Управління ризиками інноваційної діяльності

Спеціальність: Менеджмент (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.073.02.E.068
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Менеджмент організацій
Лектор: к.е.н., доц. Кулиняк І.Я.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: .
Завдання: .
Результати навчання: 1) здатність продемонструвати поглиблені знання основ професійно-орієнтованих дисциплін спеціалізації у сферах економіки та інноваційного забезпечення конкурентоспроможності підприємств (організацій), управління їх інноваційним розвитком, проектування та моделювання інноваційних бізнес-процесів, оптимізації системи менеджменту інноваційного підприємства (організації), контролінгу інноваційної діяльності, креативного менеджменту, маркетингу інновацій, управління ризиками інноваційної діяльності; 2) здатність продемонструвати поглиблені знання та розуміння класичних і сучасних підходів до менеджменту інноваційної діяльності, принципів, законів, технологій, методів менеджменту інноваційної діяльності, процесів обґрунтування та прийняття інноваційних управлінських рішень, розв’язання конфліктів у межах науково-технічної співпраці; 3) інтегрувати та застосовувати набуті теоретичні знання на практиці для розв’язання управлінських завдань у сфері інноваційної діяльності; 4) поєднувати різні економіко-математичні методи та моделі аналізування та оцінювання ризиків інноваційної діяльності, приймати управлінські рішення та розробляти заходи зниження їхнього впливу на ефективність інноваційних проектів; 5) розробляти, оцінювати та обґрунтовувати варіанти інноваційного розвитку підприємств (організацій, установ) у динамічному внутрішньому і нестабільному зовнішньому середовищі та визначати оптимальну структуру ресурсів для їхнього впровадження; 6) використовувати сучасні електронні ресурси та інформаційні технології при здійсненні інноваційної діяльності підприємства (організації, установи); 7) здатність адаптуватись до нових непередбачуваних ситуацій та приймати оперативні конструктивні рішення; 8) нести соціальну відповідальність за прийняті рішення, дотримуватись морально-культурних цінностей.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: прореквізити: Економіка інноваційної діяльності, Управління інноваційним розвитком організації. кореквізити: Контролінг інноваційної діяльності.
Короткий зміст навчальної програми: Сутність управління ризиками інноваційної діяльності. Основні види та чинники виникнення ризиків інноваційної діяльності. Підходи до оцінювання та аналізування ризиків інноваційної діяльності. Економіко-математичні методи оцінювання та аналізування ризиків інноваційної діяльності. Моделювання ризикових ситуацій для прийняття управлінських рішень. Основні підходи до управління ризиками інноваційної діяльності. Стимулювання інноваційної діяльності на підприємстві з урахуванням ризику. Регулювання ризиків інноваційної діяльності. Використання спеціалізованого програмного забезпечення для управління ризиками в інноваційній діяльності.
Опис: .
Методи та критерії оцінювання: • письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування (30%) • підсумковий контроль (70 %, контрольний захід,іспит): письмова форма (70%)
Критерії оцінювання результатів навчання: .
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: Оцінка «відмінно» (88-100 балів) відповідає всебічному системному і глибокому знанню програмного матеріалу; засвоєнню інформації з лекційного курсу, основної і додаткової літератури; чіткому володінню понятійним апаратом, методами та інструментарієм, передбаченими програмою; вмінню безпомилково використовувати їх для вирішення як типових, так і нетипових проблемних ситуацій; Оцінка «добре» (71-87 балів) відповідає знанню основного програмного матеріалу; засвоєнню інформації з лекційного курсу; володінню основним понятійним апаратом, методами та інструментарієм, передбаченими програмою; вмінню безпомилково використовувати їх для вирішення як типових ситуацій, допускаючи окремі помилки; Оцінка «задовільно» (50-70 балів) відповідає незнанню основного програмного матеріалу; володінню окремими поняттями, методами та інструментарієм, допускаючи при їх використанні суттєві помилки. Оцінка «незадовільно» (0-49 балів) передбачає, що студент не розуміє суті поставлених питань та не знає основних понять курсу.
Рекомендована література: 1. Азаренкова Г.М. Аналіз моделювання і управління ризиком (в схемах і прикладах) [Текст]: навч. посібник / Г. М. Азаренкова. - Львів : Новий світ-2000, 2014. - 240 с. 2. Воробьев С.Н. Управление рисками в предпринимательстве [Текст] : учеб. пособие / С.Н. Воробьев, К.В. Балдин. - 4-е изд., испр. - М. : Дашков и К, 2013. - 482 с. 3. Кузьмін О.Є. Ризики підприємств-лізингодавців: теоретичні та прикладні аспекти: монографія / О.Є. Кузьмін, Л.І. Чернобай, І.Я. Кулиняк. – Львів: Видавництво «Растр-7», 2012. – 256 с. 4. Кузьмін О.Є. Управління ризиками в інноваційній діяльності: навч. посіб. / О.Є. Кузьмін, Н.Ю. Подольчак, Н.І. Подольчак, Л.Г. Вербицька. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 240 с. 5. Скібіцька Л.І. Антикризовий менеджмент [Текст] : навч. посібник / Л.І. Скібіцька, В.В. Матвєєв, В.І. Щелкунов, С.М. Подреза. - К. : ЦУЛ, 2014. – 584 с.

Управління ризиками інноваційної діяльності (курсовий проект)

Спеціальність: Менеджмент (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.073.02.E.070
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Менеджмент організацій
Лектор: к.е.н., доц. Кулиняк І.Я.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: .
Завдання: .
Результати навчання: 1. Здатність продемонструвати поглиблені знання у сфері формування та розвитку ділової кар’єри та професійної етики. 2. Здатність продемонструвати поглиблені знання основ професійно-орієнтованих дисциплін спеціалізації у сферах економіки та інноваційного забезпечення конкурентоспроможності підприємств (організацій), управління їх інноваційним розвитком, проектування та моделювання інноваційних бізнес-процесів, оптимізації системи менеджменту інноваційного підприємства (організації), контролінгу інноваційної діяльності, креативного менеджменту, маркетингу інновацій, управління ризиками інноваційної діяльності. 3. Здатність продемонструвати поглиблені знання у сфері операційного, маркетингового, інвестиційного, креативного, антикризового управління суб’єктами інноваційної діяльності. 4. Інтегрувати та застосовувати набуті теоретичні знання на практиці для розв’язання управлінських завдань у сфері інноваційної діяльності. 5. Поєднувати різні економіко-математичні методи та моделі аналізування та оцінювання ризиків інноваційної діяльності, приймати управлінські рішення та розробляти заходи зниження їхнього впливу на ефективність інноваційних проектів. 6. Розробляти, оцінювати та обґрунтовувати варіанти інноваційного розвитку підприємств (організацій, установ) у динамічному внутрішньому і нестабільному зовнішньому середовищі та визначати оптимальну структуру ресурсів для їхнього впровадження. 7. Використовувати сучасні електронні ресурси та інформаційні технології при здійсненні інноваційної діяльності підприємства (організації, установи).
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: прореквізити: Економіка інноваційної діяльності, Управління інноваційним розвитком організації; кореквізити: Контролінг інноваційної діяльності.
Короткий зміст навчальної програми: Ідентифікація ризиків інноваційного проекту. Характеристика інноваційного проекту. Виявлення ризиків інноваційного проекту. Аналізування чинників виникнення ризиків інноваційного проекту. Оцінювання та аналізування ризиків інноваційного проекту. Якісний аналіз ризиків інноваційного проекту. Кількісне оцінювання ризиків інноваційного проекту. Формування програми управління ризиками інноваційного проекту. Побудова карти ризиків інноваційного проекту. Вибір заходів регулювання ризиків інноваційного проекту
Опис: .
Методи та критерії оцінювання: • звіт за результатами виконання курсового проекту, підсумковий контроль (рівень виконання завдання – 70 %, оформлення – 10 %, захист – 20 %)
Критерії оцінювання результатів навчання: .
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: Оцінка «відмінно» (88-100 балів) відповідає всебічному системному і глибокому знанню програмного матеріалу; засвоєнню інформації з лекційного курсу, основної і додаткової літератури; чіткому володінню понятійним апаратом, методами та інструментарієм, передбаченими програмою; вмінню безпомилково використовувати їх для вирішення як типових, так і нетипових проблемних ситуацій; Оцінка «добре» (71-87 балів) відповідає знанню основного програмного матеріалу; засвоєнню інформації з лекційного курсу; володінню основним понятійним апаратом, методами та інструментарієм, передбаченими програмою; вмінню безпомилково використовувати їх для вирішення як типових ситуацій, допускаючи окремі помилки; Оцінка «задовільно» (50-70 балів) відповідає незнанню основного програмного матеріалу; володінню окремими поняттями, методами та інструментарієм, допускаючи при їх використанні суттєві помилки. Оцінка «незадовільно» (0-49 балів) передбачає, що студент не розуміє суті поставлених питань та не знає основних понять курсу.
Рекомендована література: 1. Азаренкова Г.М. Аналіз моделювання і управління ризиком (в схемах і прикладах) [Текст]: навч. посібник / Г. М. Азаренкова. - Львів : Новий світ-2000, 2014. - 240 с. 2. Воробьев С.Н. Управление рисками в предпринимательстве [Текст] : учеб. пособие / С.Н. Воробьев, К.В. Балдин. - 4-е изд., испр. - М. : Дашков и К, 2013. - 482 с. 3. Кузьмін О.Є. Ризики підприємств-лізингодавців: теоретичні та прикладні аспекти: монографія / О.Є. Кузьмін, Л.І. Чернобай, І.Я. Кулиняк. – Львів: Видавництво «Растр-7», 2012. – 256 с. 4. Кузьмін О.Є. Управління ризиками в інноваційній діяльності: навч. посіб. / О.Є. Кузьмін, Н.Ю. Подольчак, Н.І. Подольчак, Л.Г. Вербицька. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 240 с. 5. Скібіцька Л.І. Антикризовий менеджмент [Текст] : навч. посібник / Л.І. Скібіцька, В.В. Матвєєв, В.І. Щелкунов, С.М. Подреза. - К. : ЦУЛ, 2014. – 584 с.