Міжнародний інжиніринг

Спеціальність: Менеджмент (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.073.04.E.082
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Зовнішньоекономічна та митна діяльність
Лектор: Жежуха Володимир, к.е.н., доц.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою дисципліни є формування комплексу знань і вмінь з методології перепроектування міжнародної бізнесової діяльності, а також набуття навичок адаптації та впровадження проектних рішень у практичну діяльність суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.
Завдання: Предметні компетентності здобувача вищої освіти: - знання інноваційних концепцій міжнародного інжинірингу; - знання предмету та методології міжнародного інжинірингу; - знання основних концепцій покращення бізнес-процесів; - здатність до системного розуміння та визначення характеристик бізнес-процесів і закономірностей їх функціонування на зовнішньому ринку; - здатність до міжнародного інжинірингу із застосуванням інноваційних підходів до реалізації професійних функцій; - уміння приймати обґрунтовані рішення з проблем міжнародного інжинірингу у складних та непередбачуваних умовах; - здатність до дослідницької роботи та розроблення інноваційних рекомендацій, пропозицій щодо підвищення ефективності діяльності з міжнародного інжинірингу; - навички використання сучасних інформаційних технологій для оброблення та аналізу інформації про міжнародний інжиніринг.
Результати навчання: У результаті засвоєння навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен демонструвати такі результати навчання: - демонструвати розуміння змісту та завдань міжнародного інжинірингу; - визначати доцільність здійснення міжнародного інжинірингу; - використовувати знання змісту та особливостей концепцій процесного підходу до управління підприємством для визначення доцільності використання однієї з моделей міжнародного інжинірингу; - застосовувати знання інноваційних концепцій міжнародного інжинірингу для підбору більш ефективних методів, методик та інструментів зовнішньоекономічної діяльності; - прогнозувати потенційні ризики міжнародного інжинірингу та впроваджувати стратегії їх подолання / попередження; - демонструвати розуміння можливостей використання інформаційних технологій під час міжнародного інжинірингу; - демонструвати знання етапів та заходів міжнародного інжинірингу.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізит: - Проектний менеджмент
Короткий зміст навчальної програми: Методологічні засади міжнародного інжинірингу. Технологія та методи міжнародного інжинірингу. Інформаційні системи та технології міжнародного інжинірингу. Автоматизування управління бізнес-процесами. Міжнародний інжиніринг на основі глобальних мережевих технологій.
Опис: Методологічні засади міжнародного інжинірингу. Технологія та методи міжнародного інжинірингу. Інформаційні системи та технології міжнародного інжинірингу. Автоматизування управління бізнес-процесами. Міжнародний інжиніринг на основі глобальних мережевих технологій.
Методи та критерії оцінювання: Семестровий контроль проводиться у формі екзамену, що передбачає письмову (розв’язання екзаменаційного білету у вигляді тестових завдань, теоретичних запитань та задачі) та усну (відповіді на усні запитання) компоненти. Поточний контроль проводиться у формі виконання лабораторних робіт та оцінювання виконання завдань на практичних заняттях.
Критерії оцінювання результатів навчання: 1. Для студентів денної форми навчання: - поточний контроль - 40 балів (6 лабораторних робіт, кожна з яких оцінюється максимально у 5 балів; виконання завдань на практичних заняттях - 10 балів); - екзаменаційний контроль - 60 балів (письмова компонента - 45 балів, усна компонента - 15 балів). 2. Для студентів заочної форми навчання: - поточний контроль - 40 балів (3 лабораторних роботи, кожна з яких оцінюється максимально у 4 бали; виконання завдань на практичних заняттях - 8 балів; виконання контрольних робіт - 20 балів); - екзаменаційний контроль - 60 балів (письмова компонента - 45 балів, усна компонента - 15 балів).
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Гребельник, О.П. (2019). Основи зовнішньоекономічної діяльності (5-те вид.). Університет ДФС України. 2. Козак, Ю. (Ред.). (2019). Зовнішньоекономічна діяльність (6-те вид.). Центр учбової літератури. 3. Козак, Ю., Уханова, І., & Міндова, О. (2022). Основи зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Центр навчальної літератури. 4. Козак, Ю., Сукач, О., & Бурлаченко, Д. (2020). Зовнішньоекономічна діяльність підприємств. Центр навчальної літератури. 5. Мирошніченко, О. (2015). Інтернаціоналізація бізнесу та вихід на ринки Європейського Союзу. ФОП «Клименко». 6. Панченко, В., Денисенко, М., Федорак, В., & Шапоренко, О. (2020). Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства. Кондор. 7. Румянцев, А., & Румянцева, Н. (2019). Зовнішньоекономічна діяльність. Центра навчальної літератури. 8. Тюріна, Н., & Карвацька, Н. (2019). Зовнішньоекономічна діяльність підприємства. Центр навчальної літератури. 9. Czinkota, M., Ronkainen, I., & Gupta, S. (2021). International Business (9th ed.). Cambridge University Press.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Міжнародний інжиніринг (курсовий проект)

Спеціальність: Менеджмент (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.073.04.E.085
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Зовнішньоекономічна та митна діяльність
Лектор: Жежуха Володимир, к.е.н., доц.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою дисципліни є формування комплексу знань і вмінь з методології перепроектування міжнародної бізнесової діяльності, а також набуття навичок адаптації та впровадження проектних рішень у практичну діяльність суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.
Завдання: Предметні компетентності здобувача вищої освіти: - знання інноваційних концепцій міжнародного інжинірингу; - знання предмету та методології міжнародного інжинірингу; - знання основних концепцій покращення бізнес-процесів; - здатність до системного розуміння та визначення характеристик бізнес-процесів і закономірностей їх функціонування на зовнішньому ринку; - здатність до міжнародного інжинірингу із застосуванням інноваційних підходів до реалізації професійних функцій; - уміння приймати обґрунтовані рішення з проблем міжнародного інжинірингу у складних та непередбачуваних умовах; - здатність до дослідницької роботи та розроблення інноваційних рекомендацій, пропозицій щодо підвищення ефективності діяльності з міжнародного інжинірингу; - навички використання сучасних інформаційних технологій для оброблення та аналізу інформації про міжнародний інжиніринг.
Результати навчання: У результаті засвоєння навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен демонструвати такі результати навчання: - демонструвати розуміння змісту та завдань міжнародного інжинірингу; - визначати доцільність здійснення міжнародного інжинірингу; - використовувати знання змісту та особливостей концепцій процесного підходу до управління підприємством для визначення доцільності використання однієї з моделей міжнародного інжинірингу; - застосовувати знання інноваційних концепцій міжнародного інжинірингу для підбору більш ефективних методів, методик та інструментів зовнішньоекономічної діяльності; - прогнозувати потенційні ризики міжнародного інжинірингу та впроваджувати стратегії їх подолання / попередження; - демонструвати розуміння можливостей використання інформаційних технологій під час міжнародного інжинірингу; - демонструвати знання етапів та заходів міжнародного інжинірингу.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізит: - Проектний менеджмент
Короткий зміст навчальної програми: Методологічні засади міжнародного інжинірингу. Технологія та методи міжнародного інжинірингу. Інформаційні системи та технології міжнародного інжинірингу. Автоматизування управління бізнес-процесами. Міжнародний інжиніринг на основі глобальних мережевих технологій.
Опис: Методологічні засади міжнародного інжинірингу. Технологія та методи міжнародного інжинірингу. Інформаційні системи та технології міжнародного інжинірингу. Автоматизування управління бізнес-процесами. Міжнародний інжиніринг на основі глобальних мережевих технологій.
Методи та критерії оцінювання: Семестровий контроль проводиться у формі диференційованого заліку
Критерії оцінювання результатів навчання: Для студентів денної та заочної форми навчання: поточний контроль - 100 балів
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Гребельник, О.П. (2019). Основи зовнішньоекономічної діяльності (5-те вид.). Університет ДФС України. 2. Козак, Ю. (Ред.). (2019). Зовнішньоекономічна діяльність (6-те вид.). Центр учбової літератури. 3. Козак, Ю., Уханова, І., & Міндова, О. (2022). Основи зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Центр навчальної літератури. 4. Козак, Ю., Сукач, О., & Бурлаченко, Д. (2020). Зовнішньоекономічна діяльність підприємств. Центр навчальної літератури. 5. Мирошніченко, О. (2015). Інтернаціоналізація бізнесу та вихід на ринки Європейського Союзу. ФОП «Клименко». 6. Панченко, В., Денисенко, М., Федорак, В., & Шапоренко, О. (2020). Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства. Кондор. 7. Румянцев, А., & Румянцева, Н. (2019). Зовнішньоекономічна діяльність. Центра навчальної літератури. 8. Тюріна, Н., & Карвацька, Н. (2019). Зовнішньоекономічна діяльність підприємства. Центр навчальної літератури. 9. Czinkota, M., Ronkainen, I., & Gupta, S. (2021). International Business (9th ed.). Cambridge University Press.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).