Ціннісні стратегії менеджменту персоналу

Спеціальність: Менеджмент (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.073.00.M.015
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Менеджмент персоналу та адміністрування
Лектор: д.е.н., доцент Ситник Йосиф Степанович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: знати – предмет і завдань дисципліни «Ціннісні стратегії менеджменту персоналу»; – зміст, поняття і структуру цінностей; – співвідношення понять «цінності» і «ціннісні орієнтації»; – ціннісні орієнтації як структурний компонент спрямованості та професійної поведінки особистості; – ціннісні орієнтації та життєві цілі і плани; – підходи до класифікації ціннісних орієнтацій, критерії та види ціннісних орієнтацій; – основні теоретичні засади та принципи розроблення ціннісних стратегій менеджменту персоналу; – підходи до формування ціннісних стратегій менеджменту персоналу їх сутність, етапи розвитку та особливості; – методи прогнозування, планування організування та взаємодії елементів системи у процесі формування ціннісних стратегій менеджменту персоналу; – класифікацію та змістове наповнення різних видів ціннісних стратегій менеджменту персоналу; – інструментарій моніторингу та діагностування процесів розвитку ціннісних стратегій менеджменту персоналу; – технології застосування інформаційно-комунікаційних технологій при впровадженні ціннісних стратегій менеджменту персоналу. вміти – визначати місію та цілі ціннісних стратегій менеджменту персоналу; – проектувати стадії ціннісних стратегій менеджменту персоналу у межах розроблення загальної стратегії підприємств та організацій; – аналізувати внутрішнє середовище суб’єктів господарювання стосовно потенціалу формування ціннісних стратегій менеджменту персоналу; – формувати уявлення серед персоналу про цінності справедливості та істини шляхом аргументування та систематичних роздумів; – формувати та застосовувати культурно-духовні ціннісні стратегії менеджменту персоналу; – формувати патріотично-вольові ціннісні стратегії менеджменту персоналу; – формувати ціннісні засади економічного інтересу до корисності, практичності, набуття власності та справедливого розподілу доходу й прибутку; – формувати організаційні цінності на засадах гармонії форми і змісту; – стимулювати соціальний інтерес до людей та любові як відносин між людьми; – формувати командні та партнерські ціннісні стратегії менеджменту персоналу; – формувати ціннісні стратегії професіоналізму та відповідальності у менеджменті персоналу; – формувати ціннісні стратегії відкритості, поваги та довіри у менеджменті персоналу; – формувати ціннісні стратегії ініціативності, порядності, амбітності та досвіду у менеджменті персоналу.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізит: Ділова кар’єра, Проектний менеджмент, Стратегічний менеджмент, Фінансовий менеджмент, Технологія лідерства в організації, Управління конфліктами. кореквізит: Мотивація персоналу, HR-стратегія підприємства, Управління знаннями, Управління талантами, Комунікаційний менеджмент.
Короткий зміст навчальної програми: Вивчення дисципліни «Ціннісні стратегії менеджменту персоналу» має на меті формування компетенцій у сфері розроблення інструментарію менеджменту персоналу підприємств та організацій на засадах цінностей. . Дисципліна визначає напрями взаємовпливу національних цінностей, цінностей людини та організації в корпоративній стратегії суб’єктів господарювання. Дисципліна презентує формування ціннісних стратегій менеджменту персоналу, які близькі працівникам, формують їх командний, творчий та патріотичних дух, відкривають можливості ефективної співпраці відповідно до політики підприємства, що приводить до поліпшення якості праці, трудового життя та підвищення конкурентоспроможності організації.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (60%): розв’язування аналітичних завдань, усне опитування, тести. Підсумковий контроль (40%, контрольні заходи, залік): тестування (15%), теоретичні питання (15%), проблемно-пошукові та діагностичні завдання (10%)
Рекомендована література: 1. Захарчин Г.М.Теорія та методологія формування і розвитку організаційної культури машинобудівного підприємства:монографія. Львів: В-во Львівської політехніки, 2011. – 348с. 2. Захарчин Г.М., Склярук Т.В. Трансформація нових цінностей у категорії менеджменту. Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2017. - № 2. – (Web of Science ). – С. 221-228. 3. Грішнова О.А. Взаємозв’язок цінностей людини й цінностей організації в системі соціальної відповідальності. Чернігівський науковий часопис. Серія 1, Економіка і управління. 2011. № 2 (2). С. 109-116. 4. Яремчук Н. Система ціннісних орієнтацій професійної підготовки майбутніх економістів // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. – 2008. – Вип.24. – С.132-138.. 5. Білогур В.Є. Аналіз рівня розвиненості ціннісних орієнтацій студентів-економістів у трансформаційному суспільстві. Гуманітарний вісник ЗДІА. 2013. № 53. С. 113-120. 6. Помиткіна Л. В. Психологічні механізми прийняття стратегічних життєвих рішень майбутніми професіоналами / Проблеми загальної та педагогічної психології: Зб. наук. праць Інституту психології імені Г.С.Костюка Національної АПН України / за ред. С.Д.Максименка. Т. ХІV, част. 2 – К.: «ГНОЗІС», 2012. – С. 297-304.