HR-технології в менеджменті

Спеціальність: Менеджмент (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.073.00.M.016
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Менеджмент персоналу та адміністрування
Лектор: к.е.н., доц. Винничук Роксолана Олександрівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення модуля студент повинен знати: - предмет і завдань дисципліни «HR-технології в менеджменті»; - класифікацію HR-технологій та їх використання для різних напрямів управління персоналом; - основні тенденції та тренди розвитку технологій управління персоналом в Україні та світі; - формування HR-технологій в умовах діджиталізації системи управління У результаті вивчення модуля студент повинен вміти: - використовувати HR-технології для ефективного рекрутингу, онбордингу та адаптації працівників, розроблення карти компетенцій та системи розвитку персоналу організації; - формувати кадровий резерв організації; - проводити асесмент персоналу; - аналізувати та вдосконалювати систему мотивації персоналу організації; - прогнозувати зміни в технологіях та випереджати їх.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Управління персоналом, Мотивування персоналу організації, Розвиток персоналу організації, Технології лідерства в організації Корреквізити: Управління талантами, Управління знаннями, HR-стратегія підприємства
Короткий зміст навчальної програми: Вивчення дисципліни « HR-технології в менеджменті» має на меті формування компетенцій у сфері управління персоналом, зокрема отримання студентами чіткого інструментарію для впровадження технологій управління персоналом в організації. Дисципліна ґрунтується на сучасних тенденціях в розвитку персоналу та розглядає нові HR-технології в контексті VUCA-середовища, управління змінами та діджиталізації. Метою дисципліни є навчити студентів застосовувати HR-технології в практиці рекрутингу, адаптації, розвитку, мотивації та оцінювання персоналу тощо. Дисципліна розрахована на майбутніх фахівців менеджменту та управління людськими ресурсами в усіх сферах господарювання.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (40%): розв’язування аналітичних завдань, усне опитування, тести. Підсумковий контроль (60%, контрольні заходи, екзамен): тестування (15%), теоретичні питання (15%), проблемно-пошукові та діагностичні завдання (30%).
Рекомендована література: 1. 2021 Deloitte Global Human Capital Trends: https://www2.deloitte.com/ua/uk/pages/about-deloitte/press-releases/2021-global-human-capital-trends-report.html 2. Кравчук, О. И. (2020). Менеджмент персоналу 4.0: функціональна та технологічна трансформація. 3. Василик, А. В., Кушнір, А. І. (2018). Компетенції HR-фахівця в епоху цифрових технологій. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки», 2(28), 119-122.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).