Закупівлі і контракти в проектах

Спеціальність: Менеджмент (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.073.00.M.018
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Технологій управління
Лектор: К.е.н., старший викладач Скворцов Денис Ігорович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Навчальна дисципліна «Закупівлі і контракти в проектах» орієнтована на формування достатніх знань, умінь, комунікацій, автономності і відповідальності в сфері закупівель . Результатом навчання є забезпечення здійснення професійної діяльності з питань підготовки, укладання чи виконання комерційних угод.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів освіти компетентностей: загальних компетентностей: 1) здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 2) здатність спілкуватися українською та іноземною мовою в усній та письмовій формі з використанням сучасних інформаційних і комунікаційних технологій у сфері менеджменту; 3) здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 4) здатність проводити дослідження на відповідному рівні, генерувати нові ідеї (креативність), виявляти ініціативу та підприємливість; 5) здатність до адаптації та дії в новій ситуації; 6) здатність приймати обґрунтовані рішення у сфері менеджменту; 7) здатність працювати в команді та автономно; 8) здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети; 9) здатність розробляти проекти та управляти проектами і програмами; 10) здатність оцінювати та забезпечувати якість виконання робіт у сфері менеджменту; 11) здатність діяти соціально відповідально, свідомо та на основі етичних міркувань (мотивів). фахових компетентностей: 1) поглиблені знання та розуміння концептуально-методологічних та методико-прикладних засад менеджменту в організаціях різних форм власності та видів діяльності в історичному та сучасному ракурсах; 2) поглиблені знання спектру функціональних видів діяльності організації та розуміння взаємозв’язків між ними; 3) поглиблені знання нормативно-правової бази функціонування організацій різних форм власності і видів діяльності та управління ними; 4) уміння визначати та прогнозувати стратегічні перспективи функціонування організацій; 5) уміння ідентифікувати, аналізувати та оцінювати вплив факторів внутрішнього та зовнішнього середовища на діяльність організації; 6) здатність ініціювати, розробляти та управляти проектами розвитку організацій на засадах міжособистісної взаємодії та лідерства; 7) здатність обирати та практично застосовувати широкий спектр інструментів у різних функціональних сферах менеджменту; 8) уміння продемонструвати знання тенденцій науково-технічного прогресу та використовувати його результати у професійній діяльності у сфері менеджменту.
Результати навчання: РН 1 (ЗН 1 здатність продемонструвати поглиблені знання фундаментальних засад та сучасних тенденцій розвитку стратегічного, проектного, фінансового менеджменту) РН 2 (ЗН 2 здатність продемонструвати поглиблені знання з професійно-орієнтованих дисциплін та розуміння сучасних методів проактивного розвитку товарної, операційної, маркетингової, логістичної, фінансової та інших сфер діяльності організації) РН 3 (ЗН 3 здатність продемонструвати знання та розуміння параметрів і факторів впливу на розвиток організацій, уміння досліджувати бізнес-середовище, здійснювати порівняльно-аналітичний моніторинг конкурентів і постачальників, діагностувати та встановлювати напрями підвищення конкурентоспроможності організації) РН 4 (ЗН 4 здатність продемонструвати поглиблені знання і розуміння теоретико-прикладних засад здійснення проектної діяльності, її організаційного, ресурсного, інструментального, нормативно-правового, маркетингового, логістичного, інформаційного, менеджерського супроводу) РН 5 (ЗН 5 здатність продемонструвати поглиблені знання сучасних методів обґрунтування проектних рішень на підставі формування та порівняння проектних альтернатив в умовах ризику, зумовленого невизначеністю бізнес-середовища та конфліктністю інтересів стейкхолдерів) РН 6 (ЗН 6 розуміння ризиків проектної діяльності, стилів лідерства і керівництва проектами і програмами, можливостей розв’язання конфліктів у команді проекту) РН 7 (УМ 1 налагоджувати, розвивати та узгоджувати взаємодію зі стейкхолдерами у процесі проектної діяльності) РН 8 (УМ 2 застосовувати програмні засоби та інформаційні технології при виконанні проектів і програм) РН 9 (УМ 3 здійснювати інформаційно-документальний супровід у процесі виконання проектів і програм) РН 10 (УМ 4 ідентифікувати витрати на виконання проекту, програми за бухгалтерськими, податковими та управлінськими підходами, групувати їх за калькуляційними статтями та економічними елементами, формувати бюджет проекту, програми) РН 11 (УМ 5 здійснювати аналіз, оцінювати ризики та ефективність проекту, програми) РН 12 (УМ 6 планувати, організовувати, контролювати, коригувати виконання проекту, програми та мотивувати команду проекту)
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: – організація взаємодії із стейкхолдерами, – планування проектів та програм; кореквізити: – прийняття проектних рішень, – проектне бюджетування та фінансове планування.
Короткий зміст навчальної програми: розглядається сучасний досвід до процесів закупівлі або придбання тих необхідних продуктів, послуг чи результатів, які виробляються поза командою проекту, а також документарний супровід такої діяльності.
Опис: Правове регулювання поставок, планування поставок і контрактів, запит інформації у постачальників і вибір постачальників, адміністрування контрактів, система державних закупівель в Україні, логістика управління закупівель проектами
Методи та критерії оцінювання: Усне опитування в процесі роботи здобувачів освіти у малих групах на лекційних, лабораторних та практичних заняттях. Письмова робота і усна компонента на екзамені. Під час дистанційної роботи (у тому числі за умов карантину) передбачається співбесіда зі здобувачами освіти під час проведення відеоконференцій на лекційних та практичних заняттях. Лабораторні роботи проводяться в аудиторії або (у випадку дистанційного навчання) на домашньому комп’ютері. Індивідуальні звіти з лабораторних робіт та письмові роботи пересилаються до ВНС, або на електронну пошту викладача через канал зв’язку @lpnu.ua. Дистанційні заняття проводяться на платформах MS Teams та ZOOM.
Критерії оцінювання результатів навчання: Оцінювання знань здобувачів освіти відбувається на основі виконання завдань в межах практичних занять (поточний контроль) та виконання екзаменаційного контролю. Рішення викладача про оцінювання рівня знань та умінь студента виявленого під час виконання завдань в межах практичних та семінарських занять та екзаменаційного контролю оцінюється за національною шкалою і 100-бальною шкалою та переводиться у шкалу ECTS відповідно до такої шкали переведення: 100–88 балів – оцінка А (“відмінно”) виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу модуля, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і розвитку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практич¬них задач; 87–80 балів – оцінка В (“дуже добре”) виставляється за знання навчального матеріалу модуля вище від середнього рівня, включаючи розрахунки, аргументовані відповіді на поставлені запитання (можлива невелика кількість неточностей), вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 79–71 бал – оцінка С (“добре”) виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу модуля, включаючи розрахунки, аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70–61 бал – оцінка D (“посередньо”) виставляється за посередні знання навчального матеріалу модуля, малоаргумен¬това¬ні відповіді, слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 60–50 балів – оцінка Е (“задовільно”) виставляється за слабкі знання навчального матеріалу модуля, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викла¬дення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – оцінка FX (“незадовільно” з можливістю повторного складання екзамену чи заліку) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу модуля, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положен¬ня під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – оцінка F (“незадовільно” з обов’язковим повторним вивченням модуля) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу модуля, істотні помилки у відпо¬відях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання прак¬тичних задач, незнання основних фундаментальних положень. Пропорційно до вищенаведеної шкали відбувається оцінювання знань здобувачів освіти під час усного опитування на практичних заняттях та під час усної компоненти на екзамені. Якщо здобувач розкрив тему доповіді, яку підготував на практичне заняття, дав відповіді на додаткові запитання, то отримує 5 балів, якщо були незначні недоліки у доповіді – 4 бали, якщо не зумів відповісти на усі запитання – 3 бали, якщо наявні значні недоліки у доповіді та відповідях на запитання – 2 бали, якщо тему доповіді розкрив частково і на додаткові запитання не відповідав – 1 бал. Таких доповідь кожен здобувач має зробити щонайменше 1 за семестр. Максимальна кількість балів – 10. Опитування відбувається на основі лекційного матеріалу. Впродовж семестру кожного здобувача необхідно опитати щонайменше 5 разів і виставити йому 0-2 бали відповідно до його відповідей на запитання: 2 – всі відповіді правильні, 1 – частина відповідей є правильними, інші – неправильні чи відсутні, 0 – відповідей немає на жодне запитання викладача. Отримання балів за розв'язування задач передбачає, що здобувач освіти на практичному занятті бере безпосередню участь у цьому процесі: диктує формулу, пояснює вхідні дані та подальший хід розв'язку задачі, виконує розрахунки, відповідає на запитання викладача. Залежно від складності задачі та обсягу виконаної роботи викладач оцінює відповідь здобувача у 2-3 бали – сумарно за семестр здобувач може отримати не більше 10 балів навіть за умови, що він розв'язав більше задач. Тестування викладач проводить у зручній для нього формі: самостійні роботи, тести у ВНС, тести у ігровій формі (наприклад, Kahoot!). Тестувань має бути щонайменше 2 за семестр. Допускається більше тестувань, проте виділені бали на тестування не мають перевищувати 10 загалом. Екзаменаційний білет містить 19 завдання 3 рівнів складності: 3 завдання 1 рівня складності по 1 балу, 13 завдань 2 рівня складності по 3 бали, 3 задачі – 18 балів.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: Оцінювання поточної успішності - 60 Оцінювання контрольної роботи - 40 Оцінка поточної успішності = 100 Фінальна оцінка = 100
Рекомендована література: 1. Закон України вiд 25.12.2015 N 922-VIII «Про публічні закупівлі» [Електронний ресурс]. - режим доступу - http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/922-19 . 2. Морозов В. В. Основи закупівель товарів, робіт та послуг в проектах: (Тендерні процедури та контракти): навч. посіб. / В.В. Морозов ; Інститут економіки та права "КРОК". - К. : Таксон, 2003. - 741 с. 3. Бушуєв С. Д. Керівництво з питань Проектного Менеджменту : Пер. з англ. / ред.: С. Д. Бушуєв; Ін-т проект. менедж. - 2-е вид., переробл. - К. : Вид. дім "Ділова Україна", 2000. - 198 c.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).