Експертиза в митній справі та зовнішньоекономічній діяльності

Спеціальність: Менеджмент (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.073.05.E.092
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Зовнішньоекономічна та митна діяльність
Лектор: к.е.н.,доц. Микитин Олег Зиновійович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою вивчення навчальної дисципліни є оволодіння студентами теоретичними знаннями та одержання практичних навичок щодо здійснення експертизи в митній та зовнішньоекономічній діяльності.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у здобувачів освіти компетентностей: загальні компетентності: ЗК1. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. ЗК2. Здатність до спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). ЗК3. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій. ЗК5. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). ЗК7. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. фахові компетентності: СК1. Здатність обирати та використовувати концепції, методи та інструментарій менеджменту, в тому числі у відповідності до визначених цілей та міжнародних стандартів. СК4. Здатність до ефективного використання та розвитку ресурсів організації. ФКС 1. Здатність продемонструвати поглиблені знання і розуміння вітчизняної та міжнародної методико-прикладної та нормативно-правової бази управління широким спектром операцій митної діяльності на різних рівнях. ФКС 2. Здатність планувати, організовувати, контролювати та регулювати митну діяльність на різних рівнях, використовувати класичні та інноваційні механізми мотивування персоналу у сфері митної діяльності. ФКС 1.3. Здатність здійснювати експертизу в митній діяльності у цілях забезпечення правомірного митного контролю та митного оформлення товарів.
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: 1. Поглиблені знання щодо теоретичних аспкектів діагностики та експертизи в митній діяльності. 2. Поглиблені знання повноважень та спеціалізацію суб’єктів митної експертизи. 3. Поглиблені знання технології проведення різних видів митної експертизи. 4. Поглиблені знання методів здійснення митної експертизи. 5. Поглиблені знання нормативно-правової бази, котра регулює здійснення митної діагностики та експертизи в Україні тощо. 6. Уміння визначити код товару згідно Товарної номенклатури ЗЕД. 7. Уміння підготувати та оформити документи на проведення різноманітних видів експертиз. 8. Уміння аналізувати нормативно-правову базу, котра регулює здійснення митної діагностики та експертизи в Україні. 9. Уміння ідентифікувати нормативи відбору проб і зразків товарів для проведення досліджень (аналізу, експертизи) експертними підрозділами Центрального митного управління лабораторних досліджень та експертної роботи тощо. У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі програмні результати навчання: ПРН1. Критично осмислювати, вибирати та використовувати необхідний науковий, методичний і аналітичний інструментарій для управління в непередбачуваних умовах. ПРН2. Ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати методи їх вирішення. ПРН6. Мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення реалізації управлінських рішень в непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги чинного законодавства, етичні міркування та соціальну відповідальність. ПРН8. Застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення та інформаційні системи для вирішення задач управління організацією. ПРН9. Вміти спілкуватись в професійних і наукових колах державною та іноземною мовами. ПРН13. Вміти планувати і здійснювати інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення організації (підрозділу). ПРНС 1. Налагоджувати, розвивати та балансувати взаємовідносини з вітчизняними та іноземними митними органами, органами державного контролю, митно-брокерськими агенціями, транспортними, логістичними, страховими, юридичними, складськими, спеціалізованими митними організаціями у процесі здійснення митного оформлення товарів і транспортних засобів. ПРНС 1.3. Планувати, організовувати та контролювати реалізацію широкого спектру операцій митної експертизи.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Митна справа, Митний аудит, Управління митною діяльністю в умовах євроінтеграції, Митна вартість товарів
Короткий зміст навчальної програми: Мета, предмет, об’єкт та основні завдання вивчення дисципліни. Сутність та роль експертизи. Митна експертиза. Класифікація митних експертиз. Технологія проведення митної експертизи. Суб’єкти митної діагностики та експертизи. Технічні засоби митного контролю. Характеристика технічних засобів митного контролю. Технічні засоби спеціального призначення. Експертне забезпечення класифікації товарів ЗЕД. Основні правила інтерпретування УКТ ЗЕД. Частина 1. Основні правила інтерпретування УКТ ЗЕД. Частина 2. Забезпечувальні види митної експертизи. Частина 1. Забезпечувальні види митної експертизи. Частина 2. Технологія відбору проб і зразків товарів для проведення експертизи митними лабораторіями.
Опис: Мета, предмет, об’єкт та основні завдання вивчення дисципліни. Сутність та роль експертизи. Митна експертиза. Класифікація митних експертиз. Технологія проведення митної експертизи. Суб’єкти митної діагностики та експертизи. Технічні засоби митного контролю. Характеристика технічних засобів митного контролю. Технічні засоби спеціального призначення. Експертне забезпечення класифікації товарів ЗЕД. Основні правила інтерпретування УКТ ЗЕД. Частина 1. Основні правила інтерпретування УКТ ЗЕД. Частина 2. Забезпечувальні види митної експертизи. Частина 1. Забезпечувальні види митної експертизи. Частина 2. Технологія відбору проб і зразків товарів для проведення експертизи митними лабораторіями.
Методи та критерії оцінювання: • поточний контроль (40%): усне опитування, лабораторні роботи, письмові завдання, доповіді та презентації • іспит (60%): письмова (40%) та усна (20%) компоненти
Критерії оцінювання результатів навчання: Семестровий контроль проводиться у формі екзамену, що передбачає письмову (розв’язання екзаменаційного білету у вигляді тестових завдань, теоретичних запитань та задачі) та усну (відповіді на усні запитання) компоненти. Поточний контроль проводиться у формі, виконання та усного експрес-опитування щодо захисту лабораторних робіт.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Кузьмін О.Є. Митна справа: навч. посібник-практикум / О.Є.Кузьмін, О.Г.Мельник, О.Ю.Григор’єв, А.О.Босак, К.О.Дорошкевич, А.В.Тодощук, М.Г.Книш, О.О.Маслак; За аг.ред.проф.О.Є.Кузьміна. – Київ: Каравела, 2014. – 232с. 2. Кузьмін О.Є. Митна справа : навч. Посібник /О.Є.Кузьмін О.Є., О.Г.Мельник, О.Ю.Григор’єв, А.О.Босак, К.О.Дорошкевич, А.В.Тодощук, М.Г.Борнікова, Р.Б.Рогальський. – Львів : Видавництіво Львівської політехніки, 2015. – 232 с. 3. Кузьмін О.Є. Митне обслуговування міжнародної економічної діяльності в умовах євроінтеграції: теоретичні положення і методичні підходи до практичних і лабораторних занять : [навч. Посібн] /О.Є.Кузьмін О.Є., О.Г.Мельник, О.Ю.Григор’єв, А.О.Босак, К.О.Дорошкевич, А.В.Тодощук, О.В.Мукан, О.І.Дорош. – Львів: Міські інформаційні системи, 2015. – 162с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Експертиза в митній справі та зовнішньоекономічній діяльності (курсова робота)

Спеціальність: Менеджмент (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.073.05.E.094
Кількість кредитів: 2.00
Кафедра: Зовнішньоекономічна та митна діяльність
Лектор: к.е.н.,доц. Микитин Олег Зиновійович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою вивчення навчальної дисципліни є оволодіння студентами теоретичними знаннями та одержання практичних навичок щодо здійснення експертизи в митній та зовнішньоекономічній діяльності.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у здобувачів освіти компетентностей: загальні компетентності: ЗК1. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. ЗК2. Здатність до спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). ЗК3. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій. ЗК5. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). ЗК7. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. фахові компетентності: СК1. Здатність обирати та використовувати концепції, методи та інструментарій менеджменту, в тому числі у відповідності до визначених цілей та міжнародних стандартів. СК4. Здатність до ефективного використання та розвитку ресурсів організації. ФКС 1. Здатність продемонструвати поглиблені знання і розуміння вітчизняної та міжнародної методико-прикладної та нормативно-правової бази управління широким спектром операцій митної діяльності на різних рівнях. ФКС 2. Здатність планувати, організовувати, контролювати та регулювати митну діяльність на різних рівнях, використовувати класичні та інноваційні механізми мотивування персоналу у сфері митної діяльності. ФКС 1.3. Здатність здійснювати експертизу в митній діяльності у цілях забезпечення правомірного митного контролю та митного оформлення товарів.
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: 1. Поглиблені знання щодо теоретичних аспкектів діагностики та експертизи в митній діяльності. 2. Поглиблені знання повноважень та спеціалізацію суб’єктів митної експертизи. 3. Поглиблені знання технології проведення різних видів митної експертизи. 4. Поглиблені знання методів здійснення митної експертизи. 5. Поглиблені знання нормативно-правової бази, котра регулює здійснення митної діагностики та експертизи в Україні тощо. 6. Уміння визначити код товару згідно Товарної номенклатури ЗЕД. 7. Уміння підготувати та оформити документи на проведення різноманітних видів експертиз. 8. Уміння аналізувати нормативно-правову базу, котра регулює здійснення митної діагностики та експертизи в Україні. 9. Уміння ідентифікувати нормативи відбору проб і зразків товарів для проведення досліджень (аналізу, експертизи) експертними підрозділами Центрального митного управління лабораторних досліджень та експертної роботи тощо. У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі програмні результати навчання: ПРН1. Критично осмислювати, вибирати та використовувати необхідний науковий, методичний і аналітичний інструментарій для управління в непередбачуваних умовах. ПРН2. Ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати методи їх вирішення. ПРН6. Мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення реалізації управлінських рішень в непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги чинного законодавства, етичні міркування та соціальну відповідальність. ПРН8. Застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення та інформаційні системи для вирішення задач управління організацією. ПРН9. Вміти спілкуватись в професійних і наукових колах державною та іноземною мовами. ПРН13. Вміти планувати і здійснювати інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення організації (підрозділу). ПРНС 1. Налагоджувати, розвивати та балансувати взаємовідносини з вітчизняними та іноземними митними органами, органами державного контролю, митно-брокерськими агенціями, транспортними, логістичними, страховими, юридичними, складськими, спеціалізованими митними організаціями у процесі здійснення митного оформлення товарів і транспортних засобів. ПРНС 1.3. Планувати, організовувати та контролювати реалізацію широкого спектру операцій митної експертизи.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Митна справа, Митний аудит, Управління митною діяльністю в умовах євроінтеграції, Митна вартість товарів
Короткий зміст навчальної програми: Мета, предмет, об’єкт та основні завдання вивчення дисципліни. Сутність та роль експертизи. Митна експертиза. Класифікація митних експертиз. Технологія проведення митної експертизи. Суб’єкти митної діагностики та експертизи. Технічні засоби митного контролю. Характеристика технічних засобів митного контролю. Технічні засоби спеціального призначення. Експертне забезпечення класифікації товарів ЗЕД. Основні правила інтерпретування УКТ ЗЕД. Частина 1. Основні правила інтерпретування УКТ ЗЕД. Частина 2. Забезпечувальні види митної експертизи. Частина 1. Забезпечувальні види митної експертизи. Частина 2. Технологія відбору проб і зразків товарів для проведення експертизи митними лабораторіями.
Опис: Мета, предмет, об’єкт та основні завдання вивчення дисципліни. Сутність та роль експертизи. Митна експертиза. Класифікація митних експертиз. Технологія проведення митної експертизи. Суб’єкти митної діагностики та експертизи. Технічні засоби митного контролю. Характеристика технічних засобів митного контролю. Технічні засоби спеціального призначення. Експертне забезпечення класифікації товарів ЗЕД. Основні правила інтерпретування УКТ ЗЕД. Частина 1. Основні правила інтерпретування УКТ ЗЕД. Частина 2. Забезпечувальні види митної експертизи. Частина 1. Забезпечувальні види митної експертизи. Частина 2. Технологія відбору проб і зразків товарів для проведення експертизи митними лабораторіями.
Методи та критерії оцінювання: • поточний контроль (40%): усне опитування, лабораторні роботи, письмові завдання, доповіді та презентації • іспит (60%): письмова (40%) та усна (20%) компоненти
Критерії оцінювання результатів навчання: Семестровий контроль проводиться у формі диференційованого заліку, що передбачає письмову (курсовий проект) та усну (відповіді на усні запитання) компоненти. Поточний контроль проводиться у формі, виконання та усного експрес-опитування щодо захисту курсового проекту.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Кузьмін О.Є. Митна справа: навч. посібник-практикум / О.Є.Кузьмін, О.Г.Мельник, О.Ю.Григор’єв, А.О.Босак, К.О.Дорошкевич, А.В.Тодощук, М.Г.Книш, О.О.Маслак; За аг.ред.проф.О.Є.Кузьміна. – Київ: Каравела, 2014. – 232с. 2. Кузьмін О.Є. Митна справа : навч. Посібник /О.Є.Кузьмін О.Є., О.Г.Мельник, О.Ю.Григор’єв, А.О.Босак, К.О.Дорошкевич, А.В.Тодощук, М.Г.Борнікова, Р.Б.Рогальський. – Львів : Видавництіво Львівської політехніки, 2015. – 232 с. 3. Кузьмін О.Є. Митне обслуговування міжнародної економічної діяльності в умовах євроінтеграції: теоретичні положення і методичні підходи до практичних і лабораторних занять : [навч. Посібн] /О.Є.Кузьмін О.Є., О.Г.Мельник, О.Ю.Григор’єв, А.О.Босак, К.О.Дорошкевич, А.В.Тодощук, О.В.Мукан, О.І.Дорош. – Львів: Міські інформаційні системи, 2015. – 162с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).