Маркетинговий менеджмент у малому і середньому бізнесі

Спеціальність: Менеджмент (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.073.01.E.052
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Менеджмент організацій
Лектор: к.е.н., доц. Кулиняк І.Я.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: формування системи теоретичних знань, а також набуття практичних навичок управління маркетинговою діяльністю підприємств малого і середнього бізнесу.
Завдання: Загальні компетентності: 1. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні; 2. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій; 3. Здатність генерувати нові ідеї (креативність); 4. Здатність до саморозвитку, навчання впродовж життя та ефективного самоменеджменту. фахові компетентності: 1. Здатність застосовувати отримані поглиблені знання класичної та сучасної теоретико-методологічної та методико-прикладної бази управління організаціями різних видів економічної діяльності та адміністрування; 2. Уміння досліджувати ринки, здійснювати порівняльно-аналітичний моніторинг конкурентів, діагностувати та підвищувати конкурентоспроможність підприємств і організацій.
Результати навчання: 1. Мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення реалізації управлінських рішень в непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги чинного законодавства, етичні міркування та соціальну відповідальність; 2. Вміти спілкуватись в професійних і наукових колах державною та іноземною мовами; 3. Демонструвати лідерські навички та вміння працювати у команді, взаємодіяти з людьми, впливати на їх поведінку для вирішення професійних задач; 4. Вміти делегувати повноваження та керівництво організацією (підрозділом); 5. Продемонструвати поглиблені знання та розуміння класичних і сучасних підходів до менеджменту організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності), принципів, законів, технології, методів менеджменту організацій, процесу прийняття управлінських рішень, стилів лідерства та керівництва, особливостей розв'язання конфліктів в процесі вирішення завдань професійної діяльності; 6. Ухвалювати обґрунтовані стратегічні маркетингові рішення, поєднувати різноманітні економіко-математичні методи та моделі планування, організування та оцінювання результативності господарської діяльності підприємств і організацій; 7. Ухвалювати обґрунтовані стратегічні маркетингові рішення, поєднувати різноманітні економіко-математичні методи та моделі планування, організування та оцінювання результативності господарської діяльності підприємств і організацій; 8. Здатність ефективно формувати комунікаційну стратегію. Методи навчання і викладання: Лекції, лабораторні заняття - інформаційно-рецептивний метод, репродуктивний метод, евристичний метод, метод проблемного викладу, самостійна робота – репродуктивний метод, дослідницький метод. Методи оцінювання рівня досягнення результатів навчання: Поточний та екзаменаційний контроль. Методи оцінювання знань: захист звітів з лабораторних робіт; оцінка активності, внесених пропозицій, оригінальних рішень, уточнень і визначень тощо. Екзамен – письмове опитування, тестовий контроль
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні дисципліни: Електронна комерція. Економіка бізнесу. Стратегічний менеджмент. Супутні і наступні дисципліни: Маркетинговий менеджмент у малому і середньому бізнесі (курсовий проект). Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи.
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна спрямована на формування системи спеціальних теоретико-методологічних знань та практичних навичок у сфері маркетингового менеджменту у малому і середньому бізнесі.
Опис: Сутність і особливості маркетингового менеджменту підприємств малого і середнього бізнесу. Методологія маркетингового менеджменту підприємств малого і середнього бізнесу. Сегментація ринку і позиціонування товарів. Маркетингове планування підприємств малого і середнього бізнесу. Організування маркетингового менеджменту підприємств малого і середнього бізнесу. Маркетинговий контроль підприємств малого і середнього бізнесу. Управління товарним асортиментом у системі маркетингового менеджменту. Ціноутворення в системі маркетингового менеджменту. Управління збутом підприємств малого і середнього бізнесу. Управління маркетинговими комунікаціями підприємств малого і середнього бізнесу. Цифрові та інтернет-технології маркетингового менеджменту.
Методи та критерії оцінювання: – поточний контроль – виконання лабораторних завдань; – підсумковий контроль – письмовий екзаменаційний контроль (письмова форма – тестування); усне опитування.
Критерії оцінювання результатів навчання: Критерії оцінювання результатів навчання студентів: Лабораторні роботи – 40 балів; Екзаменаційний контроль (письмова компонента) – 50 балів Екзаменаційний контроль (усна компонента) – 10 балів
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: Рекомендована література 1. Белявцева М.І., Воробйова В.Н. Маркетинговий менеджмент: Навчальний посібник. К.: ЦНЛ, 2016. 407с. 2. Бондаренко В.М., Поліщук І.І., Шарко В.В. Маркетинговий менеджмент: Навчальний посібник. Вінниця: Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. 224 с. 3. Карий О.І., Лісовська Л.С., Кулиняк І.Я., Галаз Л.В., Бондаренко Ю.Г. Менеджмент та інновації: теорія і практикум: Навчальний посібник. Львів: Видавництво «Растр-7», 2020. 298 с. 4. Князєва Т.В., Колбушкін Ю.П., Петровська С. В. та ін. Міжнародний маркетинг: навч. посібник. К. : НАУ, 2019. 164 с. 5. Котлер Ф. Маркетинг: від А до Я. Альпіна Паблішер Україна. 2021. 252 с. 6. Крикавський Є.В., Дейнега І.О., Дейнега О.В., Лорві І.Ф. Маркетинговий менеджмент: Навчальний посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. 380 с. 7. Маркетинговий менеджмент: Навчальний посібник / Є.В. Крикавський, І.О. Дейнега, О.В. Дейнега, І.Ф. Лорві. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. 380 с. 8. Старостіна А.О., Кравченко В.А., Пригара О.Ю., Ярош-Дмитренко Л.О. Маркетинг: навчальний посібник. К.: НВП «Інтерсервіс. 2018. 216 с. 9. Управління маркетинговою діяльністю: ситуаційні вправи: навчальний посібник / Левків Г.Я., Подра О.П., Леськів Г.С., Гинда С.М. Львів: ЛьвДУВС, 2019. 190 с. Навчально-методичне забезпечення 1. Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Маркетинговий менеджмент у малому і середньому бізнесі» (укладачі: Кулиняк І.Я.). Режим доступу: http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=195. 2. Дубодєлова А.В. Маркетинговий менеджмент: Конспект лекцій для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 8.03060101 “Менеджмент організацій та адміністрування” / А.В. Дубодєлова, Л.С. Лісовська, О.В. Юринець. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. 89 с. 3. Маркетинговий менеджмент у малому і середньому бізнесі: Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації 073.1 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)» / Укл.: Кулиняк І.Я., Гвоздь М.Я. Львів, 2018. 60 с. 4. Маркетинговий менеджмент у малому і середньому бізнесі: Методичні вказівки до виконання контрольних робіт (№ 1-2) для студентів заочної форми навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент», спеціалізації 073.1 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)» / Укл.: Кулиняк І.Я., Гвоздь М.Я. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. 26 с. 5. Маркетинговий менеджмент у малому і середньому бізнесі: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 073 «Менеджмент», спеціалізації 073.1 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)» / Укл.: Кулиняк І.Я. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. 42 с. Інформаційні ресурси 1. Журнал “Маркетинг в Україні”. – http://uam.in.ua/rus/projects/marketing-in-ua/arhive.php. 2. Журнал “Маркетинг і менеджмент інновацій”. – http://mmi.fem.sumdu.edu.ua. 3. Інтернет-портал для управлінців. – http://www.management.com.ua. 4. Офіційний сайт Української Асоціації Маркетингу. – http://uam.in.ua/ukr.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Маркетинговий менеджмент у малому і середньому бізнесі (курсовий проект)

Спеціальність: Менеджмент (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.073.01.E.055
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Менеджмент організацій
Лектор: к.е.н., доц. Кулиняк І.Я.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: надання студентам науково-теоретичних знань та формування практичних навичок управління маркетинговою діяльністю на прикладі виявлення чи розроблення певного архетипу для бренду та вибору засобів маркетингової комунікації.
Завдання: Загальні компетентності: 1. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій; 2. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 3. Здатність встановлювати цінності, бачення, місію, цілі та критерії, за якими організація визначає подальші напрями розвитку, розробляти і реалізовувати відповідні стратегії та плани. 4. Здатність використовувати психологічні технології роботи з персоналом. фахові компетентності: 1. Здатність застосовувати отримані поглиблені знання класичної та сучасної теоретико-методологічної та методико-прикладної бази управління організаціями різних видів економічної діяльності та адміністрування; 2. Здатність застосовувати поглиблені знання щодо здійснення взаємовідносин у бізнесі, їх організаційного, юридичного, біржового, податкового, страхового супроводу. 3. Уміння працювати в середовищі електронної комерції та управляти поставками електронної комерції, формувати ланцюги поставок електронної комерції.
Результати навчання: Результати навчання: 1. Мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення реалізації управлінських рішень в непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги чинного законодавства, етичні міркування та соціальну відповідальність. 2. Застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення та інформаційні системи для вирішення задач управління організацією. 3. Забезпечувати особистий професійний розвиток та планування власного часу. 4. Продемонструвати поглиблені знання та розуміння класичних і сучасних підходів до менеджменту організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності), принципів, законів, технології, методів менеджменту організацій, процесу прийняття управлінських рішень, стилів лідерства та керівництва, особливостей розв'язання конфліктів в процесі вирішення завдань професійної діяльності. 5. Розробляти стратегічні, тактичні та оперативні плани поточної діяльності, плани забезпечення ресурсами усіх видів, бізнес-плани та контролювати їх виконання. 6. Працювати в середовищі електронної комерції та формувати ланцюги поставок електронної комерції. Методи навчання і викладання: Консультації - інформаційно-рецептивний метод, евристичний метод, метод проблемного викладу, самостійна робота – репродуктивний метод, дослідницький метод. Методи оцінювання рівня досягнення результатів навчання: Методи оцінювання знань: захист курсового проекту.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні дисципліни: Маркетинговий менеджмент у малому і середньому бізнесі. Супутні і наступні дисципліни: Виконання магістерської кваліфікаційної роботи.
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна спрямована на формування системи спеціальних теоретико-методологічних знань та практичних навичок у сфері маркетингового менеджменту у малому і середньому бізнесі.
Опис: Розділ 1. Характеристика архетипу бренду. Розділ 2. Вибір засобів маркетингових комунікацій. Розділ 3. Оцінювання рекламного бюджету.
Методи та критерії оцінювання: – підсумковий контроль – захист курсового проекту.
Критерії оцінювання результатів навчання: Критерії оцінювання результатів навчання студентів: Усний захист курсового проекту – 70 балів. Оформлення і зміст курсового проекту – 30 балів.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: Рекомендована література 1. Белявцева М.І., Воробйова В.Н. Маркетинговий менеджмент: Навчальний посібник. К.: ЦНЛ, 2016. 407с. 2. Бондаренко В.М., Поліщук І.І., Шарко В.В. Маркетинговий менеджмент: Навчальний посібник. Вінниця: Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. 224 с. 3. Карий О.І., Лісовська Л.С., Кулиняк І.Я., Галаз Л.В., Бондаренко Ю.Г. Менеджмент та інновації: теорія і практикум: Навчальний посібник. Львів: Видавництво «Растр-7», 2020. 298 с. 4. Князєва Т.В., Колбушкін Ю.П., Петровська С. В. та ін. Міжнародний маркетинг: навч. посібник. К. : НАУ, 2019. 164 с. 5. Котлер Ф. Маркетинг: від А до Я. Альпіна Паблішер Україна. 2021. 252 с. 6. Крикавський Є.В., Дейнега І.О., Дейнега О.В., Лорві І.Ф. Маркетинговий менеджмент: Навчальний посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. 380 с. 7. Маркетинговий менеджмент: Навчальний посібник / Є.В. Крикавський, І.О. Дейнега, О.В. Дейнега, І.Ф. Лорві. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. 380 с. 8. Старостіна А.О., Кравченко В.А., Пригара О.Ю., Ярош-Дмитренко Л.О. Маркетинг: навчальний посібник. К.: НВП «Інтерсервіс. 2018. 216 с. 9. Управління маркетинговою діяльністю: ситуаційні вправи: навчальний посібник / Левків Г.Я., Подра О.П., Леськів Г.С., Гинда С.М. Львів: ЛьвДУВС, 2019. 190 с. Навчально-методичне забезпечення 1. Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Маркетинговий менеджмент у малому і середньому бізнесі» (укладачі: Кулиняк І.Я.). Режим доступу: http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=195. 2. Дубодєлова А.В. Маркетинговий менеджмент: Конспект лекцій для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 8.03060101 “Менеджмент організацій та адміністрування” / А.В. Дубодєлова, Л.С. Лісовська, О.В. Юринець. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. 89 с. 3. Маркетинговий менеджмент у малому і середньому бізнесі: Методичні вказівки до виконання курсового проекту «Формування архетипу бренду» для студентів денної та заочної форми навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент», спеціалізації 073.1 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)» / Укл.: Беспалюк Х.М., Огінок С.В., Бойко В.В., Кулиняк І.Я. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2021. – 15 с. Інформаційні ресурси 1. Журнал “Маркетинг в Україні”. – http://uam.in.ua/rus/projects/marketing-in-ua/arhive.php. 2. Журнал “Маркетинг і менеджмент інновацій”. – http://mmi.fem.sumdu.edu.ua. 3. Інтернет-портал для управлінців. – http://www.management.com.ua. 4. Офіційний сайт Української Асоціації Маркетингу. – http://uam.in.ua/ukr.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).