навчальний посібник– Львів: Вид-во «Національний університет «Львівська політехніка»», 2010. – 202 с. Навчально-методичне забезпечення: Навчально-методичний комплекс у ВНС НУ «ЛП» «Управління поставками в електронному бізнесі» [02826]. URL: https://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=373 Інформаційні ресурси 1. Інтернет-портал для управлінців. URL : http://www. management.com.ua. 2. Бібліотека ВР України http://www.rada.kiev.ua/LIBRARY/index.htm 3. Національна парламентська бібліотека України http://nplu.kiev.ua/ 4. Електронна бібліотека України http://www.lib.com.ua/ 5. Державний комітет статистики України – www.ukrstat.gov.ua.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Управління поставками в електронному бізнесі (курсова робота)

Спеціальність: Менеджмент (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.073.01.E.059
Кількість кредитів: 2.00
Кафедра: Менеджмент організацій
Лектор: к.е.н., доц. Новаківський І.І.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: формування теоретичних знань і практичних навичок в сфері електронної комерції та шляхів удосконалення діяльності підприємств з використанням можливостей електронного бізнесу, а також використання нових інформаційно-комунікаційних технологійй для управління поставками.
Завдання: Загальні компетентності: 1. Здатність до спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності); 2. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів); Фахові компетентності: 1. Здатність формувати лідерські якості та демонструвати їх в процесі управління людьми; 2. Уміння досліджувати ринки, здійснювати порівняльно-аналітичний моніторинг конкурентів, діагностувати та підвищувати конкурентоспроможність підприємств і організацій; 3. Здатність застосовувати поглиблені знання щодо здійснення взаємовідносин у бізнесі, їх організаційного, юридичного, біржового, податкового, страхового супроводу. 4. Здатність використовувати сучасне програмне та інформаційно-комунікаційне забезпечення у сфері управління організаціями різних видів діяльності.
Результати навчання: Програмні результати навчання: 1. Організовувати та здійснювати ефективні комунікації всередині колективу, з представниками різних професійних груп та в міжнародному контексті. 2. Застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення та інформаційні системи для вирішення задач управління організацією; 3. Вміти спілкуватись в професійних і наукових колах державною та іноземною мовами; 4. Демонструвати лідерські навички та вміння працювати у команді, взаємодіяти з людьми, впливати на їх поведінку для вирішення професійних задач; 5. Вміти планувати і здійснювати інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення організації (підрозділу). 6. Працювати в середовищі електронної комерції та формувати ланцюги поставок електронної комерції; 7. Відповідальність за професійний розвиток окремих осіб та/або груп осіб, здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності. Методи навчання і викладання: Консультації - інформаційно-рецептивний метод, евристичний метод, метод проблемного викладу, самостійна робота – репродуктивний метод, дослідницький метод. Методи оцінювання рівня досягнення результатів навчання: Методи оцінювання знань: захист курсового проекту.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Електронна комерція; Ділове адміністрування; Кореквізити: Інформаційні системи і технології в управлінні організацією; Управління поставками в електронному бізнесі.
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна спрямована на формування системи спеціальних теоретико-методологічних знань та практичних навичок у сфері електронного бізнесу для удосконалення управління поставками.
Опис: Розділ 1. Аналіз тенденцій розвитку технологій електронної комерції для управління поставками. Розділ 2. Розроблення рекомендацій щодо впровадження або удосконалення наявних інформаційних технологій в сфері управління поставками в організації.. Розділ 3. Обгрунтування запропонованих рекомендацій щодо впровадження нових інформаційних технологій для управління поставками в організації.
Методи та критерії оцінювання: – підсумковий контроль – захист курсового проекту.
Критерії оцінювання результатів навчання: Критерії оцінювання результатів навчання студентів: Усний захист курсового проекту – 70 балів. Оформлення і зміст курсового проекту – 30 балів.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: Оцінка «відмінно» (88-100 балів) відповідає всебічному системному і глибокому знанню програмного матеріалу; засвоєнню інформації з лекційного курсу, основної і додаткової літератури; чіткому володінню понятійним апаратом, методами та інструментарієм, передбаченими програмою; вмінню безпомилково використовувати їх для вирішення як типових, так і нетипових проблемних ситуацій; Оцінка «добре» (71-87 балів) відповідає знанню основного програмного матеріалу; засвоєнню інформації з лекційного курсу; володінню основним понятійним апаратом, методами та інструментарієм, передбаченими програмою; вмінню безпомилково використовувати їх для вирішення як типових ситуацій, допускаючи окремі помилки; Оцінка «задовільно» (50-70 балів) відповідає незнанню основного програмного матеріалу; володінню окремими поняттями, методами та інструментарієм, допускаючи при їх використанні суттєві помилки. Оцінка «незадовільно» (0-49 балів) передбачає, що студент не розуміє суті поставлених питань та не знає основних понять курсу.
Рекомендована література: 1. Новаківський І.І., Карий О.І., Леськів М.Р. Інформаційно-комунікаційний менеджмент в організаціях: навч. посібник – Львів: Львів: Вид-во «Національний університет «Львівська політехніка»», 2018. – 210 с. 2. Новаківський І.І., Грибик І.І., Смолінська Н.В. Інформаційні системи в менеджменті: адаптивний підхід. Підручник / -К: Вид-вничий дім «Кондор» 2019. – 440 с. 3. Новаківський І.І., Грибик І.І., Федак Т.В. Інформаційні системи в менеджменті: системний підхід. Навчальний посібник / І.І. Новаківський, – Львів: Вид-во «Національний університет «Львівська політехніка»», 2010. – 202 с. 4. Петрович Й.М., Новаківський І.І. Управління проектами: підручник. – Львів: Вид-во «Національний університет «Львівська політехніка»», 2018. – 396 с. 5. Петрович Й.М., Новаківський І.І. Управління інноваційними проектами: навч.посібник. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 316с. 6. Новаківський І.І. Система управління підприємством в умовах становлення інформаційного суспільства : монографія. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. -316 с. 7. Кузьмін О.Є., Новаківський І.І. Економіко-математичні методи і моделі у науково-дослідних роботах – Львів: Вид-во «Національний університет «Львівська політехніка»», 2021. – 284 с. 8. Гавран В. Я., Грибик І.І., Дзюбіна А.В., Новаківський І.І. Методи і моделі вирішення управлінських завдань у фінансово-господарській діяльності організацій: навчальний посібник / – Львів: Растр-7, 2020. – 198 с. 9. Крикавський Є.В., Похильченко О.А. , Чорнописька Н.В. , Костюк О.С. та ін. Економіка логістики: навч.посіб. – Львів: Видавництво «Львівської політехніки», 2014. – 640с. 10. Шалева О. І. Електронна комерція. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 216 с.