Прогнозування економічних процесів

Спеціальність: Менеджмент (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.073.01.E.053
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Менеджмент організацій
Лектор: к.е.н., доцент Войцеховська Юлія Вікторівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою викладання даної дисципліни є вивчення магістрами основ аналізу та прогнозування економічних процесів, забезпечення розвитку самостійного логічного мислення студентів у цій галузі знань, а також формування у студентів навиків практичного використання після закінчення університету набутих знань з дисципліни у своїй науковій діяльності або в управлінській роботі на промислових підприємствах чи в сервісних організаціях.
Завдання: загальні компетентності: 1. Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері менеджменту або у процесі навчання, що передбачають проведення досліджень та/або здійснення інновацій за невизначеності умов і вимог. 2.Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій. 3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. фахові компетентності: 1. Здатність формувати лідерські якості та демонструвати їх в процесі управління людьми. 2. Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, приймати ефективні управлінські рішення та забезпечувати їх реалізацію. 3. Уміння прогнозувати рівень економічних показників організації, впроваджувати технології внутрішньо фірмового прогнозування для планування потенціалу організації, її маркетингу, збуту, бюджетів.
Результати навчання: 1. Демонструвати знання та розуміння сучасних проблем розвитку суспільства. 2. Розкривати соціально-економічну сутність явищ та процесів господарської діяльності організацій, оцінювати вплив на економічні процеси зовнішніх факторів, тенденції розвитку світової економіки, мати цілісне уявлення про систему розвитку організації, аналізувати і використовувати історичний досвід у вирішенні актуальних проблем вітчизняної економіки. 3. Розробляти стратегічні, тактичні та оперативні плани поточної діяльності, плани забезпечення ресурсами усіх видів, бізнес-плани та контролювати їх виконання. 4. Ухвалювати обґрунтовані стратегічні маркетингові рішення, поєднувати різноманітні економіко-математичні методи та моделі планування, організування та оцінювання результативності господарської діяльності підприємств і організацій.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: стратегічний менеджмент. кореквізити: виконання магістерської кваліфікаційної роботи.
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна охоплює теоретичні і практичні аспекти прогнозування економічних процесів. Лекційний матеріал дозволяє оволодіти методикою дослідження та прогнозування економічних процесів, систематизує і розширює теоретичні знання з дисципліни. Лабораторні заняття спрямовані на формування вмінь та навичок роботи з пакетами прикладних програм та прогнозуванню соціально-економічних явищ шляхом індивідуального виконання студентом відповідно сформульованих завдань. Для самостійної роботи студента розроблені методичні рекомендації з переліком питань для самостійного опрацювання.
Опис: 1.Предмет і завдання дисципліни. Методологічні основи прогнозування економічних процесів. 2.Логіка розробки прогнозу. Методи знаходження кривих підгонки. Коефіцієнт детермінації та інші способи оцінки моделей. 3.Статистичні методи прогнозування. Екстраполяція тенденції на основі динамічних рядів. Методи верифікації прогнозів, виявлення помилок у прогнозуванні. 4.Експертні методи прогнозування, їх види. 5.Трендвотчинг – новий напрямок у бізнесі. 6.Вибір варіантів управлінських рішень з застосуванням елементів прогнозування.
Методи та критерії оцінювання: письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування (30%); підсумковий контроль (70 %, контрольний захід, іспит): письмова форма (70%).
Критерії оцінювання результатів навчання: Бали за поточний контроль на практичних і лабораторних заняттях виставляються під час занять згідно розкладу. Бали за результатами тестування формуються автоматично у ВНС. Зарахування програмних результатів навчання, отриманих за неформальною та інформальною освітою та перезарахування програмних результатів навчання, які отримані у інших закладах освіти за результатами академічної мобільності, відбувається відповідно до освітньо-професійної програми підготовки за відповідною спеціальністю та внутрішніх стандарти забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти (Положення про академічну мобільність студентів, аспірантів, докторантів, науково-педагогічних та наукових працівників у Національному університеті «Львівська політехніка», Порядок перезарахування (зарахування) навчальних дисциплін чи інших компонентів навчального плану в Національному університеті «Львівська політехніка»). • Оцінка «відмінно» (88-100 балів) відповідає всебічному системному і глибокому знанню програмного матеріалу; засвоєнню інформації з лекційного курсу, основної і додаткової літератури; чіткому володінню понятійним апаратом, методами та інструментарієм, передбаченими програмою; вмінню безпомилково використовувати їх для вирішення як типових, так і нетипових проблемних ситуацій; • Оцінка «добре» (71-87 балів) відповідає знанню основного програмного матеріалу; засвоєнню інформації з лекційного курсу; володінню основним понятійним апаратом, методами та інструментарієм, передбаченими програмою; вмінню безпомилково використовувати їх для вирішення як типових ситуацій, допускаючи окремі помилки; • Оцінка «задовільно» (50-70 балів) відповідає незнанню основного програмного матеріалу; володінню окремими поняттями, методами та інструментарієм, допускаючи при їх використанні суттєві помилки. • Оцінка «незадовільно» (0-49 балів) передбачає, що студент не розуміє суті поставлених питань та не знає основних понять курсу.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Сайт Державного комітету статистики України. – Режим доступу : www.ukrstat.gov.ua. 2. Войцеховська Ю.В., Новаківський І.І. Основи статистичного прогнозування економічних процесів: навч. посібник / Ю.В.Войцеховська, І.І.Новаківський. – Львів: Видавництво «Новий Світ – 2000», 2020. – 200 с. 3. Боровиков В. П. Прогнозирование в системе STATISTICA в среде Windows / В. П. Боровиков, Г. И. Ивченко. – М. : Финансы и статистика, 1997. – 268 с. 4. Геєць В. М. Моделі і методи соціально-економічного прогнозування : підручник / В. М. Геєць, Т. С. Клебанова, О. І. Черняк та ін. – Х. : ВД "ІНЖЕК", 2005. – 396 с. 5. Иванов В. В. Анализ временных рядов и прогнозирование экономических показателей / В. В. Иванов. – Х. : ХНУ, 1999. – 230 с. 6. Клебанова Т. С. Методы и модели прогнозирования социально-экономических процессов : учебн. пособ. / Т. С. Клебанова, В. А. Курзенев, В. Н. Наумов и др. – СПб. : Издательство СЗИУ РАНХ и ГС, 2012. – 566 с. 7. Клебанова Т. С. Методы прогнозирования : учебн. пособ. / Т. С. Клебанова, В. В. Иванов, Н. А. Дубровина. – Х. : Изд. ХГЭУ, 2002. – 372 с. 8. Клебанова Т. С. Эконометрия на персональном компьютере / Т. С. Клебанова, Н. А. Дубровина, А. В. Милов и др. – Х. : Изд. ХГЭУ, 2002. – 208 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).