Управління корпоративними змінами

Спеціальність: Менеджмент (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.073.00.M.024
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Менеджмент організацій
Лектор: к.е.н., доц. Грибик Ігор Іванович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Ознайомитися зі складовими управління змінами , факторами що впливають на зміни в організації та способами управління ними (кейси).
Завдання: 1. здатність продемонструвати поглиблені знання основ професійно-орієнтованих дисциплін спеціалізації у сферах економіки та інноваційного забезпечення конкурентоспроможності підприємств (організацій), управління їх інноваційним розвитком, проектування та моделювання інноваційних бізнес-процесів, оптимізації системи менеджменту інноваційного підприємства (організації), контролінгу інноваційної діяльності, креативного менеджменту, маркетингу інновацій, управління ризиками інноваційної діяльності; 2. інтегрувати та застосовувати набуті теоретичні знання на практиці для розв’язання управлінських завдань у сфері інноваційної діяльності; 3. планувати, організовувати, контролювати та регулювати інноваційну діяльність на усіх рівнях економіки, використовувати сучасні механізми мотивування персоналу у сфері інноваційної діяльності; 4. здатність адаптуватись до нових непередбачуваних ситуацій та приймати оперативні конструктивні рішення; 5. здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань; 6. здатність продукувати креативні ідеї, розробляти та управляти інноваційними проектами, самостійно та колективно виконувати професійні завдання.
Результати навчання: 1. здатність продемонструвати поглиблені знання основ професійно-орієнтованих дисциплін спеціалізації у сферах економіки та інноваційного забезпечення конкурентоспроможності підприємств (організацій), управління їх інноваційним розвитком, проектування та моделювання інноваційних бізнес-процесів, оптимізації системи менеджменту інноваційного підприємства (організації), контролінгу інноваційної діяльності, креативного менеджменту, маркетингу інновацій, управління ризиками інноваційної діяльності; 2. інтегрувати та застосовувати набуті теоретичні знання на практиці для розв’язання управлінських завдань у сфері інноваційної діяльності; 3. планувати, організовувати, контролювати та регулювати інноваційну діяльність на усіх рівнях економіки, використовувати сучасні механізми мотивування персоналу у сфері інноваційної діяльності; 4. здатність адаптуватись до нових непередбачуваних ситуацій та приймати оперативні конструктивні рішення; 5. здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань; 6. здатність продукувати креативні ідеї, розробляти та управляти інноваційними проектами, самостійно та колективно виконувати професійні завдання.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: Управління персоналом, Ділове адміністрування кореквізити: Креативний менеджмент
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна націлена на вивчення процесу управління змінами в організації (індивідуальні, командні, організаційні зміни).
Опис: Сутність змін у природі та у відкритих соціально-економічних системах (їх взаємозв’язок). Організаційна досконалість – основа організаційних змін. Навчання та зміни. Особа і зміни. Види компетентностей. Біхевіористичний, когнітивний, психодинамічний, гуманістично-психологічний підходи до змін. Управління своїми та чужими змінами. Типи корпоративних команд. Вплив індивідуумів на динаміку команди. Моделі та підходи до організаційних змін. Менеджери та лідери: спільне та відмінне. Оцінювання рівня опору змінам. Розроблення рекомендацій зі зниження опору. Команди в процесі реструктуризації. Інтеграційні процеси та зміни в організаціях. Причини об'єднання та поглинання. Переваги та недоліки різних організаційних структур та об’єднань.
Методи та критерії оцінювання: • письмові звіти з практичних завдань (кейсів), усне опитування (50%); • підсумковий контроль (50%, контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма .
Критерії оцінювання результатів навчання: • Поточний контроль (50 балів): практичні та лабораторні завантажені у внс (до10+до10 балів), усне опитування/активні дискусії на практичних та лабораторних (до 10 + до 10 балів); 10 балів за активні дискусії на лекціях. • Підсумковий контроль (50 балів): лабораторне завдання (10б), практичне завдання (10б), теоретичне питання (10 балів), усна компонента (20 балів).
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1.Управление изменениями: учеб.пособие / С.И. Ашмарина, Б.Н. Герасимов.- М.: Рид.Групп, 2011. – 208с. 2.К. Фралингер, И. Фишер Управление организационными изменениями / Пер. с нем. Н.п. Береговой, И.А. Сергеевой.-М., 2002.- 264с. 3. Коттер Д. Наш айсберг тает. Как добится результатов в условиях изменений / Дж. Коттер / Пер. с англ. М. поповой, А. Кушниренко. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2012.- 128с. 4. Адизес И. Управление изменениями. – СПб.: Питер, 2011.-224с..:ил. 5. Грибик І.І.Управління змінами. – Видавництво НУ «ЛП», 2008р. – 235с
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).