Інформаційні системи і технології в логістиці

Спеціальність: Менеджмент (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.073.07.E.101
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Маркетинг і логістика
Лектор: к.е.н., доц. Люльчак З.С.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення модуля студент повинен: • Знати: організаційні принципи інформаційних потоків в системі логістики, методологія проектування інформаційної системи матеріально-технічного забезпечення, функціонал і забезпечуючи характеристики інформаційної системи логістики; • Уміти: проектувати інформаційну систему логістики, створювати функціональну підсистему інформаційної системи матеріально-технічного забезпечення, формувати забезпечення підсистеми інформаційної системи логістики, і приймати управлінські рішення відносно матеріально-технічного забезпечення з допомогою інформаційних технологій
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: Менеджмент; Інформаційні системи і технології в менеджменті; - кореквізити: проектування логістичних систем, логістичне консультування
Короткий зміст навчальної програми: Місце інформаційних систем в управлінні і утворенні автоматизованих інформаційних систем. Введення в інформаційні системи і технології в матеріально-технічному забезпеченні. Інформаційна система матеріально-технічного забезпечення. Функціональна характеристика ІС матеріально-технічного забезпечення. Інформаційні і комп'ютерні технології в процедурах замовлення, управляючи акціями, складуючи, перевезення і виробничі процедури. Інформаційна підтримка бізнес-процесів. Виконавчі системи ухвалення рішення і перспектив для розвитку розумних систем. Аналіз програмних продуктів, щоб вирішити завдання матеріально-технічного забезпечення. Електронне матеріально-технічне забезпечення. Результати інформаційної безпеки в системах логістики.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (30%): робота на практичних заняттях, усне опитування. Підсумковий контроль (70%, екзамен): семестровий контроль.
Рекомендована література: Курданская Н.Л., Чудаков І.Д. Системы управлення производством: анализ и проектирование: учебное пособие. – М: Русская Деловая Литература, 1999. – 240 с. 2 Твердохліб М.Г. Інформаційне забезпечення менеджменту: Навч.посібник. – К.: КНЕУ, 2000. – 205 с. 3. Смирнов Г.Н., Сорокин А.А., Тельнов Ю.Ф. Проектирование зкономических информационных систем: Учебник. – М: Финансы и статистика, 2001. – 512 с. 4. Новаківський І.І., Грибик І.І Інформаційні системи у менеджменті: системний підхід: Навч.посібник. – Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2007. – 196 с. 5. Крикавський Є.В., Чорнописька Н.В. Логістичні системи: Навч.посібник. – Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2009. – 264 с.