Митна вартість товарів

Спеціальність: Менеджмент (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.073.05.E.093
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Зовнішньоекономічна та митна діяльність
Лектор: к.е.н., доц Микитин Олег Зиновійович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою вивчення навчальної дисципліни є оволодіння студентами теоретичними знаннями та одержання практичних навичок щодо визначення митної вартості товарів.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у здобувачів освіти компетентностей: загальні компетентності: ЗК1. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. ЗК2. Здатність до спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). ЗК3. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій. ЗК5. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). ЗК7. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. фахові компетентності: СК1. Здатність обирати та використовувати концепції, методи та інструментарій менеджменту, в тому числі у відповідності до визначених цілей та міжнародних стандартів. СК4. Здатність до ефективного використання та розвитку ресурсів організації. СК9. Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, приймати ефективні управлінські рішення та забезпечувати їх реалізацію. ФКС 1. Здатність продемонструвати поглиблені знання і розуміння вітчизняної та міжнародної методико-прикладної та нормативно-правової бази управління широким спектром операцій митної діяльності на різних рівнях. ФКС 2. Здатність планувати, організовувати, контролювати та регулювати митну діяльність на різних рівнях, використовувати класичні та інноваційні механізми мотивування персоналу у сфері митної діяльності. ФКС 1.1. Здатність ухвалювати управлінські рішення щодо оптимального вибору методів визначення та обґрунтування митної вартості товарів.
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: 1. Поглиблені знання щодо теоретичних аспектів митної вартості товарів. 2. Поглиблені знання щодо методів визначення митної вартості товарів. 3. Поглиблені знання технології формування митної вартості товарів. 4. Поглиблені знання процедур декларування митної вартості товарів. 5. Поглиблені знання нормативно-правової бази, котра регулює процес формування митної вартості товарів. 6. Уміння визначити розмір митної вартості товарів. 7. Уміння підготувати та оформити документи при здійсненні митного оформлення на декларування митної вартості товарів. 8. Уміння аналізувати нормативно-правову базу, котра регулює методи формування митної вартості товарів. 9. Уміння визначати митну вартість товарів при різних митних режимах і різних базисних умовах поставки. У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі програмні результати навчання: ПРН1. Критично осмислювати, вибирати та використовувати необхідний науковий, методичний і аналітичний інструментарій для управління в непередбачуваних умовах. ПРН2. Ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати методи їх вирішення. ПРН6. Мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення реалізації управлінських рішень в непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги чинного законодавства, етичні міркування та соціальну відповідальність. ПРН7. Організовувати та здійснювати ефективні комунікації всередині колективу, з представниками різних професійних груп та в міжнародному контексті. ПРН8. Застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення та інформаційні системи для вирішення задач управління організацією. ПРН9. Вміти спілкуватись в професійних і наукових колах державною та іноземною мовами. ПРН13. Вміти планувати і здійснювати інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення організації (підрозділу). ПРНС 1. Налагоджувати, розвивати та балансувати взаємовідносини з вітчизняними та іноземними митними органами, органами державного контролю, митно-брокерськими агенціями, транспортними, логістичними, страховими, юридичними, складськими, спеціалізованими митними організаціями у процесі здійснення митного оформлення товарів і транспортних засобів. ПРНС 2. Ідентифікувати витрати митної діяльності з використанням різних методів та підходів, групувати їх за калькуляційними статтями та економічними елементами. ПРНС 1.1. Оптимізувати митні та податкові платежі на засадах планування, контролювання та регулювання митної вартості товарів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Управління митною діяльністю в умовах євроінтеграції, Управління міжнародною конкурентоспроможністю , Експертиза в зовнішньоекономічній та митній діяльності, Технології митного контролю
Короткий зміст навчальної програми: Мета, предмет, об’єкт та основні завдання вивчення дисципліни. Сутність митної вартості та її функції. Системи управління митною вартістю товарів. Методи визначення митної вартості. Міжнародні системи визначення митної вартості товарів. Визначення митної вартості товарів за ціною угоди з ввезеними товарами. Визначення митної вартості товарів з ідентичними товарами. Визначення митної вартості товарів з подібними товарами. Визначення митної вартості товарів на основі розрахунку вартості. Визначення митної вартості товарів на основі додавання вартості. Визначення митної вартості товарів резервним методом. Визначення митної вартості товарів при встановленні цінових обмежень на товари. Схеми проходження вантажу через митний кордон. Розрахунок митної вартості при різних базисних умовах поставки товарів. Експортне ціноутворення. Формування ціни імпортних товарів на внутрішньому ринку.
Опис: Мета, предмет, об’єкт та основні завдання вивчення дисципліни. Сутність митної вартості та її функції. Системи управління митною вартістю товарів. Методи визначення митної вартості. Міжнародні системи визначення митної вартості товарів. Визначення митної вартості товарів за ціною угоди з ввезеними товарами. Визначення митної вартості товарів з ідентичними товарами. Визначення митної вартості товарів з подібними товарами. Визначення митної вартості товарів на основі розрахунку вартості. Визначення митної вартості товарів на основі додавання вартості. Визначення митної вартості товарів резервним методом. Визначення митної вартості товарів при встановленні цінових обмежень на товари. Схеми проходження вантажу через митний кордон. Розрахунок митної вартості при різних базисних умовах поставки товарів. Експортне ціноутворення. Формування ціни імпортних товарів на внутрішньому ринку.
Методи та критерії оцінювання: • поточний контроль (40%): усне опитування, лабораторні роботи, письмові завдання, доповіді та презентації • іспит (60%): письмова (40%) та усна (20%) компоненти
Критерії оцінювання результатів навчання: Семестровий контроль проводиться у формі екзамену, що передбачає письмову (розв’язання екзаменаційного білету у вигляді тестових завдань, теоретичних запитань та задачі) та усну (відповіді на усні запитання) компоненти. Поточний контроль проводиться у формі, виконання та усного експрес-опитування щодо захисту лабораторних робіт.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Кузьмін О.Є. Митна справа: навч. посібник-практикум / О.Є.Кузьмін, О.Г.Мельник, О.Ю.Григор’єв, А.О.Босак, К.О.Дорошкевич, А.В.Тодощук, М.Г.Книш, О.О.Маслак; За аг.ред.проф.О.Є.Кузьміна. – Київ: Каравела, 2014. – 232с. 2. Кузьмін О.Є. Митна справа : навч. Посібник /О.Є.Кузьмін О.Є., О.Г.Мельник, О.Ю.Григор’єв, А.О.Босак, К.О.Дорошкевич, А.В.Тодощук, М.Г.Борнікова, Р.Б.Рогальський. – Львів : Видавництіво Львівської політехніки, 2015. – 232 с. 3. Кузьмін О.Є. Митне обслуговування міжнародної економічної діяльності в умовах євроінтеграції: теоретичні положення і методичні підходи до практичних і лабораторних занять : [навч. Посібн] /О.Є.Кузьмін О.Є., О.Г.Мельник, О.Ю.Григор’єв, А.О.Босак, К.О.Дорошкевич, А.В.Тодощук, О.В.Мукан, О.І.Дорош. – Львів: Міські інформаційні системи, 2015. – 162с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).